SV

affärsman {utrum}

volume_up
affärsman
affärsman (även: näringsidkare)
Jag är affärsman, och jag kan förstå tillväxt och jag kan förstå sysselsättning.
I am a businessman and I can understand growth and I can understand jobs.
Som en affärsman i New York sa till mig, han sa "Allt som hon gillade, gillade jag."
As one businessman in New York said to me, he said, "Anything she liked, I liked."
Vilken affärsman vid sina sinnens fulla bruk skulle behålla två fabriker?
What businessman in his right mind would keep two factories?
affärsman (även: typ, handlande, grossist, köpman)
affärsman (även: handlare, köpman)
En var säkerhetsvakt, en var slaktare, en var affärsman och den sista var agent i den allmänna säkerhetsstyrkan.
One was a security guard, one was a butcher, another a trader and another an agent of the public security forces.
Den organiserade brottsligheten handlar inte enbart om det vi skulle kunna kalla " kriminella affärsmän ".
Organized crime is not only the business of what we might call " criminal traders '.
Skrupelfria affärsmän frestas alltför ofta att utnyttja brister i samband med det europeiska samarbetet.
All too often unscrupulous traders are being tempted to exploit shortcomings in the field of European cooperation.
affärsman

Användningsexempel för "affärsman" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishSom en affärsman i New York sa till mig, han sa "Allt som hon gillade, gillade jag."
As one businessman in New York said to me, he said, "Anything she liked, I liked."
SwedishJag är affärsman, och jag kan förstå tillväxt och jag kan förstå sysselsättning.
I am a businessman and I can understand growth and I can understand jobs.
SwedishVilken affärsman vid sina sinnens fulla bruk skulle behålla två fabriker?
What businessman in his right mind would keep two factories?
SwedishDen har bäst beskrivits av den tidigare ledamoten av duman och en välkänd affärsman, Konstantin Borovoj.
It has been best described by the former member of the Duma and noted businessman, Konstantin Borovoy.
SwedishEn var säkerhetsvakt, en var slaktare, en var affärsman och den sista var agent i den allmänna säkerhetsstyrkan.
One was a security guard, one was a butcher, another a trader and another an agent of the public security forces.
SwedishEU bör inte enbart agera som en effektiv affärsman som skapar ekonomiska framgångar för sitt företag.
The European Union must not behave as if it were only an efficient businessman who is building the economic success of his firm.
SwedishDet kanske är drömmen för en affärsman eller aktieägare men knappast för den stora majoriteten av våra medborgare.
This may make entrepreneurs' and shareholders' mouths water, but it certainly will not appeal to most of our fellow citizens.
SwedishDet kanske är drömmen för en affärsman eller aktieägare men knappast för den stora majoriteten av våra medborgare.
This may make entrepreneurs ' and shareholders ' mouths water, but it certainly will not appeal to most of our fellow citizens.
SwedishCynikerna säger nog att det hela endast handlar om en smart affärsman som gör det som krävs för att få fram sin typ av marknadsföring.
And cynics might say, you know, this is just a smart business guy doing what it takes to execute his particular style of marketing.
SwedishI detta sammanhang vill jag berätta för er om en konspirationsteori som cirkulerar, som jag fick höra i går från en vitrysk affärsman.
In this respect, I would like to tell you about a conspiracy theory that is circulating, told to me yesterday by a Belarusian businessman.
SwedishPå Fijiöarna underblåstes statskuppen av en affärsman i konkurs som anspelade på sitt avlägsna ursprung från Fijiöarna för att rättfärdiga sin handling.
In Fiji, the coup d' état was fomented by a bankrupt businessman who used his distant Fiji origins to legitimise his actions.
SwedishPå Fijiöarna underblåstes statskuppen av en affärsman i konkurs som anspelade på sitt avlägsna ursprung från Fijiöarna för att rättfärdiga sin handling.
In Fiji, the coup d ' état was fomented by a bankrupt businessman who used his distant Fiji origins to legitimise his actions.
SwedishSom erfaren affärsman anser jag att detta innebär att man föreslår en investerare att hålla tillbaka och agera mot företagets intresse.
In my opinion, as an experienced businessman, this constitutes suggesting to an investor to hold back and to act against the company's interests.
SwedishJag anser att det var ett brott mot hans plikt som kommissionsledamot att agera i en individuell affärsmans intressen, en affärsman från samma land som han själv.
I believe it was a breach of his duty as a Commissioner to act in the interests of an individual businessman from his own country.
SwedishOm en affärsman får bidrag för att uppföra en fabriksbyggnad och en annan inte får det kommer det helt logiskt att leda till att marknaden snedvrids.
The fact that one businessman obtains a grant to construct a factory building and the other does not, will logically lead to a distortion of the market.
SwedishAvslöjande ord, i dubbel bemärkelse, från en tysk affärsman, verksam för härskaren över alla turkmener, president Saparmurad Nijazov.
These are revealing words, with a double meaning, spoken by a German businessman working for the regime of President Saparmurat Niyazov, the Leader of the Turkmen people.
SwedishJag kontaktades nyligen av en indisk affärsman i min valkrets i västra London, som förvägrats tillstånd att importera designade nattkläder från Indien.
I have recently been approached by an Indian businessman in my West London constituency who was refused permission to import fashion nightwear from India.
SwedishJag anser att det var ett brott mot hans plikt som kommissionsledamot att agera i en individuell affärsmans intressen, en affärsman från samma land som han själv.
It sends out a clear signal to anyone else who wants to do this: basically break the law, ignore it, and the Commission will help you at the end of the day.
SwedishEn välkänd affärsman sade en gång att jämställdhetslagstiftning som hårdras minskar kvinnors möjligheter att få anställning.
on behalf of the ECR Group. - Madam President, a well-known businessman once said equality legislation, taken too far, actually reduces the chances of women gaining employment.
SwedishDetta innebär att när en affärsman gör skattepliktiga leveranser till flera medlemsstater måste han uppfylla olika krav när han fakturerar i vart och ett av dessa länder.
This means that when a trader makes taxable supplies to several Member States, he has to respect different obligations when drawing up invoices in each of those countries.