"affärsplan" - Engelsk översättning

SV

"affärsplan" på engelska

SV

affärsplan {utrum}

volume_up
1. allmänt
affärsplan
En affärsplan kan vara mer eller mindre omfattande beroende på verksamheten.
A business plan may be more or less detailed depending on the type of activity.
När det gäller unga jordbrukare måste de ha en affärsplan.
Regarding young farmers: they need to have the business plan.
Det brukar kallas att göra en affärsplan.
This is generally referred to as drawing up a business plan.
2. näringsliv
affärsplan (även: affärsnytta, affärsstrategi)

Användningsexempel för "affärsplan" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEn affärsplan kan vara mer eller mindre omfattande beroende på verksamheten.
A business plan may be more or less detailed depending on the type of activity.
SwedishDen här metoden gynnar självfallet dem som kan ta fram en välgrundad affärsplan.
Obviously, this approach will favour those who are able to produce a well-grounded business plan.
SwedishNär det gäller unga jordbrukare måste de ha en affärsplan.
Regarding young farmers: they need to have the business plan.
SwedishDet brukar kallas att göra en affärsplan.
This is generally referred to as drawing up a business plan.
SwedishHälsoprojektet belyses ur ett entreprenöriellt perspektiv genom att kopplas till en affärsidé och affärsplan.
Health Project elucidated from an entrepreneurial perspective by linking it to a business idea and business plan.
SwedishDu ska också ha gjort en affärsplan med budget som kan ligga till grund för dina ställningstaganden i förhandlingarna.
You should also have drawn up a business plan with a budget to form the basis for your negotiating position.
SwedishEn affärsplan ska vara lätt att förstå.
A business plan should be easy to understand.
SwedishVilken affärsplan i vilket företag som helst skulle vara tandlös om den inte gjorde detta och identifierade var medlen skall komma ifrån.
Any company business plan would be toothless if it did not do this and identify the sources of funding.
SwedishMen istället för att skriva ytterligare någon form av manifest eller liknande, lämnar hon efter sig en affärsplan för att genomföra det.
But rather than writing yet some kind of manifesto or something, she's leaving behind a business plan to make it happen.
SwedishMan kan bolla sina affärsidéer med erfarna experter och bland annat få hjälp med att upprätta en affärsplan.
You can use it as a sounding board to discuss business ideas with experienced experts and, among other things, receive help establishing a business plan.
SwedishNär det gäller Europeiska historiens hus håller jag med Monika Hohlmeier om att det är viktigt att ett sådant projekt har en affärsplan redan från början.
With regard to the House of History, I would agree with Mrs Hohlmeier that it is important that such a project should have a business plan from the start.
SwedishFinansieringen av småföretag med utgångspunkt i deras affärsplan kan dessutom avgöra om ett mycket stort antal små och medelstora företag deltar i den europeiska forskningen.
Also, the financing of small businesses based on a business plan might determine a very large number of SMEs participating in the European research.
SwedishDessa åtaganden inbegriper ett utarbetande av ett nationellt omstruktureringsprogram och en enskild affärsplan, minskning av kapaciteten och avveckling av anläggningar.
These commitments include drawing up a national restructuring programme as well as an individual business plan, capacity reduction and dismantling of the installations.
SwedishFörst efter att GM:s affärsplan har presenterats och medlemsstaterna visat sig villiga att ge statligt stöd kan kommissionen bedöma om konkurrensreglerna respekteras.
Indeed only after the GM business plan is known, and our Member States might be willing to provide State aid, can the Commission assess whether competition rules are being respected.
SwedishEfter att Slovenien, Ungern och Österrike har vägrat utfärda de tillstånd som krävs vänder de involverade grupperna nu sig till Slovakien för att få igenom sin affärsplan i detta land.
After Slovenia, Hungary and Austria refused to issue the necessary licences, the groups involved are now turning to Slovakia in order to push through their business plan there.