SV

abort {utrum}

volume_up
Låt mig betona att vad det handlar om här är tvingande abort, inte abort som sådan.
Allow me to stress that the issue at stake here is compulsory abortion, not abortion as such.
Den irländska konstitutionen förbjuder förvisso abort, men den tillåter undantag.
The Irish Constitution does indeed ban abortion, but it provides for exceptions.
Det är värt att komma ihåg vilken allvarlig lemlästning en abort är för en kvinna.
It is worth remembering what a serious mutilation an abortion is for a woman.
EN

to abort [aborted|aborted] {verb}

volume_up
2. medicinvetenskap
3. teknik
Would you like to skip this mailbox and continue importing or abort the import operation?
Vill du hoppa över den här e-brevlådan och fortsätta att importera eller vill du avbryta?
Would you like to skip this mailbox and continue importing or abort the import operation?
Vill du hoppa över den här e-brevlådan och fortsätta att importera eller vill du avbryta åtgärden?
to abort

Användningsexempel för "abort" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDen irländska konstitutionen förbjuder förvisso abort, men den tillåter undantag.
The Irish Constitution does indeed ban abortion, but it provides for exceptions.
SwedishI förlängningen innebär det rätt till preventivmedel, abort och god sexuell hälsa.
That then extends to the right to contraception, abortion and good sexual health.
SwedishLåt mig framhålla att ingen vill använda abort som en familjeplaneringsmetod.
Let me emphasise that nobody wants to use abortion as a means of family planning.
SwedishDen irländska konstitutionen förbjuder förvisso abort, men den tillåter undantag.
For that reason, I believe that Mr Nisticò’ s proposal really is a good compromise.
SwedishDet är värt att komma ihåg vilken allvarlig lemlästning en abort är för en kvinna.
It is worth remembering what a serious mutilation an abortion is for a woman.
SwedishNi säger att abort aldrig kommer att bli ett preventivmedel.
Mrs Sandbæk, you tell us that abortion will never be a form of contraception.
SwedishDet är inte rätt plats att avgöra om tillgång till abort är en rättighet eller inte.
It is not for this place to determine whether access to abortion is a right or not.
SwedishAbort är ett val många kvinnor gör av ett antal olika skäl - många av dem tragiska.
Abortion is a choice many women make for a variety of reasons - many tragic.
SwedishI betänkandet sägs tydligt att abort inte skall användas som preventivmedel.
It clearly states that abortion should not be used as a birth control method.
SwedishJag röstade emot betänkandet eftersom det ännu en gång smygvägen förespråkar abort.
I voted against the report because it once again promotes abortion by the back door.
SwedishEn abort är ett misslyckande från faderns sida, som ofta har smitit undan av rädsla.
An abortion means failure on the father’s part, for he has often made off in a funk.
SwedishWHO och vissa icke-statliga organisationer använder detta begrepp för att stödja abort.
The WHO and some non-governmental organisations use this term to support abortion.
SwedishJag är emot abort och kan inte stödja en text som innebär att man främjar dessa metoder.
I am against abortion and cannot support a dossier that promotes these practices.
SwedishDessutom kan bröstcancer utlösas av komplikationer till följd av abort.
In addition, breast cancer can be triggered by complications following abortion.
SwedishAlla vet att om man vill göra abort är det bara att bege sig till London!
Everybody knows that if you want to have an abortion in Ireland, you go to London!
SwedishAtt kräva enkel tillgång till abort strider mot att ta ett sådant ansvar.
Calling for easy access to abortion is contrary to taking such responsibility.
SwedishDen stora segern för omröstningen är dock att den bekräftar rätten till abort.
However, the real major victory of this vote is that it reaffirms the right to abortion.
SwedishEn abort är ett misslyckande från faderns sida, som ofta har smitit undan av rädsla.
An abortion means failure on the father ’ s part, for he has often made off in a funk.
SwedishDe som förespråkar abort hävdar att fostret är en del av kvinnans kropp.
Those who advocate abortion claim that the foetus is part of a woman’ s body.
SwedishUnder hela sitt liv stödde han aktivt traditionella familjevärderingar och bekämpade abort.
Throughout his life he promoted traditional family values and opposed abortion.

Synonymer (engelska) till "abortion":

abortion
abortive