2. "suga upp"
Återförsäljare och övriga i leverantörskedjan förväntas absorbera tullarna.
Retailers and others in the supply chain are expected to absorb the duties.
Vi anser att det finns en begränsad kapacitet för att absorbera ökningar på ett effektivt sätt.
We suggest there is limited capacity to absorb increases effectively and efficiently.
EU har ett synbarligen obegränsat behov av att absorbera fler länder.
Mr President, the European Union has a seemingly limitless need to absorb more countries.

Användningsexempel för "absorbera" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishÅterförsäljare och övriga i leverantörskedjan förväntas absorbera tullarna.
Retailers and others in the supply chain are expected to absorb the duties.
SwedishEU har ett synbarligen obegränsat behov av att absorbera fler länder.
Mr President, the European Union has a seemingly limitless need to absorb more countries.
SwedishVi anser att det finns en begränsad kapacitet för att absorbera ökningar på ett effektivt sätt.
We suggest there is limited capacity to absorb increases effectively and efficiently.
SwedishDe senare måste uppfylla Köpenhamnskriterierna och EU måste visa sin förmåga att absorbera dem.
The latter have to fulfil the Copenhagen criteria, and Europe has to demonstrate the capacity to absorb them.
SwedishVi anser att det finns en begränsad kapacitet för att absorbera ökningar på ett effektivt sätt.
In addition, the Council limited the increase of appropriation for the subsidies of certain decentralised agencies.
Swedish. ~~~ Det var ett test på hur mycket information en mänsklig hjärna kan absorbera.
But I love that one, because that was an experiment about how much information one human brain could absorb.
SwedishGummigranulat i kulfång kan, till skillnad från sand, absorbera kulan effektivt utan att fragmentera kulan.
Rubber granules in Safety fitting can, unlike sand, absorbing the ball effectively without fragmenting bullet.
SwedishSri Lanka och Indonesien har en minimal förmåga att på ett öppet och ordentligt sätt absorbera dessa stora summor.
The capacity of Sri Lanka and Indonesia to absorb this huge amount of money transparently and properly is minimal.
SwedishHänsyn tas till att medlemsstaterna måste följa stabilitetspakten och uppfylla kravet på att absorbera balansen.
Account is taken of Member States’ need to comply with the Stability Pact and the requirement to absorb the balance.
SwedishBåda innebär att vi får absorbera enorma förluster.
SwedishTotalt sett har därför endast en mindre total ökning skett under 2008, som marknaderna har lyckats absorbera ganska väl.
So, overall in 2008, only a slight overall increase was realised and markets have absorbed that reasonably well.
SwedishDet utvecklades för att absorbera föroreningar."
SwedishHaven och växtligheten på land har kamouflerat uppvärmningen genom att absorbera mer än hälften av människans utsläpp hittills.
Oceans and vegetation on land have camouflaged warming by absorbing more than half of man-made emissions so far.
SwedishMen genom att ha riktigt riktigt töjbart silke i fångstspiralen kan nätet absorbera stöten från det fångade bytet.
But by having really, really stretchy capture spiral silk, the web is actually able to absorb the impact of that intercepted prey.
SwedishMen jag håller med Hans-Gert Poettering om att det är viktigt för oss att framhålla unionens förmåga att absorbera detta land.
However, I agree with Mr Poettering that it is important for us to accentuate the Union's capacity to absorb that country.
SwedishDe tränger ända in i käkhålorna och har på grund av den platta ytan potential att absorbera stora mängder skadliga ämnen.
These penetrate as far as the alveoli and because they have a broad surface area they can potentially absorb large amounts of harmful substances.
SwedishDet är också värt att notera att markens förmåga att absorbera kol och omvandla det till nyttig humus ännu inte blivit fullständigt exploaterad.
It is also worth noting that the soil's ability to absorb carbon and convert it into useful humus has not yet been fully exploited.
SwedishNågon nämnde så som ibland sker under debatten frågan om absorptionskapacitet - att vi helt enkelt inte kan absorbera för många länder.
Someone mentioned, as sometimes happens in this debate, the question of absorption capacity - that we simply cannot absorb too many countries.
SwedishDessutom spelar skogen en avgörande roll i kampen mot klimatförändringarna, tack vare dess förmåga att absorbera koldioxid och frigöra syre.
On top of this, they have an essential role in combating climate change due to their capacity to absorb carbon dioxide and release oxygen.
SwedishDet skulle vara orealistiskt, nedlåtande och till och med förödmjukande att försöka absorbera, omstrukturera och försvaga den världens historiska storhet.
It would be unrealistic, patronising and even degrading to seek to absorb, realign and weaken the historical greatness of that world.

Synonymer (svenska) till "absorbera":

absorbera
Swedish