"ackreditering" - Engelsk översättning

SV

"ackreditering" på engelska

SV

ackreditering {utrum}

volume_up
ackreditering
Kommissionen anser att ackreditering är ett nationellt behörighetsområde.
The Commission considers accreditation to be a matter of national authority.
Ackreditering av kriminalteknisk laboratorieverksamhet (
Accreditation of forensic laboratory activities (
Striktare ackreditering av dessa laboratorier kommer att leda till ökat förtroende från allmänheten.
Stricter accreditation of these laboratories will lead to increased public confidence.

Användningsexempel för "ackreditering" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEn person kan beviljas ackreditering hos Europaparlamentet i upp till tolv månader.
Individuals may be granted access rights to the European Parliament for up to 12 months.
SwedishKommissionen anser att ackreditering är ett nationellt behörighetsområde.
The Commission considers accreditation to be a matter of national authority.
SwedishJag tycker också att det är viktigt med ackreditering av webbplatser som erbjuder resetjänster.
I also feel that it is important that websites which offer travel services are accredited.
SwedishStriktare ackreditering av dessa laboratorier kommer att leda till ökat förtroende från allmänheten.
Stricter accreditation of these laboratories will lead to increased public confidence.
SwedishDu kan ansöka om förlängd ackreditering två månader innan tiden går ut.
An application to renew access rights can be submitted two months prior to the indicated expiry date.
SwedishVi harmoniserar reglerna för ackreditering av organ och ömsesidigt erkännande av certifiering.
We are harmonising the rules for the accreditation of bodies and mutual recognition of certification.
SwedishDet måste finnas en tillit till hela systemet för ackreditering, information och marknadsövervakning.
There must be trust in the entire system of accreditation, notification and market surveillance.
SwedishFölj noga anvisningarna på den här webbplatsen när du skickar in ansökan om ackreditering.
An application for access rights should be submitted in conformity with the instructions elsewhere on this website.
SwedishAckreditering av kriminalteknisk laboratorieverksamhet (
Accreditation of forensic laboratory activities (
SwedishFörordningen om ackreditering och marknadsövervakning har gjort det möjligt för oss att skärpa marknadsövervakningen.
The accreditation regulation on market surveillance has enabled us to strengthen market surveillance.
SwedishAckreditering vid Europaparlamentet
How to request European Parliament accreditation
SwedishNär det gäller övriga punkter som tagits upp håller jag med om vikten av oberoende certifiering och ackreditering.
Regarding the other points raised, I agree with the comments on the importance of independent accreditation and certification.
SwedishTa själv ansvar för ackreditering av de nationella tillsynsmyndigheterna så kommer parlamentet att ge dig sitt stöd.
Take responsibility yourself for the accreditation of national inspection authorities and Parliament will give you its support.
SwedishFramför allt bör vi inte fortsätta med den ackreditering av trikinlaboratorier som beskrivs i förordning (EG) nr 882/2004.
In particular, we should not continue with the accreditation of trichina laboratories described in Regulation (EC) No 882.
SwedishAckreditering vid Europaparlamentet
SwedishDe viktigaste programmen är patientsäkerhet och nationell eller internationell ackreditering för sjukhus och ambulanstjänster.
The key programmes are Patient Safety and national or international accreditation for hospitals and ambulance services.
SwedishKommissionen lade därför fram en förordning om ackreditering och marknadstillsyn som antogs av rådet i juni 2008.
The Commission therefore put forward a regulation on accreditation and market surveillance, which was adopted by the Council in June 2008.
SwedishVi behöver se framsteg beträffande frihet för medierna, vilket inbegriper frihet på Internet och ackreditering av utländska journalister.
We need to see progress on media freedom, including internet freedom and the accreditation of foreign journalists.
SwedishEn organisation kan ansöka om ackreditering för ett antal personer, varav högst fyra får besöka parlamentets byggnader samma dag.
An organisation may request access rights for a number of individuals of whom no more than four may enter Parliament in a single day.
SwedishJag är övertygad om att alla sjukhus snart frivilligt kommer att skaffa sig nationell eller europeisk ackreditering som innefattar kvalitetskontroller.
I trust that all hospitals will soon obtain voluntary national or European accreditation involving quality checks.