"acceptera" - Engelsk översättning

SV

"acceptera" på engelska

volume_up
acceptera {vb} [exempel]

SV acceptera
volume_up
[accepterade|har accepterat] {verb}

1. allmänt

De konservativa borde acceptera utslaget av betänkandet och åtgärda sakfrågorna.
The Conservatives should accept the verdict of this report and address the issues.
Acceptera denna certifikatutfärdare som certifierare för programutvecklare
Accept this Certificate Authority for Certifying software developers
Parlamentet måste acceptera att EMU kommer att fortskrida enligt tidtabellen.
Parliament has to accept that EMU is going to proceed according to the timetable.
Jag kan inte acceptera andra nya ordningsfrågor.
I am not able to acknowledge other new points of order.
Trots de tankar om unionens framtid som detta väcker är det en likhet som vi måste inse och acceptera.
Besides the resulting considerations about the future of the Union, we need to acknowledge the acceptance of this similarity.
Tolerans är bara en fråga om att erkänna andra och acceptera dem för vad de är.
Tolerance is merely a matter of acknowledging others and accepting them for what they are.
Därför kan jag inte acceptera dessa nedskärningar.
For this reason, I cannot approve these cuts.
Liberalerna kan aldrig acceptera dödsstraff, var i världen det än förekommer.
Mr President, the ELDR Group can never approve of the death penalty, wherever in the world it is imposed.
Gruppens majoritet är också beredd att acceptera att avlöningssystemet i kommissionens förslag är det som skall tillämpas.
A majority of the group is also willing to approve the system of remuneration proposed by the Commission.
acceptera (även: klä, ligga mot, räkna med, möta)
Nåväl, vi är alla tvungna att acceptera det faktum att sammanhållning börjar hemmavid.
Well, we all have to face the reality that coherence starts at home.
Att acceptera det argumentet skulle strida mot politiken om bevarande.
To accept this argument would be to fly in the face of conservation policy.
Det är dags att acceptera verkligheten: en mans arbetsskydd är en annan mans arbetslöshet.
It is time to face reality: one man’s job protection is another man’s unemployment.
acceptera (även: tro på)
Vi kan inte stillatigande acceptera det cyniska argumentet att det finns tillräckligt med mat globalt men att inte alla har råd att köpa dyr mat.
We cannot quietly accept the cynical argument that there is enough food on a global scale but not everyone has enough money to buy expensive food.
Det faktum att Nordkorea har pengar till militära aktioner, men inte pengar till livsmedel åt befolkningen, är en motsägelse som vi i befolkningens intresse inte kan acceptera.
The fact that North Korea has money for military actions but no money to buy food for its people is a contradiction that we cannot tolerate if we care at all for the people of North Korea.
Det är knappast troligt att en kund som klagar över vad som kallas " brister i överensstämmelse" hos den vara han köpt kommer att acceptera en reparation när han har chans att få varan utbytt?
It is surely unlikely that a consumer who complains about what is described as a 'lack of conformity' existing in the goods he has bought will accept repair if replacement is on offer?

2. "något"

acceptera (även: finna sig i, acceptera)
volume_up
to come to terms with {vb} [tales.] (something)
Det är svårt för jordbrukarna att acceptera mer byråkrati.
It is very difficult for farmers to come to terms with more bureaucracy.
Det var svårt för många ledamöter att acceptera Reimer Böges realism vid den tidpunkten.
It was difficult for many Members to come to terms with Mr Böge’ s sense of realism at the time.
Till sist bör EU stimulera och hjälpa Ryssland att acceptera sitt totalitära arv.
Finally, the EU should stimulate and help Russia to come to terms with its totalitarian legacy.

Synonymer (svenska) till "acceptera":

acceptera

Användningsexempel för "acceptera" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishNu måste vi ta itu med dessa förhållanden, och inte fortsätta att acceptera dem.
We now need to respond to this state of affairs, and not continue to tolerate it.
SwedishMen européerna har allt svårare att acceptera att ställas inför fullbordat faktum.
But " Europeans are less and less willing to be presented with a fait accompli. "
SwedishDetta är ett område som de europeiska medborgarna med glädje kommer att acceptera.
That is an area that European citizens will respond to and will be happy about.
SwedishLikväl måste man någon gång acceptera dem om man vill förbättra situationen.
However, we must take stock of them one day if we wish to rectify the situation.
SwedishEuropa bör inte heller acceptera detta och jag beklagar rådets inställning.
Europe, too, should find this unacceptable, and I regret the Council’s attitude.
SwedishAtt tolerera vissa uttryck för hat är faktiskt detsamma som att acceptera dem.
Tolerating certain expressions of hatred is, in actual fact, accepting them.
SwedishNu begär vi att de skall acceptera en fred under fortsatt serbisk överhöghet.
Now we are asking them to agree to a peace settlement based on continued Serb rule.
SwedishVi måste gemensamt acceptera att sådana allverkliga konsekvenser kommer att äga rum.
We have to be united in accepting that those serious consequences will follow.
SwedishMan måste acceptera att priserna på den fria marknaden även kan stiga någon gång.
It has to be accepted that prices can sometimes also rise in a free market.
SwedishTre av dessa ändringsförslag kunde varken kommissionen eller rådet acceptera.
Three of these amendments were unacceptable to both the Commission and the Council.
SwedishKommissionen kan i det hänseendet acceptera Europaparlamentets ändringsförslag.
In this respect, the Commission is able to adopt the European Parliament's amendment.
SwedishParlamentet kan, i sin vishet, acceptera, förkasta, göra vad det vill, det är rådande.
Parliament, in its wisdom, accepts, rejects, does what it wants, it is sovereign.
SwedishSvarta poster kan du acceptera eller avslå och de motsvarar filterkriterierna.
Entries in black can be accepted or rejected and match the filter criteria.
SwedishHur länge ska vi behöva fortsätta att acceptera att kvinnor har lägre lön än män?
How long will we have to carry on accepting that women should have lower pay than men?
SwedishVi får inte längre acceptera denna katt- och råttalek från kommissionens sida!
We must not tolerate this cat-and-mouse game by the Commission any longer!
SwedishJag vore er mycket tacksam, och även kollegerna, om de skulle acceptera det.
I would be very grateful to you and the Members if they would agree to this.
SwedishDet är endast när det gäller ammoniak som jag kan acceptera rådets kompromiss.
Only with regard to ammonia can I identify with the Council' s compromise.
SwedishDet är endast när det gäller ammoniak som jag kan acceptera rådets kompromiss.
Only with regard to ammonia can I identify with the Council's compromise.
SwedishVi ser vad som händer och vi ser vad som kommer att ske och det får vi inte acceptera.
We see what is coming; we see what is happening here, and it is unacceptable.
SwedishJust nu kan man bekräfta att sju länder har bestämt sig att inte acceptera kärnkraft.
We now see that seven European countries have decided against nuclear power.