SV överlåta
volume_up
[överlät|har överlåtit] {verb}

1. allmänt

överlåta (även: lämna, överge, avsegla, lägga)
Låt oss överlåta dessa frånstötande kotterier till straffrätten.
We can leave it to the criminal law to deal with these nasty little parties.
Kan man helt överlåta kommunikationen till regeringarna?
Is it safe to leave communication entirely to the governments?
Europeiska unionen bör inte uteslutande överlåta den latinamerikanska marknaden på USA.
The European Union should not just leave the Latin American market to the USA.
När man som jag har sex barnbarn kan man inte bara överlåta samhället åt andra, man måste också ta ansvar själv.
Anyone who, like myself, has six grandchildren can no longer just relinquish this society of ours to other people.
Skall vi överlåta det hela till USA, eller kanske till reserverna Sydafrika, Ryssland eller Tjeckiska republiken, eller själva anta utmaningen?
Shall we relinquish it to the United States, or perhaps to other countries that are filling the gap, such as South Africa, Russia or the Czech Republic, or shall we take up the challenge?
överlåta (även: amortera, inlösa)
volume_up
to amortize [amortized|amortized] {vb} [USA] (pay off a debt)
Vi vill överlåta mer ansvar till delegationerna och där då är möjligt till de nationella myndigheterna på området.
We want to devolve more responsibility to delegations and, where possible, to national authorities in the field.
Kommissionen har beslutat att det varken är lämpligt eller möjligt att överlåta riskhantering till myndigheten.
The Commission has decided that it is neither appropriate nor feasible to devolve risk management power to the authority.
Den som tror att Europeiska unionen går i riktning mot att göra mindre och överlåta makt kan bara titta på dagens omröstning.
Anyone who thinks that the European Union is going in the direction of doing less and devolving power need only look at today's vote.
Den får överlåta sina fordringar på kapitalmarknaden och får för detta ändamål kräva att dess låntagare utfärdar obligationer eller andra värdepapper.
It may dispose of its claims on the capital market and may, to this end, require its debtors to issue bonds or other securities.
överlåta (även: överlämna)
överlåta (även: anta, uppfylla, medge, ge)
Det är min ärliga uppfattning att det skulle ha varit skadligt att i de kommersiella och ekonomiska intressenas namn överlåta sändningsmonopolet.
I think it would have been harmful to grant broadcasting monopolies, for the sake of commercial and financial interest.
Vad man kan besluta om på europeisk nivå är ett ja eller nej och sedan överlåta möjligheten att ge statligt stöd till de nationella regeringarna.
What we can decide at European level is a yes or a no and the facility to grant state aid then shifts to the national level.
vid sammanslagning med ett företag som inte anges i bilaga 1 i protokoll nr 2 till anslutningsakten av den 16 april 2003 överlåta åtnjutandet av det stöd som beviljats det stödmottagande företaget,
in the case of a merger with a company not included in Annex 1 to Protocol 2 to the Act of Accession of 16 April 2003, pass on the benefit of the aid granted to the benefiting company;
Låt oss således överlåta på Vatikanen att förhandla med de kubanska myndigheterna och lösa vissa problem som har att göra med den katolska kyrkan.
Therefore, let us allow the Vatican to negotiate with the Cuban Government, in order to resolve certain problems relating to the Catholic Church.
överlåta (även: förvärva, utrusta)

2. näringsliv

överlåta (även: divestera)
Kommissionen godkände 1998 samgåendet mellan telekomföretagen WorldCom och MCI eftersom MCI skulle tvingas överlåta sina Internettillgångar.
In 1998, the Commission approved the merger of the telecommunication companies WorldCom and MCI with the proviso that MCI had to divest its Internet assets.
När man som jag har sex barnbarn kan man inte bara överlåta samhället åt andra, man måste också ta ansvar själv.
Anyone who, like myself, has six grandchildren can no longer just relinquish this society of ours to other people.
Skall vi överlåta det hela till USA, eller kanske till reserverna Sydafrika, Ryssland eller Tjeckiska republiken, eller själva anta utmaningen?
Shall we relinquish it to the United States, or perhaps to other countries that are filling the gap, such as South Africa, Russia or the Czech Republic, or shall we take up the challenge?
Därför är det mycket olämpligt att överlåta sådana flygbranschförluster på EU:s medlemsstater.
It is therefore totally inappropriate to transfer such aviation losses to EU Member States.
Det måste finnas goda skäl för att medlemsländerna skall överlåta makt och befogenheter till EU.
There must be good reasons for the Member States to transfer power and competences to the EU.
Human Rights Watch uppmanade 2003 Pervez Musharraf att överlåta makten till en legitim regering.
Human Rights Watch in 2003 called on Musharraf to 'transfer power to a legitimate government'.

3. "betala av på (en skuld)"

överlåta
volume_up
to amortise [amortised|amortised] {vb} [GBR] (pay off a debt)

4. juridik

Synonymer (svenska) till "överlåta":

överlåta

Användningsexempel för "överlåta" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishToppmötet måste överlåta ansvaret för denna finansiella översyn på kommissionen.
The summit must pass the responsibility for this financial review to the Commission.
SwedishAtt överlåta ett företag kräver ett större kapital än att starta ett nytt.
Transferring ownership actually requires more financing than starting a business.
SwedishBeskattning kan man naturligtvis inte överlåta åt deltagarna. Det är ju uppenbart.
Taxation matters obviously cannot be left to the parties directly involved.
SwedishDe är alltför intressanta att överlåta till glömskans obarmhärtiga och starka händer.
They will be too interesting to be left in the cold and powerful hands of oblivion.
SwedishDet kan vi inte bara överlåta åt Slovakien eller åt Rumänien eller de andra länderna.
We cannot simply pass the buck to Slovakia, Romania or the other countries.
SwedishVidare är det alltid riskfyllt att överlåta offentliga medel till privata organisationer.
Secondly, it is always risky to entrust public money to private organizations.
SwedishJag skall dock överlåta åt kammaren att besluta i anledning av ert yrkande.
However, I call upon the House to decide whether to agree to your request.
SwedishDetta ska vi också alla med varm hand överlåta åt Cecilia Malmström.
It will also be handed over to Cecilia Malmström with warm hands from all of us.
SwedishAtt överlåta ansvaret för dem till medlemsstaterna innebär därför en risk för misslyckande.
Entrusting them to the Member States therefore means running the risk of failure.
SwedishVi kompromissar redan genom att överlåta vissa frågor till den så kallade subsidiariteten.
We are already compromising by leaving some things to so-called subsidiarity.
SwedishJag skulle även ha tyckt att det varit rättvisare än att överlåta arbetet på oss.
I should have also thought this fairer than leaving the work to us.
SwedishAtt överlåta ett antal fiskebåtar kommer inte att täcka de befintliga behoven.
Transferring a number of fishing boats will not meet existing needs.
SwedishVi får inte bara överlåta åt enskilda medlemsstater att handla på egen hand.
It cannot simply be left to individual Member States to act alone.
SwedishDet måste finnas goda skäl för att medlemsländerna skall överlåta makt och befogenheter till EU.
The losers will be the municipalities, public employees, consumers and small businesses.
SwedishVi vill inte överlåta den polska penningpolitiken till Europeiska centralbanken i Frankfurt.
We do not wish to hand Polish monetary policy over to the European Central Bank at Frankfurt.
SwedishAtt överlåta ett antal fiskebåtar kommer inte att täcka de befintliga behoven.
Seen in this light, it must unfortunately be concluded that the Council regulation does not make sense.
SwedishSedan skall man överlåta åt expertkommittéer och myndigheter att utarbeta detaljerna i det hela.
It should then hand over to committees of experts and authorities to work out the details.
SwedishFör det tredje efter valet i form av uppenbar motvilja att överlåta makt till de valda.
Thirdly, after the election in the form of a clear unwillingness to hand over power to those elected.
SwedishHuman Rights Watch uppmanade 2003 Pervez Musharraf att överlåta makten till en legitim regering.
In 2003, Amnesty described the'systematic human rights violations '.
SwedishFöredragande Cappato föreslår att överlåta valet mellan en opt-in och en opt-out åt medlemsstaterna.
Rapporteur Cappato suggests leaving the choice of opting in or out to the Member States.