SV

affärer {pluralis}

volume_up
affärer (även: angelägenheter)
Gemensamma affärer knyter samman människor på ett fredligt sätt.
People with the same business affairs in common are peacefully bound to one another.
Det bästa är att man inte lägger sig i ett annat lands interna affärer, inte sant?
It is better not to intrude in the internal affairs of another country, is it not?
Jag tänker på övervakning av flygningar, finansiella affärer och privatlivet.
I refer to the monitoring our flights, financial affairs and privacy.
Jag har haft massor av hemliga papper och affärer med snabbmatsrestauranger.
I've had loads of secret papers and dealings with fast food restaurants.
Det är inte acceptabelt att affärer i internationella företag baseras på dessa kyliga, kalla hänsyn till enbart finansiell avkastning.
It is not acceptable that in international business, dealings are done based on these cool, cold considerations of financial returns alone.
Mycket ofta finns det inte några politiska villkor om styrelsesätt, demokrati och mänskliga rättigheter knutna till Kinas affärer med Afrika.
Political conditions in respect of governance, democracy and human rights are very often not attached to China's dealings with Africa.
Tvisten kostar den irländska ekonomin tio miljoner pund om dagen i förlorade affärer.
This dispute is costing the Irish economy£10 million per day in loss of trade.
Tvisten kostar den irländska ekonomin tio miljoner pund om dagen i förlorade affärer.
This dispute is costing the Irish economy £10 million per day in loss of trade.
Detta är också absolut nödvändigt, ty antalet gränsöverskridande affärer ökar i Europa.
This is a matter of urgent necessity, as the volume of cross-border trade is on the increase in Europe.
Om jag inte lägger mig i era affärer, så kommer inte ni lägga er i mina affärer!
If I keep my nose out of your business, then you will have to keep your nose out of my business, too!
Det kommer att leda till förlorade affärer och till arbetslöshet bland de mindre företagen.
Thus, business will be lost and unemployment caused in the small business sector.
Gränsen mellan att göra affärer och ekonomisk brottslighet är ofta svår att dra.
There is often a fine line between business activities and white-collar crime.

Användningsexempel för "affärer" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishGränsen mellan att göra affärer och ekonomisk brottslighet är ofta svår att dra.
There is often a fine line between business activities and white-collar crime.
SwedishDet här är de affärer jag handlar i -- några av dem -- eftersom de behövde veta.
So these are the stores that I shop in -- some of them -- because they need to know.
SwedishVi lever i en kultur med jet-lag, globala resor, dygnet-runt affärer, skiftarbete.
We're living in a culture of jet lag, global travel, 24-hour business, shift work.
SwedishDet bästa är att man inte lägger sig i ett annat lands interna affärer, inte sant?
It is better not to intrude in the internal affairs of another country, is it not?
SwedishAv Veckans affärer har hon nyligen utsetts till Sveriges mäktigaste kvinna.
She has recently been chosen as Sweden's most powerful woman by Veckans Affärer.
SwedishTvisten kostar den irländska ekonomin tio miljoner pund om dagen i förlorade affärer.
This dispute is costing the Irish economy £10 million per day in loss of trade.
SwedishMer än hälften av de hithörande medlen från kommissionen gäller denna typ av affärer.
More than half the relevant Commission resources will go to such transactions.
SwedishTvisten kostar den irländska ekonomin tio miljoner pund om dagen i förlorade affärer.
This dispute is costing the Irish economy£10 million per day in loss of trade.
SwedishDen politiska exploateringen av dessa affärer förbättrar inte situationen.
Exploiting these matters for political ends does nothing to improve the situation.
SwedishVill vi egentligen behandla detta som ett folkhälsoproblem eller som affärer?
Do we actually want to treat this problem as a public health problem or as a business?
SwedishMed mindre än hundra pund och tio minuter i telefonen kan man göra affärer överallt.
Less than a hundred pounds, ten minutes on the phone and you can do business anywhere.
SwedishVi upplever ett avgörande ögonblick i europeiska och internationella affärer.
Mr President, we live at a vital juncture of European and international affairs.
SwedishI går kväll sa kommissionsledamot Jan Figeľ till oss att kultur är viktigare än affärer.
Last night, Commissioner Figeľ told us that culture is more important than business.
SwedishDet kommer att leda till förlorade affärer och till arbetslöshet bland de mindre företagen.
Thus, business will be lost and unemployment caused in the small business sector.
SwedishJag har haft massor av hemliga papper och affärer med snabbmatsrestauranger.
I've had loads of secret papers and dealings with fast food restaurants.
SwedishDu kan driva verksamheten vidare utan ansvar för tidigare affärer och åtaganden.
You can continue the business without any liability for earlier transactions or commitments.
SwedishBrådskande affärer i Tierra Del Fuego kräver min närvaro så jag går nu.
Falk, urgent business in Tierra Del Fuego requires my presence, so I'll be leaving.
SwedishDet måste vara säkert att göra affärer i Europa utan rädsla för ekonomiskt bedrägeri.
It must be safe to do business in Europe without fear of financial fraud.
SwedishJag tänker på övervakning av flygningar, finansiella affärer och privatlivet.
I refer to the monitoring our flights, financial affairs and privacy.
SwedishLåt oss rikta in oss på deras finansiella affärer utomlands eller deras resesituation.
Let us target their financial affairs abroad or their travel situation.

Synonymer (svenska) till "affärer":

affärer
Swedish
affär