"abonnemang" - Engelsk översättning

SV

"abonnemang" på engelska

SV

abonnemang {neutrum}

volume_up
1. allmänt
Hur ska låginkomsttagare ha råd att följa sina favoritlags matcher om de blir tvungna att skaffa mer än ett tv-abonnemang?
How can people on low incomes afford to follow their teams, if they have to buy more than one subscription?
Den återinför den dubbla påföljden för Internetanvändare som förnekas tillträde till webben, men kräver att de fortsätter betala sitt abonnemang.
It re-establishes the double penalty for Internet users denied access to the web but required to continue to pay their subscription.
Hur avser kommissionen från och med nu att se till att alla EU-kunder får tillgång till en eurotaxa när de tecknar ett nytt abonnemang?
How does the Commission from now on intend to enforce availability of a Eurotariff to all EU customers when they take out a new subscription?
abonnemang
volume_up
contract for a cell phone {substantiv} (oppose to pay as yo go)
2. näringsliv
abonnemang

Användningsexempel för "abonnemang" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishHur ska låginkomsttagare ha råd att följa sina favoritlags matcher om de blir tvungna att skaffa mer än ett tv-abonnemang?
How can people on low incomes afford to follow their teams, if they have to buy more than one subscription?
SwedishHur avser kommissionen från och med nu att se till att alla EU-kunder får tillgång till en eurotaxa när de tecknar ett nytt abonnemang?
How does the Commission from now on intend to enforce availability of a Eurotariff to all EU customers when they take out a new subscription?
SwedishDen återinför den dubbla påföljden för Internetanvändare som förnekas tillträde till webben, men kräver att de fortsätter betala sitt abonnemang.
It re-establishes the double penalty for Internet users denied access to the web but required to continue to pay their subscription.
SwedishVi som faktiskt älskar Internet och de möjligheter Internet ger, vi säger att användarnas rättigheter ska definieras av vad vi använder vårt abonnemang till.
Those of us who actually love the Internet and the opportunities it brings say that the rights of users should be defined by what we use our subscription for.
Swedish3.Har konsumenterna rätt att inte betala sådana räkningar utan att riskera att förlora sin rätt till abonnemang, alltså även rätten att behålla samma telefonnummer?
3.Are consumers entitled to refuse to pay these bills without the risk of forfeiting their subscription, as well as the right to keep the same telephone number?
SwedishElektronisk handel handlar om att utföra tjänster som kan laddas ned från Internet och om tjänster för radio- och TV-sändningar som tillhandahålls som abonnemang eller betalas per program.
E-commerce refers to the provision of services delivered by Internet and radio and TV services provided by subscription or 'pay per view '.
SwedishSom en del av universitetets abonnemang för IT-infrastruktur driver vi även lokala datornätverk ända fram till nätverksuttaget i väggen för de institutioner som så önskar.
The core network connects the various departments, units and campuses that constitute Linköping University, and connects the university to SUNET and the Internet.
Swedish Håller kommissionen med mig om att problemet med oönskade abonnemang på premium‑sms-tjänster kvarstår, trots EU:s granskning av marknaden för mobiltelefoninnehåll 2009?
 Does the Commission agree with me that, despite the EU mobile phone content sweep of 2009, the problem of unwanted subscriptions to premium SMS services continues to exist?
SwedishEric ville ha internet i sin lägenhet när han pluggade i London ett år, men fick höra av flera leverantörer att man måste teckna ett abonnemang på minst två år.
Eric wanted to get an internet connection in his flat during his 1‑year stay in London on a university exchange - but was told by several providers that the minimum subscription time was 2 years.
SwedishEric kontaktade då den brittiska telekommyndigheten för att ta reda på sina rättigheter och när han frågade leverantörerna igen fick han teckna ett abonnemang på bara ett år.
After consulting the national authority for electronic communications and finding out about his rights, Eric recontacted the providers and was able to get a subscription for 1 year only.
SwedishMan måste också ställa frågan om hur stora kostnader familjens budget klarar, för användning av den nya informationstekniken med abonnemang, inköp av programvaror, CD-ROM, skivor och disketter.
The question should also be raised of the cost to the family budget of using the new information technologies: licence fees, subscriptions, purchases of software, CD roms, diskettes or cassettes.