"affärsbeslut" - Engelsk översättning

SV

"affärsbeslut" på engelska

SV

affärsbeslut {neutrum}

volume_up
1. näringsliv
affärsbeslut
Jordbrukarna måste även kunna fatta affärsbeslut själva.
We also need farmers to make business decisions for themselves.
M7035N Marknadsundersökningar för affärsbeslut, 7,5 hp
M7035N Market Research for Business Decisions, 7.5 credits
. - (BG) Statistik spelar en viktig roll för att utveckla effektivare turistpolitiska strategier och för att fatta affärsbeslut.
Statistics plays an important role in the development of more effective tourism policies and in making business decisions.

Användningsexempel för "affärsbeslut" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJordbrukarna måste även kunna fatta affärsbeslut själva.
We also need farmers to make business decisions for themselves.
SwedishM7035N Marknadsundersökningar för affärsbeslut, 7,5 hp
M7035N Market Research for Business Decisions, 7.5 credits
SwedishDet är bankens eget affärsbeslut.
That is a private business decision for the bank.
SwedishI liberalernas och PPE-DE:s resolution sägs att ett sådant centrum skulle försöka blanda sig i marknaderna och i affärsbeslut.
The Liberal and EPP resolution says that such a centre would try to interfere in the markets and in commercial decisions.
SwedishI liberalernas och PPE-DE: s resolution sägs att ett sådant centrum skulle försöka blanda sig i marknaderna och i affärsbeslut.
The Liberal and EPP resolution says that such a centre would try to interfere in the markets and in commercial decisions.
Swedish. - (BG) Statistik spelar en viktig roll för att utveckla effektivare turistpolitiska strategier och för att fatta affärsbeslut.
Statistics plays an important role in the development of more effective tourism policies and in making business decisions.
SwedishDe banker som fick problem är de som helt enkelt tog dåliga affärsbeslut, vilket exempelvis var fallet med Royal Bank of Scotland.
The banks which had problems are the banks which simply made bad commercial decisions, as was the case, for example, with the Royal Bank of Scotland.
SwedishAlla undersökningar är eniga i sin slutsats att statligt stöd inte är den avgörande faktorn i affärsbeslut eller när det gäller konkurrens för den delen.
All studies are united in their conclusion that state aid is not the decisive factor in business decisions, or in competition for that matter.
SwedishÄnnu viktigare, ur jordbrukarens synvinkel, är att bidraget kommer att vara känt i förväg, och detta kommer att göra det enklare för jordbrukarna att fatta affärsbeslut.
More importantly, from the farmers' viewpoint, the premium will be known in advance and this will make farm business decisions easier.
SwedishDetta gör det så mycket viktigare att Airbus kan fatta svåra affärsbeslut rationellt för att därigenom återta sin ställning på marknaden.
That makes it all the more important that Airbus should be able to take difficult business decisions rationally in order thereby to recover its position in the market.
SwedishÄnnu viktigare, ur jordbrukarens synvinkel, är att bidraget kommer att vara känt i förväg, och detta kommer att göra det enklare för jordbrukarna att fatta affärsbeslut.
More importantly, from the farmers ' viewpoint, the premium will be known in advance and this will make farm business decisions easier.
SwedishDet är ett rent affärsbeslut.

A bank in another EU country will make a commercial decision on whether or not to accept your mortgage application, on the basis of the risk profile of the proposed loan.

SwedishDet är ett rent affärsbeslut.

Banks in the EU will make a commercial decision on whether or not to accept your mortgage application, on the basis of the risk profile of the proposed loan.

SwedishEn sådan fortbildning på gemenskapsnivå är ett sätt att se till att unga jordbrukare har den information om GJP som är nödvändig för att kunna fatta bra affärsbeslut för framtiden.
Such European training is one element in ensuring that young farmers have the necessary knowledge of the CAP to make sound business decisions for the future.
SwedishDet handlar inte om att blanda sig i affärsbeslut, utan om att se till att vi maximerar allas våra chanser att bli vinnare i stället för passiva offer för förändringarna.
This is not about interference in commercial decisions but about making sure that we maximise the chances of us all being winners rather than simply the passive victims of change.
SwedishBanker som går över till mer sofistikerade strategier tvingas spendera mer, men det kommer de bara att göra om detta är ett förnuftigt affärsbeslut och fördelarna uppväger kostnaderna.
Banks moving to more sophisticated approaches will have to spend more, but they will do so only if this is a sensible business decision and the benefits will outweigh the costs.
SwedishAirbus strategi- och affärsbeslut avgör inte bara ödet för tiotusentals anställda, utan även framtiden för en stor del av den europeiska flygindustrin.
(FR) Mr President, Airbus's strategic and industrial decisions decide not only the fate of tens of thousands of employees but also the future of a large part of the European aeronautical industry.