SV

agg {neutrum}

volume_up
agg (även: avund, missunnsamhet)
Jag har ingenting emot upphovsmannen, och jag tror inte heller att han hyser något personligt agg mot mig.
I have nothing against the author, and I do not believe he bears me a personal grudge either.
Följaktligen är det av största vikt att vi gör det bästa möjliga av president Bush nästa besök för att till fullo och utan agg återställa de transatlantiska förbindelserna.
Accordingly, it is crucial that we make the most of President Bush’s next visit to restore transatlantic relations in full and without any grudges.
I detta sammanhang hyste människor agg mot mig eftersom jag stödde övergångsprocessen till slutet, men det fanns ingen annan lösning än att stödja processen.
In this connection, people bore grudges against me because I supported the transitional process until the end, but there was no solution other than to support this process.
agg (även: ondska, elakhet, illvilja)
volume_up
spite {substantiv}
agg (även: fientlighet)

Användningsexempel för "agg" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishFör det andra väcker detta agg mot Europa inom den allmänna opinionen i tredjeländer.
Secondly, this stirs up public opinion in third countries against Europe.
SwedishDet finns också en ömsesidig fascination och även etniskt agg, som förgiftar intelligentian.
There is also mutual fascination and ethnic animosity, which poisons the intelligentsia.
SwedishJag har ingenting emot upphovsmannen, och jag tror inte heller att han hyser något personligt agg mot mig.
I have nothing against the author, and I do not believe he bears me a personal grudge either.
SwedishVi tror endast på en politik som bygger på värden och ett utbyte av idéer; vi tror inte på en politik som bygger på agg.
We only believe in the politics of values and the exchange of ideas; we do not believe in the politics of venom.
SwedishAtt han gjorde detta utan vrede, agg eller bitterhet visar att han är en statsman av högre resning än många andra.
That he did it with no anger, resentment or bitterness displays that he is a statesman head and shoulders above so many others.
SwedishSocial orättvisa skapar agg, och släpphänthet förvandlar statliga institutioner till en sandlåda som bankerna har skapat.
Social injustice gives birth to malice and permissiveness converts government institutions into a sandpit created by banks.
SwedishMan kan inte hysa agg för någon längre tid.
SwedishSådana åtgärder medförde förseningar, kostade pengar och kan ha skapat visst interinstitutionellt agg som kunde ha undvikits.
Such action inevitably brought about delay, was expensive and may have caused a certain amount of avoidable interinstitutional animosity.
SwedishDet skulle vara till mycket större hjälp än att så agg mellan män och kvinnor, vilket alltid får dåliga konsekvenser för kvinnorna.
That would be far more beneficial than encouraging ill feeling between men and women, which always has negative consequences for women.
SwedishDet skulle vara till mycket större hjälp än att så agg mellan män och kvinnor, vilket alltid får dåliga konsekvenser för kvinnorna.
In the interests of peace it would be appropriate to help the poor, do away with unemployment and sort out the situation in the health service.
SwedishAntingen behåller den sina unika institutioners integritet intakt eller också kommer Tysklands geopolitiska vikt återigen att väcka agg i resten av Europa.
Either it maintains the integrity of its institutions intact, or Germany's geopolitical importance will once again spawn resentment throughout the rest of Europe.
SwedishFöljaktligen är det av största vikt att vi gör det bästa möjliga av president Bush nästa besök för att till fullo och utan agg återställa de transatlantiska förbindelserna.
Accordingly, it is crucial that we make the most of President Bush’s next visit to restore transatlantic relations in full and without any grudges.
SwedishI detta sammanhang hyste människor agg mot mig eftersom jag stödde övergångsprocessen till slutet, men det fanns ingen annan lösning än att stödja processen.
In this connection, people bore grudges against me because I supported the transitional process until the end, but there was no solution other than to support this process.
SwedishJag är rädd att Anders Wijkmans betänkande är felaktigt redan rubriken – och jag hoppas att han inte kommer att hysa agg till mig för detta.
   Mr President, ladies and gentlemen, I am afraid that Mr Wijkman’s report – and I hope he will not hold this against me – is wrong, starting with its very title.
SwedishFöljaktligen är det av största vikt att vi gör det bästa möjliga av president Bush nästa besök för att till fullo och utan agg återställa de transatlantiska förbindelserna.
As regards Iran, the United States is waiting to see how effective the agreement reached by the EU has been, given that there remain some potential difficulties in this regard.

Synonymer (svenska) till "agg":

agg