SV

administrativ {adjektiv}

volume_up
Därför hade vi föreslagit att man skulle skapa en oberoende administrativ enhet.
This is why we proposed the creation of an independent administrative body.
Att inrätta en europeisk administrativ rätt förefaller mig inte lämpligt.
I do not consider creating a European administrative law to be appropriate.
Veterinärmyndigheter och uppbyggnad av administrativ förmåga i samband med livsmedelssäkerhet.
veterinary services and administrative capacity-building relating to food safety;
administrativ
Rätten att välja verkställande makt och hålla den ansvarig skall försvinna till förmån för en toppstyrd byråkrati, utan demokratisk kontroll, administrativ lag och ministeransvar.
The right to elect the executive and hold them responsible is to disappear in favour of a top-down bureaucracy without democratic control, administrative law and ministerial responsibility.

Användningsexempel för "administrativ" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi var tvungna att segla på de sju haven och ha en sund administrativ struktur.
We needed to sail the seven seas and have a sound administrative structure in place.
SwedishDärför hade vi föreslagit att man skulle skapa en oberoende administrativ enhet.
This is why we proposed the creation of an independent administrative body.
SwedishMen detta får inte innebära någon extra administrativ börda för våra producenter.
There should be no extra administrative burdens for our producers, however.
SwedishVi vill verkligen inte skapa en onödig administrativ eller finansiell börda.
We certainly do not want to create unnecessary administrative or financial burdens.
SwedishI grund och botten är jag för mindre byråkrati och administrativ förenkling.
My nature is to be in favour of less red tape and of administrative simplification.
SwedishSystemet är i grunden bra men kräver ökad administrativ öppenhet i vissa avseenden.
The system is basically sound but requires more administrative transparency in places.
SwedishDenna situation innebär en onödig administrativ börda och tillför inget mervärde.
This situation represents an unnecessary administrative burden and brings no added value.
SwedishAtt fastställa en ålder på administrativ nivå är inte särskilt betydelsefullt.
The notion of stipulating an age at an administrative level is not especially important.
SwedishDessa ändringsförslag står inte på grund av maximal otur i administrativ hantering.
This proposed amendment is not included because of very bad luck in the administration.
SwedishDe utgör en administrativ, tilldelad och abstrakt rättighet att förorena atmosfären.
They represent an administratively allocated abstract right to pollute the atmosphere.
SwedishJag skulle vilja säga följande: beviljandet av ansvarsfrihet är inte en administrativ akt.
Let me explain why. The act of granting discharge is not an administrative act.
SwedishAtt inrätta en europeisk administrativ rätt förefaller mig inte lämpligt.
I do not consider creating a European administrative law to be appropriate.
SwedishDet handlar om en tung administrativ börda som inte minst drabbar småföretagarna.
This is a heavy burden, which hits small companies particularly hard.
SwedishDet föreslagna registret för insyn är ingenting annat än administrativ legitimitet.
The proposed 'transparency register' is nothing other than administrative legitimisation.
SwedishJag skulle vilja ställa en administrativ fråga som rör parlamentet.
(FR) Mr President, I would like to ask an administrative question concerning Parliament.
SwedishVi avvisar administrativ lagstiftning till förmån för en handfull multinationella företag.
We reject administrative legislation for the benefit of a handful of multinationals.
SwedishRådets ordförandeskap har utan tvekan gjort en administrativ insats.
The presidency of the Council has certainly achieved much in administrative terms.
SwedishTill sist skulle jag vilja fästa uppmärksamhet på en liten, tyvärr administrativ, brist.
Finally, I would draw attention to one small, unfortunately administrative shortcoming.
SwedishVeterinärmyndigheter och uppbyggnad av administrativ förmåga i samband med livsmedelssäkerhet.
veterinary services and administrative capacity-building relating to food safety;
SwedishDet diskuterade betänkandet har inte administrativ karaktär utan rent politisk.
The report being debated has no administrative character, it has a purely political character.

Synonymer (svenska) till "administrativ":

administrativ
Swedish