SV

affärs- {adjektiv}

volume_up
I annat fall skulle det föreslå att affärs- och banksekretessen upphävdes.
If it did have, it would propose removing commercial and banking secrecy.
Det vore värt mödan att uppmana affärs- och industriföretag med verksamhet i Burma att föregå med gott exempel så att Burma verkligen kan utvecklas till ett demokratiskt land.
It would be worthwhile to call on the commercial and industrial businesses established in Burma to set an example, so that Burma really develops into a democratic country.

Användningsexempel för "affärs-" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishI annat fall skulle det föreslå att affärs- och banksekretessen upphävdes.
If it did have, it would propose removing commercial and banking secrecy.
SwedishSyftet med stipendiet är att stödja affärs- och produktidéer.
The purpose of the scholarship is to support business and product ideas.
SwedishUnionens medborgare rör sig fritt från ett land till ett annat, de gör affärs- och nöjesresor.
The citizens of the Union move freely from one country to the other, on business or for pleasure.
SwedishVi kan inte tränga bort tankarna på denna affärs tragiska utgång, som berört oss alla djupt.
We cannot avoid thinking about the tragic outcome, which has made such a deep impression on our minds.
SwedishOm vi tittar på affärs- och handelsförbindelser innehåller mitt betänkande huvudsakligen en grundläggande idé.
If we look at business and trade relations, then my report essentially contains one key idea.
SwedishAtt kunna resa till överkomliga priser har gjort det möjligt för oss att fritt förflytta oss i affärs- eller nöjessyften.
Affordable travel has enabled us to move around more freely for business and pleasure.
SwedishMässor är ett utmärkt sätt att hitta affärs- och samarbetspartner samt att möta besökare och andra utställare.
Trade fairs are an excellent way of finding business and cooperation partners, as well as meeting visitors and other exhibitors.
SwedishDärför skall centra finna en lösning på hur t.ex. affärs- och handelskamrarna skall kunna erbjuda sakkunnig rådgivning och utbildning.
We therefore have to try to find centres, such as local Chambers of Commerce, which can offer expert advice and training.
SwedishMed turism avses inte enbart rekreationsturism utan även exempelvis affärs-, vetenskaps-, idrotts- och kulturturism.
Tourism is understood to mean not just leisure tourism, but also business, educational, scientific, sporting, and cultural tourism, for example.
SwedishMed turism avses inte enbart rekreationsturism utan även exempelvis affärs-, vetenskaps-, idrotts- och kulturturism.
Mobility and passenger safety are a necessary condition if our goals of growth, cohesion and convergence are to be met through the tourist industry as well.
SwedishMen efter att olika affärs- och intressegrupper blev involverade förkortades förslaget till endast 12 månader - med revisioner varje kvartal!
But after various business and interest groups had got involved the proposal was reduced to 12 months only - with quarterly reviews!
SwedishAffärs - eller nöjesresa?
SwedishMin affärs partner.
SwedishPå den ekonomiska fronten måste Ukraina vidta skyndsamma åtgärder för att ta itu med korruptionen och för att förbättra affärs- och investeringsklimatet.
On the economic front, Ukraine needs to take urgent action to tackle corruption and to improve the business and investment climate.
SwedishRese- och laddningskittet ger dig maximal bekvämlighet och gör Jabra Motion UC till det perfekta valet för både affärs- och privatlivet (ej tillgängligt i butik).
The Travel & Charge kit gives you maximum convenience and makes the Jabra Motion UC the perfect choice for both business and private life (not available in retail).
SwedishDet vore värt mödan att uppmana affärs- och industriföretag med verksamhet i Burma att föregå med gott exempel så att Burma verkligen kan utvecklas till ett demokratiskt land.
It would be worthwhile to call on the commercial and industrial businesses established in Burma to set an example, so that Burma really develops into a democratic country.

Synonymer (svenska) till "affärer":

affärer
Swedish
affär