"agera på" - Engelsk översättning

SV

"agera på" på engelska

SV

agera på {verb}

volume_up
agera på (även: handla efter)
Jag hoppas att institutionerna kan agera det sätt medborgarna förväntar sig att vi skall agera.
I hope that the institutions can act in the way the citizens expect us to act.
Har rådet slutligen för avsikt att agera ett enat, lyhört och enhetligt sätt?
Does the Council finally intend to act in a unified, perceptive and uniform way?
Dessa skulle passa förhållandena i det landet och då kan de agera lämpligt sätt.
These would be pertinent to the conditions of that country and they can act accordingly.
agera på (även: handla efter)
I will certainly act upon it.
Så det är med dessa tack, herr ordförande, som jag vill överräcka rapporten till er och uppfordra Europeiska unionens institutioner att ta dessa rekommendationer ad notam och agera dem.
So it is with these thanks, Mr President, that I want to present you with the report and invite the institutions of the European Union to take note of these recommendations and act upon them.

Användningsexempel för "agera på" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishHar rådet slutligen för avsikt att agera ett enat, lyhört och enhetligt sätt?
Does the Council finally intend to act in a unified, perceptive and uniform way?
SwedishAvslutningsvis måste vi skynda på med att uppmana rådet att agera våra vägnar.
Lastly, we must make greater speed in urging the Council to act on our behalf.
SwedishUnder de 12 månader som gått har behovet att agera alla dessa områden ökat.
In the past 12 months, the urgency for action in all those areas has increased.
SwedishVi måste också kunna agera ett korrekt och effektivt sätt i nödsituationer.
We must also be able to act correctly and effectively in emergency situations.
SwedishVi kan inte agera det här sättet, i strid mot informations- och kulturflödet.
We cannot act in that way, contrary to the flow of information and culture.
SwedishJag anser att vi måste agera detta område de kommande veckorna eller månaderna.
In my opinion, action must be taken on this in the next few weeks and months.
SwedishMan måste alltså agera det området, genom att inrätta en integrationspolitik.
We must thus take action at this level by introducing an integrated policy.
SwedishMen det betyder inte att gemenskapen inte kan agera den europeiska nivån.
But that is not to say that the Community cannot have action at European level.
SwedishOm vi européer vill agera rätt sätt måste vi förändra våra politiska mål.
If we Europeans want to act correctly, we need to change our political goals.
SwedishGenom att agera detta sätt skulle vi sätta vår ekologiska trovärdighet på spel.
By acting in this way, we would put our ecological credibility on the line.
SwedishJag tror inte att Europaparlamentet får bra betyg genom att agera det sättet.
In my opinion, such actions are hardly a fitting testimony for the European Parliament.
SwedishVi uppmanar också oppositionen att agera ett ansvarsfullt sätt och respektera valet.
We also ask the opposition forces to behave responsibly and respect the election.
SwedishEuropeiska unionen bör agera eget initiativ för att skapa fred i Mellanöstern.
The European Union should act in its own right to bring about peace in the Middle East.
SwedishDe utmaningar vi står inför ger oss inget annat val än att agera global nivå.
The challenges that we face, though, leave us no alternative to action on a global scale.
SwedishDet är mycket bättre att agera EU-nivå och agera så snart som möjligt.
It is much better to act at a European level and to do it as soon as possible.
SwedishKan vi agera ett bättre sätt? Kan vi förhindra att detta händer i framtiden?
Can we act in a better way, can we prevent this happening in the future?
SwedishNär det gäller specifika åtgärder anser jag att vi bör agera två nivåer.
If we are to speak of specific steps, then I believe we should do this on two levels.
SwedishVi vill grunda våra handlingar på, och agera utifrån, deras förväntningar och intressen.
We want to base our actions on and deliver on their expectations and concerns.
SwedishNej, man behöver agera ett mycket mer konsekvent sätt i denna fråga.
No, it would be necessary to act in a much more consistent way in this regard.
SwedishDet är jag mycket glad för eftersom jag inte är van vid att agera annat sätt.
I am very much relieved as I am not in the habit of acting otherwise.

Liknande översättningar för "agera på" på engelska

agera verb
preposition
adjektiv
English
adverb
English
ränna på verb
English
återge på verb
English