SV

administration {utrum}

volume_up
All anslagsgivning och administration sker i dag via elektronisk databehandling.
All administration and all subsidies are nowadays dealt with by computer.
Föreslagen innehåller även miniminivåer för administration och dokumentering.
The proposals do involve a minimum degree of administration and documentation.
Verksamhetsbaserad budgetering och ledning är nyckeln till bättre administration.
Activity-based budgeting and management is the key to better administration.
EN

administration {substantiv}

volume_up
1. allmänt
administration (även: conduct, direction, management)
The hallmark of Structural Fund administration is sluggishness and bureaucracy.
Tröghet och byråkrati är också kännetecknande för strukturfondernas förvaltning.
Again, this was unfair to the taxpayers and constituted bad administration.
Detta var också orättvist mot skattebetalarna och utgjorde dålig förvaltning.
Thirdly, further improvements are needed in the format and administration of the programmes.
För det tredje: Programmens utformning och förvaltning måste förbättras ytterligare.
administration (även: liquidation)
All administration and all subsidies are nowadays dealt with by computer.
All anslagsgivning och administration sker i dag via elektronisk databehandling.
The proposals do involve a minimum degree of administration and documentation.
Föreslagen innehåller även miniminivåer för administration och dokumentering.
Activity-based budgeting and management is the key to better administration.
Verksamhetsbaserad budgetering och ledning är nyckeln till bättre administration.
I am particularly referring to the openness of administration, the democratic nature of the European Union, foreign policy and the weighting of votes.
Jag tittar till exempel på offentlighet hos styrelse, unionens demokratiska halt, den utländska politiken och även röstvägningen.
As far as opening up administration is concerned it would be positive if, in the future, documents on Union legislation were made available earlier.
När det gäller offentlighet för styrelse, är det bra att dokumenten om unionslagstiftningen i fortsättningen tidigare blir tillgängliga.
All of them have a top-heavy structure with a management board with representation from every Member State and an administration that is sometimes smaller than the management board.
Alla dessa har en topptung struktur med en styrelse med företrädare från alla medlemsstater och en administration som ibland är mindre än styrelsen.
administration
administration (även: processing)
I think it is an extremely important issue, because it has a bearing on transparency and proper administration.
Det är en utomordentligt viktig fråga, som har att göra med insyn och korrekt handläggning.
The Annual Report for 2002 records the progress that has been made in handling complaints, promoting good administration and making the institution better known to citizens.
I årsrapporten för 2002 noteras de framsteg som gjorts i handläggningen av klagomål, främjandet av god förvaltning och för att göra institutionen mer känd bland medborgarna.
administration (även: handling)
administration (även: cabinet, government)
2. näringsliv
administration
The hallmark of Structural Fund administration is sluggishness and bureaucracy.
Tröghet och byråkrati är också kännetecknande för strukturfondernas förvaltning.
Again, this was unfair to the taxpayers and constituted bad administration.
Detta var också orättvist mot skattebetalarna och utgjorde dålig förvaltning.
Thirdly, further improvements are needed in the format and administration of the programmes.
För det tredje: Programmens utformning och förvaltning måste förbättras ytterligare.
3. amerikansk engelska
administration (även: government)
Answer: the United States administration, both under Clinton and Bush.
Svar: Förenta staternas regering, både Clinton och Bush.
The Socialist Government of Portugal did not collaborate with the Bush Administration: quite the contrary.
Portugals socialistiska regering samarbetade inte med Bushadministrationen, tvärtom.
Hopefully the US Administration will go this way.
Förhoppningsvis följer Förenta staternas regering detta.

Användningsexempel för "administration" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet finns två huvudsakliga hinder att övervinna här: administration och ekonomi.
There are two main obstacles to be overcome, here: administration and finance.
SwedishOch Prodi talade om att vi skulle ha en öppen, modern och effektiv administration.
And Mr Prodi talked about our having an open, modern and efficient administration.
SwedishVerksamhetsbaserad budgetering och ledning är nyckeln till bättre administration.
Activity-based budgeting and management is the key to better administration.
SwedishDen administration som efterträdde Clinton satte stopp för alla dessa insatser.
The administration that succeeded Clinton's put a stop to all these efforts.
SwedishFörenta staternas system för administration av vinmärken är emellertid unikt.
However, the United States system of administration for wine labels is unique.
SwedishFöreslagen innehåller även miniminivåer för administration och dokumentering.
The proposals do involve a minimum degree of administration and documentation.
Swedish(EL) ... eller skulle USA:s centrala administration lösa Kaliforniens problem?
(EL)... or would the central administration of the USA resolve its problem?
SwedishAll anslagsgivning och administration sker i dag via elektronisk databehandling.
All administration and all subsidies are nowadays dealt with by computer.
SwedishDetta arbetssätt skapar mycket onödig administration och tidskrävande byråkrati.
This way of working creates much unnecessary administration and time-consuming red tape.
SwedishMinisterul Administraţiei şi Internelor Ministry of Administration and Interior Sos.
Ministerul Administraţiei şi Internelor Ministry of Administration and Interior Sos.
SwedishFood and Drugs Administration i Amerika har någonting på fem till sextusen tjänstemän.
The American Food and Drug Administration has some five to six thousand officials.
SwedishDessa projekt kräver mycket administration och är mycket kapitalintensiva.
These projects require large amounts of machinery and are highly capital-intensive.
SwedishUSA:s nya administration har också antagit en mycket viktig stimulansplan.
The new US administration has also adopted a very significant stimulus plan.
SwedishFrågans art, dess form och dess administration varierar så mycket mellan medlemsstaterna.
The nature, the form and the administration vary so much between Member States.
SwedishHerr Sacrédeus, vår administration kommer att reda ut hur man skall handskas med detta.
Mr Sacrédeus, our services will find out how that is supposed to be handled.
SwedishKommissionens mål med bättre administration måste uppmuntras och kontrolleras.
The European Commission's objective of better regulation must be encouraged and monitored.
SwedishJag lovade att förbättra kommissionens kultur när det gäller budget och administration.
I promised to improve the budgetary and administrative culture within the Commission.
SwedishJag ber att ni eller er administration undersöker detta och att det kommer med i protokollet.
I would ask that you or your services look at that and that it be put on record.
SwedishSnarare var vi rätt oroliga för dessas administration och distribution.
In fact, we were rather worried about their administration and distribution.
SwedishFood and Drugs Administration har alltid varit bra på livsmedelssäkerhet.
The Food and Drugs Administration has a good track record in food safety.