"absurda" - Engelsk översättning

SV

"absurda" på engelska

EN
SV

absurda {adjektiv}

volume_up
Som tur var drog rådet tillbaka denna absurda och ej godtagbara hemligstämpling.
Fortunately, the Council reconsidered this absurd and unacceptable classification.
Denna absurda slutsats är typisk för de absurda politikerna.
In my opinion, the absurd conclusion is typical of the absurdity of so-called politicians.
Vi kan se detta genom det absurda kommittéförfarandet som sker i Bryssel.
We see this through the absurd Comitology committees which operate in Brussels.

Användningsexempel för "absurda" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishSom tur var drog rådet tillbaka denna absurda och ej godtagbara hemligstämpling.
Fortunately, the Council reconsidered this absurd and unacceptable classification.
SwedishJag tänker på den absurda institution som kallas det nationella audiovisuella rådet.
I am referring to an absurd institution called the National Audiovisual Council.
SwedishVi kan se detta genom det absurda kommittéförfarandet som sker i Bryssel.
We see this through the absurd Comitology committees which operate in Brussels.
SwedishDet absurda är att man talar om livstids fängelse och till och med dödsdomar.
The incredible thing is that we are talking about detentions and even death sentences.
SwedishDen så kallade räddningsoperationen har emellertid också några absurda inslag.
However, the so-called rescue operation also has some absurd elements.
SwedishJag hoppas att man i framtiden kommer att ha dragit lärdom av sådana här absurda misstag.
I hope that in the future lessons will be learned from such absurd mistakes.
SwedishJag måste säga att jag anser att dessa möjligheter till undantag är helt och hållet absurda.
I have to say that I regard this opting-out arrangement as absolutely absurd.
SwedishVi måste upphöra med att kväva dem med skatter, byråkrati och absurda krav.
We must stop squeezing them with taxes, red tape and absurd requests.
SwedishJag vill börja med att kommentera Roger Knapmans absurda yttranden.
   Mr President, I wish to begin by making a few comments about Mr Knapman’s absurd remarks.
SwedishJag hoppas att man i framtiden kommer att ha dragit lärdom av sådana här absurda misstag.
This fact has been confirmed by the International Atomic Energy Agency.
SwedishDet är ett resonemang som ni naturligtvis kan driva till det absurda.
This is a reasoning which could, of course, be taken to extremes, bordering the absurd.
SwedishJag använder det här exemplet för att visa er det absurda i situationen.
I am using this example to demonstrate the absurdity of the situation.
SwedishJag begärde ordet vid denna absurda tidpunkt mitt i natten för att påpeka tre enkla saker.
I asked to speak at this ridiculous hour of the night in order to make three simple points.
SwedishKommissionsledamoten talade om att förfarandena är absurda och föråldrade.
(ES) Mr President, the Commissioner talked about the procedures being absurd and obsolete.
SwedishLikväl framhärdar EU och upprättar ännu en rad absurda klimatmål.
Yet Europe is persisting and drawing up the umpteenth series of absurd climate targets.
SwedishMen vi måste verkligen slopa det absurda kravet på 0,7 procent.
On the other hand, we really have to get rid of that absurd 0.7% standard.
SwedishDetta är absurda saker som kan förklara otåligheten från Greklands sida mot Annans plan.
These are absurd things and may explain the impatience of the Greek side towards the Annan plan.
SwedishMan försöker därmed stoppa tilldelningen av absurda subventioner till feodala markägare.
A step is thus being made towards halting the awarding of absurd subsidies to feudal landowners.
SwedishAbsurda åtgärder av det här slaget för oss verkligen inte närmare strategins mål.
Ridiculous measures of this sort certainly do not bring us closer to achieving the aims of that Strategy.
SwedishNi upprepade orden "saker som är fullkomligt absurda" flera gånger, och ni har rätt.
You repeated those words several times, and you are right.

Synonymer (svenska) till "absurd":

absurd