SV

administrering {utrum}

volume_up
EN

administration {substantiv}

volume_up
administration (även: conduct, direction, management)
The hallmark of Structural Fund administration is sluggishness and bureaucracy.
Tröghet och byråkrati är också kännetecknande för strukturfondernas förvaltning.
Again, this was unfair to the taxpayers and constituted bad administration.
Detta var också orättvist mot skattebetalarna och utgjorde dålig förvaltning.
Thirdly, further improvements are needed in the format and administration of the programmes.
För det tredje: Programmens utformning och förvaltning måste förbättras ytterligare.
administration (även: liquidation)
All administration and all subsidies are nowadays dealt with by computer.
All anslagsgivning och administration sker i dag via elektronisk databehandling.
The proposals do involve a minimum degree of administration and documentation.
Föreslagen innehåller även miniminivåer för administration och dokumentering.
Activity-based budgeting and management is the key to better administration.
Verksamhetsbaserad budgetering och ledning är nyckeln till bättre administration.
I am particularly referring to the openness of administration, the democratic nature of the European Union, foreign policy and the weighting of votes.
Jag tittar till exempel på offentlighet hos styrelse, unionens demokratiska halt, den utländska politiken och även röstvägningen.
As far as opening up administration is concerned it would be positive if, in the future, documents on Union legislation were made available earlier.
När det gäller offentlighet för styrelse, är det bra att dokumenten om unionslagstiftningen i fortsättningen tidigare blir tillgängliga.
All of them have a top-heavy structure with a management board with representation from every Member State and an administration that is sometimes smaller than the management board.
Alla dessa har en topptung struktur med en styrelse med företrädare från alla medlemsstater och en administration som ibland är mindre än styrelsen.
administration
administration (även: processing)
I think it is an extremely important issue, because it has a bearing on transparency and proper administration.
Det är en utomordentligt viktig fråga, som har att göra med insyn och korrekt handläggning.
The Annual Report for 2002 records the progress that has been made in handling complaints, promoting good administration and making the institution better known to citizens.
I årsrapporten för 2002 noteras de framsteg som gjorts i handläggningen av klagomål, främjandet av god förvaltning och för att göra institutionen mer känd bland medborgarna.
administration (även: handling)
administration (även: cabinet, government)