1. allmänt
volume_up
to star {vb} (play (the main part))
2. "uppträda som"
Jag hoppas att institutionerna kan agera på det sätt medborgarna förväntar sig att vi skall agera.
I hope that the institutions can act in the way the citizens expect us to act.
Vi måste agera och agera förnuftigt för att stödja denna omvandling.
We must act and act intelligently to support this transformation.
Skillnaden mellan våra två institutioner är att vi agerar som ett parlament bör agera.
The difference between our two institutions is that we act as a Parliament should act.
3. teater
Vi får hoppas att ECB fortsätter att agera lika klokt, förståndigt och lyhört.
Let us hope it will continue to play that sensible, reasonable and sensitive role.
Europeiska unionen ska inte agera överstatlig fruktpolis.
The European Union must not play the part of a supranational fruit police.
Enligt min åsikt bör EU agera som en opartisk medlare i dessa konflikter.
In my opinion, the EU should play the role of impartial mediator in these conflicts.

Användningsexempel för "agera" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishHar rådet slutligen för avsikt att agera på ett enat, lyhört och enhetligt sätt?
Does the Council finally intend to act in a unified, perceptive and uniform way?
SwedishVi måste alla agera snabbare om vi skall kunna göra programmet mer framgångsrikt.
We all have to move faster if we are to make a greater success of the programme.
SwedishDetta innebär att vi måste agera i stället för att hålla ändlösa diskussioner.
What this means is that we have to act rather than holding interminable debates.
SwedishEuropa kan inte bara vara inåtblickande under dessa möten, vi måste agera utåt.
Europe cannot only look inward during these meetings, we have to look externally.
SwedishVi måste agera för att förhindra alla försök att begränsa den, också på Internet.
We have to act to prevent any attempts to restrict it, including on the Internet.
SwedishNär ni svarar Truscott, herr Liikanen, har ni full frihet att agera som ni önskar.
Mr Liikanen, when replying to Mr Truscott you are free to say whatever you wish.
SwedishEuropaparlamentet kommer att agera enligt de ståndpunkter som det alltid har haft.
The European Parliament will be consistent with the positions it has always held.
SwedishDet internationella samfundet måste agera mot det burmesiska folkets förtryckare.
The international community must act against the oppressors of the Burmese people.
SwedishVi behöver nu agera kraftfullt för att skapa mervärde för vårt europeiska projekt.
We need to make a determined effort to gain added value for our European project.
SwedishDetta kommer också att visa allmänheten att EU kan agera även i svåra situationer.
This will also show the public that the EU can act in difficult situations too.
SwedishEmellertid måste EU också agera för att hantera krisen och dra lärdom av den.
However, Europe must act too, to deal with the crisis and learn lessons from it.
SwedishErt betänkande, fru Sudre, betonar med rätta behovet av att agera långsiktigt.
Your report, Mrs Sudre, quite rightly stresses the need to take long-term action.
SwedishAvslutningsvis måste vi skynda på med att uppmana rådet att agera på våra vägnar.
Lastly, we must make greater speed in urging the Council to act on our behalf.
SwedishDet är nu dags att agera i Berlin, och således också att kommissionen gör det.
It is now time for action in Berlin and, consequently, also for the Commission.
SwedishOm vi vill ha mindre luftföroreningar och mer kollektivtrafik måste vi agera.
If we want to have less air pollution and more public transport, we have to act.
SwedishJag hoppas att medlemsstaterna och övriga institutioner också är beredda att agera.
I hope Member States and the other institutions also are willing to take action.
SwedishOm de finns där måste vi emellertid agera enligt dem – de måste vara trovärdiga.
However, if they are there we have to act on them – they have to be credible.
SwedishMen dessa myndigheter är vare sig oberoende, som det påstås, eller fria att agera.
But these authorities are neither independent, as it is claimed, nor free to act.
SwedishUnder de 12 månader som gått har behovet att agera på alla dessa områden ökat.
In the past 12 months, the urgency for action in all those areas has increased.
SwedishVi får hoppas att ECB fortsätter att agera lika klokt, förståndigt och lyhört.
Let us hope it will continue to play that sensible, reasonable and sensitive role.

Synonymer (svenska) till "agera":

agera
agerande
Swedish