"afghanska" - Engelsk översättning

SV

"afghanska" på engelska

volume_up
afghanska {enb. plur.}
EN
SV

afghanska {enbart pluralis}

volume_up
afghanska (även: afghan, virkad, afghanhund, lång filt, afghan)
Beträffande de afghanska institutionerna vill jag avsluta med några ord om afghanska företag.
On the question of Afghan institutions, I want to end with a word on Afghan undertakings.
Dessa är nomadiska flickor som blev prostituerade för afghanska affärsmän.
These are the nomad girls who became prostitutes for Afghan businessmen.
Varför avvisar vissa ledamöter legitim kritik av det afghanska rättssystemet?
Why do some Members reject legitimate criticisms of the Afghan judicial system?

Användningsexempel för "afghanska" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVarför avvisar vissa ledamöter legitim kritik av det afghanska rättssystemet?
Why do some Members reject legitimate criticisms of the Afghan judicial system?
SwedishOffren har alltid varit afghanska kvinnor, barn och män – miljontals av dem.
The victims have always been Afghan women, children and men – in their millions.
SwedishÄndå innehåller den afghanska författningen en klausul om rätten till yttrandefrihet.
Yet the Afghan constitution contains a clause on the right to freedom of speech.
SwedishDärför följer det afghanska folket bara enkla liberala marknadsprinciper.
Therefore, the Afghan people are just following basic liberal market principles.
SwedishVar vänliga och fortsätt hjälpa oss att återge det afghanska folket en legitim ekonomi.
Please continue to help us bring a legitimate economy to the Afghan people again.
SwedishVi vill bistå det afghanska folket i deras strävan att säkra en fredlig utveckling.
We wish to support the Afghan people in their efforts to secure peaceful development.
SwedishHur vill vi upprätta en dialog mellan de afghanska och pakistanska regeringarna?
How do we want to establish the dialogue between the Afghan and the Pakistani Governments?
SwedishDet är bara en varaktig fred som kan göra slut på den afghanska befolkningens lidande.
Only a lasting peace can put an end to the continued suffering of the Afghan people.
SwedishVi européer måste så fort som möjligt dra oss ur det afghanska getingboet.
Europeans must withdraw as quickly as possible from the Afghan wasps' nest.
SwedishDen afghanska regeringen har nu inrättat de strukturer som krävs för att samordna givarna.
The Afghan Government has now put in place the structures to coordinate donors.
SwedishVi måste äntligen få framgång med att skola om den afghanska polisen och rättsväsendet.
We must at last make progress with retraining the Afghan police force and judiciary.
SwedishOch vi måste naturligtvis fortsätta att försöka vinna det afghanska folkets hjärta.
We must also of course continue to win the hearts of the Afghan people.
SwedishDet innebär svårigheter i vårt förhållande till Afghanistan och till det afghanska folket.
They make matters more difficult in relation to Afghanistan and the Afghan people.
SwedishMohammad Yunus Qanooni åtföljs av fyra andra ledamöter från det afghanska parlamentet.
Mr Mohammad Yonus Qanoni is accompanied by four other Members of the Afghan Parliament.
SwedishDessa är nomadiska flickor som blev prostituerade för afghanska affärsmän.
These are the nomad girls who became prostitutes for Afghan businessmen.
SwedishMen dessa enorma summor hjälper inte det afghanska folket ett dugg.
However, these enormous sums of money are not doing the Afghan people any good.
SwedishDe främsta offren för terrorismen är afghanerna, och framför allt de afghanska kvinnorna.
The first hostages of terrorism have been the Afghans and above all the Afghan women.
SwedishDe afghanska institutionerna och den grundläggande infrastrukturen måste återuppbyggas.
The Afghan institutions and basic infrastructure must be built up again.
SwedishStörre skala; detta är en mashup med data som släpptes vid det Afghanska valet.
On a larger scale, this is a mash-up of the data which was released about the Afghan elections.
SwedishEU är den största givaren av humanitärt bistånd till det afghanska folket.
The EU is the biggest donor of humanitarian aid to the Afghan people.