"acceptera det" - Engelsk översättning

SV

"acceptera det" på engelska

SV

acceptera det {verb}

volume_up
acceptera det (även: hantera det, ta uti med det)
Jag är säker på att kollegerna kommer att acceptera det fullt ut och därmed ta itu med alla frågor som kan gälla en förlust av den traditionella brittiska pinten.
I am sure colleagues will accept that fully and thus deal with any issues about the loss of the traditional British ‘pinta’.

Användningsexempel för "acceptera det" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag hoppas verkligen att kommissionen och rådet kan acceptera det här förslaget.
I sincerely hope that the Commission and the Council can accept this proposal.
SwedishVi i parlamentet måste också acceptera att det kan uppstå olika slags situationer.
We in Parliament also have to accept that there can be various kinds of situations.
SwedishKommissionen kan i det hänseendet acceptera Europaparlamentets ändringsförslag.
In this respect, the Commission is able to adopt the European Parliament's amendment.
SwedishParlamentet kan, i sin vishet, acceptera, förkasta, göra vad det vill, det är rådande.
Parliament, in its wisdom, accepts, rejects, does what it wants, it is sovereign.
SwedishMen om vi föranleds att acceptera den principen måste det finnas tillräckliga garantier.
But while we can accept that principle, we must also have sufficient guarantees.
SwedishJag vore er mycket tacksam, och även kollegerna, om de skulle acceptera det.
I would be very grateful to you and the Members if they would agree to this.
SwedishOch att acceptera det faktum att man än så länge inte har lyckats lösa det.
Also to accept the fact that it has not been capable of resolving it so far.
SwedishKommissionen kan inte acceptera det, men vi skall försöka att finna en kompromiss.
The Commission cannot accept this, but we shall try to find a compromise.
SwedishVi kan inte acceptera att det utvecklas ett militärt kärnvapenprogram i Iran.
We cannot accept the development of a military nuclear programme in Iran.
SwedishVi kan inte acceptera att det humanitära biståndet tas som gisslan i denna konflikt.
We cannot tolerate humanitarian aid being taken hostage in this conflict.
SwedishVi kan inte acceptera det eftersom så inte är fallet, och det bör inte heller vara så.
We cannot accept it, because it is not the case and should not be the case.
SwedishVi kan avvisa avtalet Vi kan acceptera det, men vi får inte göra något mitt emellan.
We can reject the agreement. We can accept it, but we should not take halfway measures.
SwedishI princip kan jag emellertid acceptera det klarläggande som ges om rabatter.
In principle, however, I can accept the clarification offered on rebates.
SwedishJag kan inte gång efter annan acceptera exemplet Senegal, eftersom det är felaktigt.
I cannot accept time and time again the example of Senegal, because this is not correct.
SwedishJag kan inte acceptera det som andra har sagt om att vara nöjd med reaktionen.
I cannot accept what others have been saying in terms of being satisfied with the response.
SwedishÄndå, mina damer och herrar, är det svårt för staterna att acceptera det som det är.
Nevertheless, ladies and gentlemen, it is difficult for the States to accept it as it is.
SwedishVi kan inte acceptera det status quo, eller snarare det fait accompli som råder i Kaukasien.
We cannot accept the status quo, or rather the fait accompli in the Caucasus.
SwedishDet skulle vara mycket älskvärt av föredraganden, om han kunde acceptera det.
It would be very gracious of the rapporteur if he would accept that.
SwedishAtt acceptera det argumentet skulle strida mot politiken om bevarande.
To accept this argument would be to fly in the face of conservation policy.
SwedishJag kan inte föreställa mig att rådet inte också skulle kunna acceptera det.
I find it hard to believe that the Council could not accept this too.

Liknande översättningar för "acceptera det" på engelska

det adverb
English
det pronomen
acceptera verb
kläm fram det verb
English
fram med det verb
English
få ihop det verb
English
men det pronomen
English
och det pronomen
English
glöm det interjektion
English
i det adverb
English