SV

access {utrum}

volume_up
1. IT
access
Öppna inställningarna för Platsoberoende access och ange ditt användarnamn.
Open the Roaming Access preferences pane to enter your User Name.
Systemet har låsts för att förhindra access till skyddade webbplatser.
The system has been locked to prevent access to restricted sites.
Förbereder objekt som ska skickas till servern för platsoberoende access.
Preparing items for upload to the Roaming Access server.
EN

access {substantiv}

volume_up
1. allmänt
For that reason, access to knowledge also means access to social justice.
Tillgång till kunskap innebär därför också tillgång till social rättvisa.
Access to storage and LNG is as important as access to the networks.
Tillgång till lagring och flytande naturgas är lika viktigt som tillgång till nätet.
Access is important but too much lip service is paid to access.
Tillgång är viktigt, men mycket av läpparnas bekännelse görs till tillgång.
Access by the special representative remains, of course, a key preoccupation.
Tillträde för den särskilda representanten är naturligtvis en viktig fråga.
At the moment our Rules state that Members ' assistants have privileged access.
Vår arbetsordning säger att ledamotsassistenterna har privilegierat tillträde.
There were also the crucial accompanying measures, such as access to the networks.
Viktiga kompletterande åtgärder, såsom tillträde till näten, har också vidtagits.
These are the only standards which genuinely ensure access for disabled people.
Detta är de enda normer som verkligen garanterar tillgänglighet för handikappade.
Access to information is ensured by the working periods of the server.
Informationens tillgänglighet bestäms av serverns arbetsperioder.
Next year, we will therefore launch an agenda for access and solidarity.
Nästa år kommer vi därför att lansera en agenda för tillgänglighet och solidaritet.
You can restrict a user's access to reports or restrict a user's access to profiles.
Du kan begränsa användares åtkomst till rapporter eller begränsa användares åtkomst till profiler.
This user will then need to grant account access to remaining users.
Sådana användare måste sedan bevilja de övriga användarna åtkomst till kontot.
In field formulas or conditions, you also have access to the user data.
I fältformler eller villkor har du även åtkomst till användardata.
For instance, we have just started up 'Europe direct ', a new access facility for citizens looking for information about Europe.
Vi har till exempel Europa direkt som just har startat och kommer att vara en ingång för medborgare som söker information om Europa.
For instance, we have just started up 'Europe direct' , a new access facility for citizens looking for information about Europe.
Vi har till exempel Europa direkt som just har startat och kommer att vara en ingång för medborgare som söker information om Europa.
Because listening is our access to understanding.
För lyssnandet är vår väg till förståelse.
Umgängesrätt när det gäller barn
There are solutions in which the courts grant rights of access for a period of less than a day for reasons to do with the protection of the child itself.
Det finns lösningar där domstolarna beviljar umgängesrätt för kortare tid än en dag av skäl som handlar om att skydda själva barnet.
Unfortunately, despite great efforts by myself and many others, these fathers are finding it extremely difficult to gain access to their children.
Tyvärr finner dessa pappor trots stora ansträngningar av mig och många andra att det är mycket svårt att få umgängesrätt med sina barn.
2. IT
access
Open the Roaming Access preferences pane to enter your User Name.
Öppna inställningarna för Platsoberoende access och ange ditt användarnamn.
The system has been locked to prevent access to restricted sites.
Systemet har låsts för att förhindra access till skyddade webbplatser.
Preparing items for upload to the Roaming Access server.
Förbereder objekt som ska skickas till servern för platsoberoende access.

Användningsexempel för "access" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDu måste ange ett användarnamn om du ska kunna logga på servern för platsoberoende access.
You must specify a username to successfullylog in to the Roaming Access server.
SwedishPå en Mac använder Google Chrome Keychain Access för att spara din inloggningsinformation.
On a Mac, Google Chrome uses the Keychain Access to store your login information.
SwedishAnvänd detta svar till varje begäran om access från appletar och skript på servern 0.
Remember this decision for all applets and scripts on the "0" server.
SwedishInformationen nedan behövs om du ska kunna koppla upp till servern för platsoberoende access.
The information below is necessary to connect to your Roaming Access server.
SwedishDen ena vägen brukar kallas "den gyllene vägen" och innefattar Open Access-tidskrifter.
One route is called "the golden path," including Open Access journals.
SwedishDu måste ange ett användarnamn om du ska kunna logga på servern för platsoberoende access.
You must specify a valid server URL to successfullylog in to the Roaming Access server.
SwedishDu måste ange en giltig webbadress (URL) om du ska kunna logga på servern för platsoberoende access.
You must specify a valid URL to successfullylog in to the Roaming Access server.
SwedishÖppna inställningarna för Platsoberoende access och ange ditt användarnamn.
Open the Roaming Access preferences pane to enter your User Name.
SwedishCommunicator ber dig då ange information för påloggning till servern för platsoberoende access.
Communicator will then prompt you to log into your Roaming Access server.
SwedishMed de här inställningarna styr du vilken access Java-appletar och JavaScript ska ha till din dator.
These settings allow you to control access by Java applets and JavaScript scripts.
SwedishAnvänd Platsoberoende access till att hämta din användarprofil varsomhelst ifrån i nätverket.
Use Roaming Access to retrieve your user profile information from any place on the network.
SwedishAnge den inloggningsinformation som ska användas när du hämtar profilen för platsoberoende access.
Please enter your login information to retrieve your roaming user profile.
SwedishSystemet har låsts för att förhindra access till skyddade webbplatser.
The system has been locked to prevent access to restricted sites.
SwedishAnge lösenordet till profilen för platsoberoende access och hämta profilinformationen.
Enter your password to login into your Roaming Access Profile and retrieve your profile information.
SwedishHär anpassar du användarprofilen för platsoberoende access.
You can set these options to give more control of your roaming user profile
SwedishÖppna inställningarna för Platsoberoende access, aktivera funktionen och ange ditt användarnamn.
Open the Roaming Access preferences pane to enableRoaming Access and enter your User Name.
SwedishServerinformation/n Ange info om servern för platsoberoende access
Server Information/nSpecify the roaming access server information
SwedishDe nya inställningarna för Platsoberoende access börjar gälla nästa gång du startar om Communicator.
Your new Roaming Access preferencewill take effect the next timeyou restart Communicator.
SwedishFörbereder objekt som ska skickas till servern för platsoberoende access.
Preparing items for upload to the Roaming Access server.
SwedishVälj profil i listan nedan för access till din egen profil, lösenord och certifikat.
To access your personal profile, passwords, and certificates, please choose your profile from the list below.