SV

agerande {utrum}

volume_up
Jag vill verkligen ifrågasätta kommissionens agerande i denna fråga.
I really want to question the way in which the Commission is acting in this matter.
Ett ansvarsfullt och demokratiskt agerande handlar om just detta.
This is what acting both responsibly and democratically is all about.
EU kan fortfarande göra något med ett gemensamt agerande på FN-nivå.
The Union, acting jointly at UN level in this area, might achieve something.

Användningsexempel för "agerande" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet finns trots allt en logik i Rysslands agerande, men den skiljer sig från vår.
There is in fact a logic to Russia's actions, but this is not the same as ours.
SwedishDet är på tiden att vi funderar allvarligt på vår ställning och vårt agerande.
It is time we took a fundamental look at our position and our approach to these.
SwedishDet är förståeligt att kommissionen inte kunde bortse från bristen på agerande.
It is understandable that the Commission could not ignore this failure to act.
SwedishVi hävdar därför att EU måste förbättra sitt agerande på internationell nivå.
We therefore argue that the EU must improve its actions at international level.
SwedishDet är ett agerande som är farligt för Albanien och för hela sydöstra Europa.
Such behaviour is dangerous for Albania and for the whole of south-east Europe.
SwedishBland annat föreslås ett beslutsamt agerande när det gäller efterfrågan på energi.
Amongst other things, it proposes decisive action in connection with energy demand.
SwedishJag talar för att denna strategiska princip förs vidare genom ett likartat agerande.
I urge that this strategic concept now be taken further with action of this kind.
SwedishResultaten av detta politiska agerande på europeisk nivå är mycket hoppingivande.
The results of this political action at European level could not be more heartening.
SwedishUnionens resurser för agerande måste stärkas, särskilt inom handelspolitiken.
The Union's resources for action must be strengthened, especially in trade policy.
SwedishJag är kraftigt emot något sådant agerande, och parlamentet är enigt i sin ståndpunkt.
I would vigorously oppose any such move, and the House is united on that stance.
SwedishTurkiets agerande när det gäller yttrandefrihet är inte i linje med EU:s normer.
Turkey's record on freedom of expression is not in line with EU standards.
SwedishJag upprepar emellertid, problemet är hur vi förklarar rådets agerande i går.
However, I repeat, the problem is how you interpret what the Council did yesterday.
SwedishDe etniska och religiösa minoriteternas status beror på unionens agerande.
The status of the ethnic and religious minorities depends on the Union's input.
SwedishSkulle det behövas bistånd och vad anser kommissionen om Turkiets agerande?
Would any aid be required and what is the Commission's opinion on Turkey's action?
SwedishInte minst påverkar kvinnors möjlighet till utbildning deras reproduktiva agerande.
In particular, the education of women has an impact on their reproductive behaviour.
SwedishMitt agerande i måndags var ett ytterligare litet steg för att försöka göra det.
My action on Monday was one further small step in trying to achieve that.
Swedish- Stöder rådet detta olikartade agerande gentemot de fyra medlemmarna i Mercosur?
- Does the Council condone this unequal treatment of the four members of Mercosur?
SwedishJag beklagar djupt kommissionens agerande och att vi befinner oss i denna situation.
I am sorry that the Commission has acted in this way and put us in such a position.
SwedishKommissionen har delat upp sina prioriteringar för framtida agerande i fyra kapitel.
The Commission's priorities for future action are grouped under four main headings.
SwedishAgerande kan inte bara komma uppifrån, men denna ledande roll måste också främjas.
Actions cannot only come from above, but this leading role also needs to be promoted.

Synonymer (svenska) till "agerande":

agerande
Swedish
agera