SV

akademi {utrum}

volume_up
Jag hoppas att denna akademi kommer att hjälpa oss att förstå hela systemet bättre.
I hope that this academy will help us to have a better understanding of the whole system.
Det andra är att jag vill berätta att vi har lagt ett förslag om en europeisk akademi för inre säkerhet.
I would also point out that we have proposed a European academy for internal security.
Å andra sidan anser jag att ordet akademi inte är tillräckligt självmedvetet när det handlar om polisverksamhet.
What is more, I find the word 'academy ' is not assertive enough when it comes to police operations.

Användningsexempel för "akademi" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag hoppas att denna akademi kommer att hjälpa oss att förstå hela systemet bättre.
I hope that this academy will help us to have a better understanding of the whole system.
SwedishDet andra är att jag vill berätta att vi har lagt ett förslag om en europeisk akademi för inre säkerhet.
I would also point out that we have proposed a European academy for internal security.
SwedishMan frågar sig emellertid vad denna akademi tjänar till, vilka mål den har och vilka uppgifter.
The questions arise, however, of what this College is for and of what tasks and objectives it has.
SwedishCentrat ska vara ett kompetenscentrum och en tankesmedja där akademi, samhälle och näringsliv möts.
The center will be a center of excellence and a think tank where academia, society and business meet.
SwedishCentrat ska vara ett kompetenscentrum och en tankesmedja där akademi, samhälle och näringsliv möts.
The center will be a center of excellence and a think tank where academic, community and business meet.
SwedishOpponent Professor Gary M Cunningham Åbo Akademi Finland
Opponent Professor Gary M. Cunningham Åbo Akademi Finland
SwedishÅ andra sidan anser jag att ordet akademi inte är tillräckligt självmedvetet när det handlar om polisverksamhet.
What is more, I find the word 'academy ' is not assertive enough when it comes to police operations.
SwedishFör att bara byta erfarenheter av olika slag behöver man verkligen ingen akademi i den bemärkelsen.
A College along these lines is not really needed just for the purpose of exchanging different types of experience.
SwedishArbetet som samordnas av SIS Swedish Standards Institute involverar akademi, näringsliv och branschaktörer.
The work is coordinated by SIS Swedish Standards Institute involving academia, industry and professionals.
SwedishDet står helt klart att syftet med detta förslag är att skapa en effektivare akademi för polistjänstemän.
It is perfectly clear that this proposal aims to achieve a college for police officers which is run more efficiently and more effectively.
SwedishFrån och med januari 2001 inrättas den europeiska polisakademin som ett nätverk av nationella utbildningshögskolor, en virtuell akademi.
From January 2001 the European police college is set up as a network of national training institutes, a virtual academy.
SwedishMen min fråga är: Planerar kommissionen fortfarande att göra en studie över genomförbarheten för en faktisk akademi?
But the question I have is this: is the Commission still planning to conduct a study into the feasibility of making this college a fixed institution?
SwedishInstitutionens samarbetspartner är bl a  Akademi Norr, Högskoleförbundet i Östra Norrbotten, Lapplands kommunalförbund och Norrbottens Läns Landsting.
The department partners are, among others Akademi Norr , National Association of Eastern Norrbotten , Lapland municipal and Norrbotten County Council.
SwedishDet har kommit anklagelser om bedrägligt beteende vid denna akademi, bland annat om att personalen skulle ha använt skattebetalarnas pengar för att köpa möbler för personligt bruk.
Allegations have been made of fraudulent activity at that College, including the use of taxpayers' money by staff to buy furniture for their personal use.
SwedishJag vill försäkra parlamentet om att kommissionen är beredd att fortsätta samarbeta, såväl när det gäller inrättandet av en akademi som för att garantera att den fungerar bra.
I should like to assure Parliament that the Commission is willing to continue to cooperate, both with regard to creating the Academy and to ensuring its smooth operation.
SwedishJag kräver att den europeiska säkerhets- och försvarsakademin som Kuhne nämnde ska bli mer än bara en virtuell akademi, så att den tilldelas medel att utföra sina uppgifter med.
I am calling for the European Security and Defence College that Mr Kuhne mentioned to become more than just a virtual college so that it is given the means with which to perform its task.

Synonymer (svenska) till "akademi":

akademi
Swedish