"övertala" - Engelsk översättning

SV

"övertala" på engelska

SV övertala
volume_up
[övertalade|har övertalat] {verb}

Vi måste försöka övertala våra kinesiska vänner att använda sitt inflytande.
We must make the attempt to persuade our Chinese friends to use their influence.
Vi måste försöka få parterna att samlas och övertala dem att samarbeta.
We must try to unite the parties and try to persuade them to work together.
Vi behöver därför Rysslands hjälp för att övertala Iran att inte bygga kärnvapen.
We therefore need Russia's help to persuade Iran not to build nuclear bomb.
Det är omöjligt för oss européer att övertala president Mugabe att ta sitt förnuft till fånga.
There is no way we Europeans can convince Mr Mugabe to see reason.
Allt vi kan göra nu är att vädja till regeringarnas förnuft genom att övertala dem att när allt kommer omkring godta konventets utkast, EU: s högsta gemensamma nämnare.
All that we can now do is to appeal to the governments’ sense of reason in persuading them to accept the Convention draft, Europe’ s highest common denominator, after all.
övertala
Dom lyckas faktiskt övertala nordamerikaner att inte köra bil, vilket är rätt stort.
They're actually managing to talk North Americans out of driving cars, which is a pretty great thing.
Hon hoppas nog kunna övertala dig att inte åka.
She probably hopes to talk you out of going.
Skivbolaget har skickat hit tidernas manager... för att försöka övertala er att ni ska hitta en ersättare till mig.
The record company has sent a big-time manager here... to try and talk you into replacing me.
övertala

Synonymer (svenska) till "övertala":

övertala

Användningsexempel för "övertala" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishVi måste övertala det turkiska samhället att erkänna folkmordet på armenierna 1919.
We must prevail upon Turkish society to recognise the Armenian genocide of 1919.
SwedishSätt igång med det och sluta övertala andra att begå ekonomiskt självmord.
Get to work on this, and stop persuading others to commit economic suicide.
SwedishOm den politiska viljan finns kan man hitta och övertala en nionde medlem.
If the political will exists, a ninth can be found and persuaded.
SwedishFlera anföranden verkar verkligen vara övningar i att övertala sig själv.
Several speeches really seem like exercises in self-persuasion.
SwedishDå måste vi övertala morfar att hämnd inte är någon lösning.
Then we have to convince Grandpa that revenge is not the way to solve it.
SwedishHur skall vi kunna övertala er att återupprätta det statliga stödet?
Commissioner, how can we convince you to restore state aid?
SwedishKommissionär Günther Verheugen har lyckats övertala mig.
   – Mr President, Commissioner Verheugen has won me over.
SwedishFörsöka övertala nån i baren, tvingas besluta nåt före sista beställningen...
Try working someone in a bar for three hours... and then you gotta close the deal right before last call.
SwedishDessutom behövdes undantagsbestämmelser för att kunna övertala några av de andra medlemsstaterna.
In addition, exemptions were necessary in order to win some of the other Member States over.
SwedishTro mig, det är mycket svårt, också som största land inom unionen, att övertala Kina att vidta åtgärder.
Believe me, it is very hard, even the biggest country in the Union, to convince China to act.
SwedishDet är vårt enda hopp för att kunna övertala Europas medborgare om att EU-projektet har en framtid.
This is our only hope of convincing the citizens of Europe that the European project has a future.
SwedishHon ville att jag skulle övertala honom att besöka en läkare.
She said that it was my job to convince him to go to a doctor.
SwedishDe försöker övertala företag att skriva på för nummerupplysningstjänster som presenteras som avgiftsfria.
They urge companies to sign up to directory services which are presented as being free of charge.
SwedishSocialisterna ber kommissionen att övertala de europeiska oljeimportörerna att sluta avtal i euro.
The Socialists are asking the Commission to encourage European oil importers to sign contracts in euros.
SwedishFör det andra vill jag betona att det är viktigt att övertala Ryssland att följa internationella regler.
Secondly, I would like to stress the importance of persuading Russia to commit to international rules.
SwedishEU lyckades tyvärr inte övertala andra parter att inse behovet av att inleda en sådan process.
Regrettably, the EU did not succeed in persuading other parties to recognise the need for starting such a process.
SwedishVi måste alltså arbeta med att övertyga, med att övertala, men framför allt med att informera och meddela.
Work of conviction, of persuasion, but above all of information and communication, must be carried out.
SwedishDet gläder mig att EU lyckades övertala G20-länderna att gå med på långtgående förändringar av denna politik.
I am pleased that the EU managed to convince the G20 to agree on far-reaching changes to this policy.
SwedishVi måste försöka övertala våra kinesiska vänner att använda sitt inflytande.
China is resurgent, and only one country – North Korea – ignores it and its goal of a Korean peninsula free of nuclear weapons.
SwedishDärför har jag även sagt att jag kommer att försöka övertala dem att dra tillbaka sitt förslag.
What people want is information, Commissioner, and you should therefore be more open in your dealings with this House.