"absolut" - Engelsk översättning

SV

"absolut" på engelska

SV absolut
volume_up
{adjektiv}

1. allmänt

absolut (även: färdig, komplett, hel, fullständig)
Vad vi behöver är en öppen och fullständig anslutning, som också sker på ett absolut strikt sätt.
What we need is an open, full and complete accession, which is also absolutely rigorous.
Den sociala mervärdesskatten är inom denna ram absolut inte den fullständiga lösningen.
'Social' VAT is certainly not the complete answer.
Bioteknikföretag är absoluta floppar på börsen.
Biotech companies are complete flops on the stock exchange.
absolut (även: tydlig, uttrycklig, bestämd, definitiv)
There's a definite difference.
Jag betonar att det är absolut nödvändigt med ett system för varning i god tid för eventuellt farliga livsmedel.
I want to stress that there is a definite need for an efficient system whereby people are warned in good time about any kind of unsafe food.
Rådet och kommissionen har absolut ett ansvar för att hitta lösningar för att få fram den externa finansiering som behövs.
The Council and European Commission have a definite responsibility to find solutions to produce the external financing that is required.
En andra absolut regel är följande: Detta är ett plenarsammanträde, och det är bara plenarsammanträdet som har kontroll - full kontroll - över föredragningslistan.
A second absolute rule is the following: this is the plenary session and only the plenary session has control - total control - over its agenda.
Det är absolut nödvändigt att vi står fast vid de radikala reformer som den turkiska regeringen måste genomföra om den så småningom skall kunna uppfylla Köpenhamnskriterierna.
I shall vote in favour of it – provided, of course, that this balance is not upset by the adoption in plenary of new amendments that are unduly harsh on Turkey.
Jag må vara ordförande för utskottet för konstitutionella frågor, men det var ledamöter före mig som fastställde denna bestämmelse och antog den i plenum med absolut majoritet.
I may be Chair of the Committee on Constitutional Affairs, but it was Members before me who made this rule and adopted it in plenary with an absolute majority.
absolut (även: total, fullständig, dödlig, urtråkig)
volume_up
deadly {adj.}
absolut (även: total, ren, lodrät, genomskinlig)
volume_up
sheer {adj.}
absolut (även: total, fullständig, fullkomlig)
volume_up
utter {adj.}
Detta är en absolut avgörande fråga med en mycket direkt påverkan på EU:s globaliseringspolitik och som det inte har sagts ett enda ord om.
It is an absolutely crucial issue, which has a very direct influence on Europe's policy towards globalisation, and about which not a single word has been uttered.

2. "fullständig, fullkomlig"

absolut (även: total, fullständig, fullkomlig)
volume_up
absolute {adj.} (complete, perfect)
En absolut religionsfrihet kan inte existera, lika lite som absolut jämlikhet.
Absolute freedom of religion is impossible, as is absolute equality.
President Bush tror på det absolut goda och det absolut onda, det gör inte jag.
President Bush believes in absolute good and absolute evil. I, for my part, do not.
Det är absolut nödvändigt att denna finansieringsnivå skall ses som ett absolut minimum.
It is imperative that this level of funding be viewed as an absolute minimum.

Användningsexempel för "absolut" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet är absolut inte för snabbt. Vi i miljöutskottet har arbetat med detta länge.
We in the Committee on the Environment have been working on this for a long time.
SwedishDärför tycker jag det verkar som att en tidig omprövning blir absolut nödvändig.
It therefore seems to me that an early review is going to be extremely necessary.
SwedishDen totala biogasproduktionen ökar, men jag anser absolut att vi kan göra mer.
Overall biogas production is increasing but I think that we can clearly do more.
SwedishDärför tror jag absolut att vi måste främja andra generationens investeringar.
So for this purpose I believe that we clearly need to promote second-generation.
SwedishJag är absolut för att främja ett europeiskt tillväxtinitiativ.
   Mr President, I certainly agree with promoting a European growth initiative.
SwedishDärför är jag absolut för att man skall använda sig av bästa tillgängliga teknik.
That is why I am very much in favour of the best available technology being used.
SwedishMed tanke på temat för det så skulle det ha varit absolut nödvändigt denna vecka.
Given the subject under discussion, it should be a matter of urgency this week.
SwedishJag kommer absolut att se över saken och se om vi kan spåra några mönster i detta.
I will certainly look into it and see whether we can track some patterns in this.
SwedishVi vill absolut inte att det ena landet skjuter över sitt ansvar på det andra.
We most certainly do not want one country to shift its responsibility to another.
SwedishJag kan absolut inte stödja önskemålet om en " uppmjukning" av förordning 1408/71.
Under no circumstances can I support the desire to "soften up' directive 1408/71.
SwedishDet är absolut nödvändigt att Rafiq Hariris mördare äntligen ställs inför rätta.
It is imperative that the assassins of Rafiq Hariri are finally brought to justice.
SwedishJag vill gärna understryka att förhandlingarna absolut inte har brutit samman.
I would like to emphasise that the negotiations have certainly not broken down.
SwedishDet är absolut nödvändigt att tillverkningen blir kvar i de europeiska länderna.
It is essential that production be maintained in various countries in Europe.
SwedishJag delar absolut inte den tro och entusiasm som Liese hyser för kärnkraften.
I do not entirely share Mr Liese's faith and enthusiasm regarding nuclear energy.
SwedishEuropaparlamentet gör absolut inget fel om det ansluter sig till denna inställning.
This House will certainly not be making a mistake if it supports this position.
SwedishEn utökad forskning kring icke-radioaktiva energikällor är absolut nödvändig.
I consider increased research into non-nuclear energy sources to be imperative.
SwedishVi vill absolut inte, och det har redan sagts flera gånger, att det beloppet ges ut.
We certainly do not want that money to be spent, as has already been said here.
SwedishEnligt vår mening borde medlemsländerna absolut greppa tag i dessa möjligheter.
In our opinion, the Member States should undoubtedly seize this opportunity.
SwedishOm de uppfyller kriterierna kan de absolut underlätta den tillfälliga nödsituationen.
If they meet the criteria, they can certainly help to ease the load temporarily.
SwedishEn åtskillnad mellan de här direktiven är absolut inte till någon nytta för miljön.
Keeping these directives separate will be of no benefit at all to the environment.