SV

agent {utrum}

volume_up
1. allmänt
Agent Jack Valentine kunde inte köpas...... åtminstone inte med pengar.
Interpol agent Jack Valentine couldn't be bought, at Ieast not with money.
I egenskap av agent som arbetade för britterna hade Hans tillhandahållit ritningarna.
As an agent working for the British, Hans had supplied the illegal drawings.
Om den här rutan är markerad visas Help Agent automatiskt i utvalda situationer.
If this field is marked, the Help Agent will be displayed automatically in selected situations.
agent (även: mäklare, börsmäklare)
2. gammalmodigt
EN

agent {substantiv}

volume_up
1. allmänt
agent (även: broker)
Interpol agent Jack Valentine couldn't be bought, at Ieast not with money.
Agent Jack Valentine kunde inte köpas...... åtminstone inte med pengar.
As an agent working for the British, Hans had supplied the illegal drawings.
I egenskap av agent som arbetade för britterna hade Hans tillhandahållit ritningarna.
If this field is marked, the Help Agent will be displayed automatically in selected situations.
Om den här rutan är markerad visas Help Agent automatiskt i utvalda situationer.
I do not see him as an agent of the repression of French workers in a latter-day " Germinal '.
Jag kan inte se honom som en representant som skall undertrycka de franska arbetstagarna i ett nytt Germinal.
I do not see him as an agent of the repression of French workers in a latter-day "Germinal' .
Jag kan inte se honom som en representant som skall undertrycka de franska arbetstagarna i ett nytt Germinal .
This assistance is a crucial factor in fostering, and in removing obstacles from, cooperation between agents.
Stödet är en avgörande faktor för att främja, och undanröja hinder för, samarbete mellan olika representanter.
The Member States and the institutions of the Union shall be represented before the Court of Justice by an agent appointed for each case.
Medlemsstaterna och unionens institutioner skall vid domstolen företrädas av ett ombud som utses för varje ärende.
This fundamental citizens ' right was formerly predominantly guaranteed by local public services and their agents.
Denna grundläggande rättighet för medborgarna har hittills övervägande garanterats av lokala offentliga transportsätt och deras ombud.
This fundamental citizens' right was formerly predominantly guaranteed by local public services and their agents.
Denna grundläggande rättighet för medborgarna har hittills övervägande garanterats av lokala offentliga transportsätt och deras ombud.
Sellers and users of plant protection agents must be trained and informed.
Försäljare och användare av växtskyddsmedel måste utbildas och informeras.
agent (även: canvasser)
agent (även: canvasser)
2. "of power of attorney"
3. näringsliv
4. biologi
agent
In Poland alone, the number of people exposed to this chemical agent in the workplace is estimated to stand at several thousand.
Bara i Polen uppskattar man att flera tusen människor exponeras för detta kemiska agens på arbetsplatsen.
Amendment No 28 relates to Article 5 and bans the use of CFCs and HCFCs as a processing agent immediately in a specific application.
Ändringsförslag 28 gäller artikel 5 och innebär ett förbud mot användning av CFC och HCFC som agens i tillverkningsprocessen i vissa tillämpningar.

Användningsexempel för "agent" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Swedish(en telefon ringer) Jag hoppas det är min agent, eftersom ni inte betalar mig något.
(Phone Ringing) I hope that's my agent, because you aren't paying me anything.
SwedishI egenskap av agent som arbetade för britterna hade Hans tillhandahållit ritningarna.
As an agent working for the British, Hans had supplied the illegal drawings.
SwedishOm den här rutan är markerad visas Help Agent automatiskt i utvalda situationer.
If this field is marked, the Help Agent will be displayed automatically in selected situations.
SwedishAgent Jack Valentine kunde inte köpas...... åtminstone inte med pengar.
Interpol agent Jack Valentine couldn't be bought, at Ieast not with money.
SwedishOm jag talar om saker som Agent Orange, så vet ni exakt vad jag menar.
If I talk of things like Agent Orange, you will know exactly what I mean.
SwedishVi var tvungna att göra oss av med agent Clark...... för att det skulle bli en Robert Gant.
We had to get rid of Agent Clark...... so there could be a Robert Gant.
SwedishVälj här hur länge Help Agent ska visas innan den stängs automatiskt.
Here you choose how long the Help Agent remains visible until it is automatically closed.
SwedishAtt undanhålla viktig information för en agent är ett allvarligt brott.
You know that withholding vital information from a federal officer...... is a serious offense.
SwedishFör närvarande använder vi följande HTTP User-Agent-sats för att identifiera AdWords mobilbesök:
Currently, we use the following HTTP User-Agent header to identify AdWords mobile visits:
SwedishEller flytt från en FBl-agent och nästan haft ihjäl mig på kuppen?!
Or evading an officer and almost getting me killed in the process?!
SwedishVi vet alla att han tydligen är en agent för den tyska säkerhetstjänsten.
We all know that he is an agent of the German secret service.
SwedishNamet PROTAGE är en förkortning för PReservation Organizations using Tools in AGent Environments.
The name PROTAGE is an acronym for PReservation Organizations using Tools in AGent Environments.
SwedishDe som hade blivit utsatta för agent-metaforer hade högre förväntningar om att pristrenderna skulle fortsätta.
Those exposed to agent metaphors had higher expectations that price trends would continue.
SwedishAgent Brechner från Interpol ringde tre gånger i morse.
An Agent Brechner from Interpol called three times this morning.
SwedishI det här området bestämmer du hur Help Agent ska fungera.
In this section you specify how the Help Agent will behave.
SwedishOm du klickar här återställs listan med situationerna då Help Agent visas till grundinställningen.
Click here to restore the list of situations for which the Help Agent is displayed, to the default setting.
SwedishEn agent i underrättelsetjänsten blev sliten i fyra delar för att hon brännmärkte statliga angrepp på pressen.
A female secret service agent was quartered because she denounced government attacks on the press.
SwedishHelp Agent öppnas automatiskt i vissa situationer.
In certain situations the Help Agent is started automatically.
SwedishDet här direktivet är oberoende av raden user-agent, så det spelar ingen roll var du infogar det i filen.
This directive is independent of the user-agent line, so it doesn't matter where it appears in your file.
SwedishDu är arresterad för mordet på agent Julio Martin.
You're under arrest for the shooting of Agent Julio Martin.

Synonymer (svenska) till "agent":

agent

Synonymer (engelska) till "agent":

agent
active agent
English
adhesive agent