1. allmänt
Under de närmaste fem åren planerar Iran att addera 45 000 centrifuger till de befintliga 5 600.
In the next five years, however, Iran plans to add 45 000 centrifuges to the existing 5 600.
Det handlar i grunden om att addera ettor och nollor.
Basically it is a question of adding zeros and ones.

Användningsexempel för "addera" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishUnder de närmaste fem åren planerar Iran att addera 45 000 centrifuger till de befintliga 5 600.
In the next five years, however, Iran plans to add 45 000 centrifuges to the existing 5 600.
SwedishDet handlar i grunden om att addera ettor och nollor.
Basically it is a question of adding zeros and ones.
SwedishSom alltid vid bedömningen av rådets resultat är det återigen en fråga om att addera och subtrahera.
Mr President, as ever when judging the results of the Commission it is a case of pluses and minuses.
SwedishMåndammet är redan tillräckligt iögonfallande; vi måste inte också addera resterna efter människor som förbränts här på jorden.
Moon-dust is strange enough on its own without being further altered by the addition of the cremated remains of human beings.
SwedishFörenade kungarikets regering kommer att addera detta till tolv år, jämfört med de 13 år som Förenade kungarikets regering bad om ursprungligen.
The UK Government will add that up to twelve years as against the 13 years which the UK Government was asking for initially.
SwedishGuellec vill addera en territoriell dimension, vars syfte är att klargöra hur medlemsländerna ska hantera relationerna mellan centrum och periferi.
Mr Guellec wishes to add a territorial dimension, the aim of which is to clarify how the Member States are to handle relations between the centre and the periphery.
SwedishMen om vi vill utnyttja de effektivitetsvinster som en inre marknad ger, då skall vi inte addera 15 delmarknader, utan vi behöver en integrerad gemensam inre marknad.
If, though, we want to exploit the efficiency gains of an internal market, then what we need is not the addition of 15 submarkets, but an integrated, common, internal market.

Synonymer (svenska) till "addera":

addera