"administrativa bestämmelser" - Engelsk översättning

SV

"administrativa bestämmelser" på engelska

SV

administrativa bestämmelser {pluralis}

volume_up
administrativa bestämmelser
Fattigdom kan inte bekämpas effektivt genom administrativa bestämmelser, inte ens genom minimiinkomster.
Poverty cannot be effectively tackled merely by means of administrative regulations, even those which set minimum incomes.
(Applåder) Vid det senaste sammanträdeperioden kom man överens om att hela frågan om dessa administrativa bestämmelser som presidiet hade beslutat om skulle diskuteras efter tre månader.
(Applause ) At the last plenary session it was agreed that the whole issue of these administrative regulations agreed by the Bureau would be discussed after three months.

Användningsexempel för "administrativa bestämmelser" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet grekiska utbildningssystemet styrs av lagar och administrativa bestämmelser.
The Hellenic educational system is governed by laws and administrative acts.
SwedishFattigdom kan inte bekämpas effektivt genom administrativa bestämmelser, inte ens genom minimiinkomster.
Poverty cannot be effectively tackled merely by means of administrative regulations, even those which set minimum incomes.
SwedishKommissionen föreslår ändringar av de rättsliga och administrativa bestämmelser som styr det finansiella samarbetet med FN.
The EC is suggesting amending legal and administrative provisions governing EC/UN financial cooperation.
SwedishKommissionen föreslår ändringar av de rättsliga och administrativa bestämmelser som styr det finansiella samarbetet med FN.
The EC is suggesting amending legal and administrative provisions governing EC/ UN financial cooperation.
SwedishSenast den 1 augusti 2007 skulle medlemsstaterna ha antagit kompletterande rättsliga och/eller administrativa bestämmelser.
By 1 August 2007, all Member States were to have enacted supplementary legal and/or administrative provisions.
SwedishDirektivet om handel med utsläppsrätter innehåller inga bestämmelser om administrativa avgifter.
   . Madam President, the Emissions Trading Directive does not contain any provisions relating to administrative charges.
SwedishI Europa - och detta gäller även i Frankrike och på alla andra håll - dignar vi under bördan av alltför många administrativa bestämmelser.
In Europe - and this is true in France and everywhere else - we are weighed down by too many administrative rules.
SwedishBestämmelser om administrativa detaljer, utvärdering och senare uppföljning finns i kommissionens förordning om verkställandet.
Provision for administrative details, evaluation and later assessment will be laid down by the Commission in the Implementing Regulation.
SwedishAdministrativa bestämmelser som skall säkerställa att myndigheternas kontroller är likvärdiga i de olika medlemsstaterna, kommer också att införas.
There will also be administrative provisions to ensure consistency between checks by officials in different Member States.
SwedishDet är säkert nödvändigt att på basis av detta vidareutveckla allmänna administrativa bestämmelser för unionens institutioner och organ.
It is most definitely necessary, on this basis, to continue to develop common administrative rules for the Union's institutions and boards.
SwedishNär det gäller de administrativa bestämmelser som medlemsstaterna ska anmäla till kommissionen löper tidsfristen ut den 26 juni i år.
As regards the notification by the Member States to the Commission of administrative arrangements, the deadline expires on 26 June of this year.
SwedishMedlemsstaterna skall införa de rättsliga och administrativa bestämmelser som är nödvändiga för att följa direktivet före den 9 maj 2006.
The Member States will adopt the legal, regulatory and administrative provisions necessary to ensure compliance with the directive by 9 May 2006.
SwedishFör en hållbar utveckling och en god klimatpolitik krävs politiska och administrativa regler - stränga bestämmelser, direktiv, lagar och förordningar.
Sustainable development and a proper climate policy need political and administrative rules - strict regulations, directives, laws and by-laws.
SwedishMedlemsstater skall anta och offentliggöra de lagar, förordningar och administrativa bestämmelser som behövs för uppfylla det här direktivet senast den 1 augusti 2003.
Member States are to adopt and publish laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this directive no later than 1 August 2003.
SwedishDet avser datumet för ikraftträdandet av de lagar, förordningar och administrativa bestämmelser som är nödvändiga för att man skall kunna anpassa sig till det här direktivet.
It relates to fixing a date for the entry into force of the legislative, regulatory and administrative clauses necessary to conform to this directive.
SwedishVi vill dessutom att lagar, förordningar och administrativa bestämmelser införs före den 1 januari 1999, då den gemensamma europeiska valutan träder i kraft.
Furthermore, we would like to see the administrative and legal provisions transposed by 1 January 1999, in other words when the single European currency comes into force.
SwedishDet aktuella förslaget innehåller en speciell, intensiv harmonisering av medlemsstaternas lagar och administrativa bestämmelser och strider därför mot artikel 152.
The proposal in question provides for a particularly intensive harmonisation of the laws and regulations of the Member States and is therefore contrary to Article 152.
SwedishSärskild vikt har lagts vid medlemsstaternas skyldighet att fastställa rättsliga bestämmelser, regleringar och administrativa bestämmelser, för att uppfylla direktivet.
An emphasis is placed on the Member States' obligation to enact legislative, regulatory and administrative provisions to facilitate the implementation of the directive.
SwedishSärskild vikt har lagts vid medlemsstaternas skyldighet att fastställa rättsliga bestämmelser, regleringar och administrativa bestämmelser, för att uppfylla direktivet.
An emphasis is placed on the Member States ' obligation to enact legislative, regulatory and administrative provisions to facilitate the implementation of the directive.
Swedish(Applåder) Vid det senaste sammanträdeperioden kom man överens om att hela frågan om dessa administrativa bestämmelser som presidiet hade beslutat om skulle diskuteras efter tre månader.
(Applause ) At the last plenary session it was agreed that the whole issue of these administrative regulations agreed by the Bureau would be discussed after three months.

Liknande översättningar för "administrativa bestämmelser" på engelska

administrativa adjektiv
administrativa formaliteter substantiv
administrativa förfaranden substantiv