1. allmänt
Laurent Gbagbo måste erkänna valresultaten och överlämna makten.
Laurent Gbagbo must recognise the results of the elections and hand over power.
Vi är för stolta för att överlämna alla Europas intressen till Uncle Sam.
We are too proud to hand over Europe's interests lock, stock and barrel to Uncle Sam.
Tillåt mig att ge ett råd till rådet: Överlämna uppgiften om det europeiska...
Let me conclude by offering a piece of counsel to the Council: hand over the task of European...
Det är bäst att överlämna detta till nationella förvaltningars kompetensområde.
It is best to leave this to the competence of national administrations.
Det valet bör vi tryggt kunna överlämna åt de portugisiska väljarna och de folkvalda.
We can safely leave those decisions to Portuguese voters and their representatives.
Detta måste jag överlämna till parlamentet: jag kommer att respektera utgången.
That I must leave in the hands of Parliament: I will respect its outcome.
Med dessa tankar vill jag för egen del överlämna rådets budgetförslag till behandling av parlamentet.
With these thoughts in mind, I would like to consign the Council's budget proposal to a reading in the European Parliament.
Med dessa tankar vill jag för egen del överlämna rådets budgetförslag till behandling av parlamentet.
With these thoughts in mind, I would like to consign the Council' s budget proposal to a reading in the European Parliament.
Den brittiska regeringen borde skämmas över att den på grundval av en bit papper är beredd att överlämna brittiska medborgare till vad som bara kan beskrivas som ett skithus.
The British Government should be ashamed of itself that, on the strength of a piece of paper, it is prepared to consign British citizens to what can only be described as a shithole.
Varför är det egentligen inte möjligt att överlämna betalningsföreläggande från en tysk domstol direkt i Frankrike?
Why is not actually possible to deliver direct a payment order by a German court in France?
Vi är på väg att överlämna den summa om 1 miljard euro som vi utlovade i Tokyo för tiden 2002–2006.
We are on track to deliver the EUR 1 billion we pledged in Tokyo for the period 2002 to 2006.
Jag hoppas att vi kommer att kunna åka till båda dessa länder med en parlamentsdelegation och överlämna priserna.
I hope we will succeed in going to both of those countries with an EP delegation to deliver the awards.
Vi har inga färdiga förslag eller ett utsatt datum som vi kan överlämna till er.
We do not have any ready-made proposals or a set date which we can present to you.
Jag stöder förslaget att kommissionen ska överlämna en rapport till parlamentet två gånger om året.
I support the proposal that the Commission present reports to Parliament twice every year.
Nu när det nästan är för sent vill jag på det här sättet överlämna de 6 253 namnunderskrifterna till er.
I would like to try a new approach and present the 6,253 signatures to you here.
Om ni vill ändra er röst, be vaktmästaren om en ny valsedel och överlämna den gamla.
If you want to change your vote, ask the usher for a new ballot paper and surrender the old one.
Vi får inte överlämna oss till de mycket kloka domarna i Luxemburg som får den svåra uppgiften att visa sitt mod.
We must not surrender ourselves to the very wise judges in Luxembourg who then have the onerous task of biting the bullet.
Så snart vi har gemensamma överenskommelser om misstänkta personers rättigheter kommer det att bli mycket lättare att överlämna dessa personer.
Once we have common agreements on the rights of suspects, suspects will also be surrendered much more easily.
Kommissionen anser det viktigt att dialogen upprätthålls och att det är möjligt för diplomatiska sändebud att överlämna meddelanden till Uzbekistan.
The Commission considers it important that dialogue is maintained and that it is possible for diplomatic envoys to transmit messages to Uzbekistan.
Den 28 augusti förra året begärde ni hjälp från de spanska myndigheterna när det gällde frågan om att få den behöriga myndigheten att överlämna detta dokument.
On 28 August last, you requested the assistance of the Spanish authorities on the issue of the competent authority to transmit this document.
Enligt ovanstående bestämmelser gjorde kommissionen därför alla de iriska översättningar som krävdes för lagstiftningsförfarandet och lyckades överlämna dem i tid.
Therefore, according to the above-mentioned provisions, the Commission performed all the Irish translations required for the legislative process, and succeeded in transmitting them on time.
Armén har utfört etnisk rensning genom att köra iväg ortodoxa cyprioter från deras mark för att överlämna den till turkiska bosättare från Anatolien.
This army has committed ethnic cleansing by driving Orthodox Cypriots from their land in order to give it to Turkish settlers from Anatolia.
Nigeria har inte bara en moralisk skyldighet att överlämna Charles Taylor till domstolen utan är även skyldigt att göra det enligt internationell rätt.
He actively supported armed opposition groups in Sierra Leone in their committing of such atrocities as murders, mutilations, rapes and the conscription of child soldiers.
Är det så också i detta fall att vi vill överlämna arbetet och lösningen av denna konflikt till Afrikanska unionen?
Is it the case that here, too, we want to delegate the work and the resolution of this conflict to the African Union?
Detta är de lokala myndigheternas ansvar, för de trodde att problemen kunde lösas genom att överlämna dem till en firma vid namn Impregilo.
That is the responsibility of the local authorities because they thought that the problems could be solved by delegating them to a firm called Impregilo.
överlämna (även: överlåta)
Varför skulle staterna behöva överlämna sina resurser till en gemenskapsinstitution som på grund av sitt nödvändiga oberoende inte skall kunna kontrolleras?
Why should the Member States give up their resources in favour of a Community institution which, as a result of its need to be independent, cannot be controlled?
Vi har ansvaret för att överlämna detta kulturarv till kommande generationer.
It is our responsibility to hand this heritage on to future generations.
Laurent Gbagbo måste erkänna valresultaten och överlämna makten.
Laurent Gbagbo must recognise the results of the elections and hand over power.
Vi är för stolta för att överlämna alla Europas intressen till Uncle Sam.
We are too proud to hand over Europe's interests lock, stock and barrel to Uncle Sam.
Jag är övertygad om att han kommer att överlämna klagomålen till lämpligt utskott.
I am sure that he will refer complaints to the appropriate committee.
Jag ber kommissionen att slutföra dem omgående och överlämna dem till parlamentet.
I ask that they conclude them promptly and refer them to Parliament.
Jag ber er därför att överlämna ärendet till behörigt utskott så att det kan behandlas så snart som möjligt.
I therefore ask that you refer the matter to the appropriate committee for urgent consideration.
Laurent Gbagbo måste omedelbart avgå och överlämna makten till den rättmätige presidenten Alassane Ouattara.
Laurent Gbagbo must resign immediately and cede power to Alassane Ouattara, the legitimately elected President.
Att Laurent Gbagbo har brukat våld mot civila i Elfenbenskusten efter det att han förlorade valet är oacceptabelt, och han måste därför avgå och omedelbart överlämna makten.
The use of violence against civilians in Côte d'Ivoire by Mr Gbagbo after losing the elections is unacceptable, and he must resign and hand over power immediately.
2. "i förtroende meddela"
Artikel 2 i rådets beslut 94/936/EG anger att kommissionen måste överlämna uppgiften att pröva effekterna av att använda BST till en arbetsgrupp av oberoende vetenskapsmän.
Article 2 of Council Decision 94/936/EC provided that the Commission had to entrust a working party of independent scientists with the task of assessing the effects of using BST.
Avfallskrisen i Kampanien och andra italienska regioner visar tydligt hur riskabelt det är att överlämna miljöförvaltning åt privata företag, vars enda strävan är vinst.
The waste crisis in Campania and other regions of Italy clearly shows the dangers of entrusting environmental management to private companies, whose sole objective is profit.
Artikel 2 i rådets beslut 94 / 936 / EG anger att kommissionen måste överlämna uppgiften att pröva effekterna av att använda BST till en arbetsgrupp av oberoende vetenskapsmän.
Article 2 of Council Decision 94/ 936/ EC provided that the Commission had to entrust a working party of independent scientists with the task of assessing the effects of using BST.

Användningsexempel för "överlämna" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishÖverlämna samordningen till amerikanerna - om den räddar liv så räddar den liv.
Give the coordination over to the Americans - if it saves lives, it saves lives.
SwedishDenne har för övrigt förpliktat sig att överlämna det till regeringskonferensen.
He has undertaken, furthermore, to take it to the Intergovernmental Conference.
SwedishVi har inga färdiga förslag eller ett utsatt datum som vi kan överlämna till er.
We do not have any ready-made proposals or a set date which we can present to you.
SwedishJag har lärt mig att överlämna kontrollen av klassrummet till eleverna, med tiden.
I've learned to cede control of the classroom over to the students over time.
SwedishEller skall vi fortfarande och alltid överlämna vår säkerhet till William Clinton?
Or should we always continue to leave our security in the hands of Mr Bill Clinton?
SwedishKommissionen kommer att överlämna en rapport om situationen till Europeiska rådet.
The Commission will submit a report on the situation to the European Council.
SwedishDet är det meddelande som våra ledare bör överlämna högt och tydligt till Moskva.
That is the message our leaders should convey to Moscow loudly and clearly.
SwedishAndra har tagits upp och dessa frågor kommer jag att överlämna till mina kolleger.
There have been others and I will forward those questions to my colleagues.
SwedishJag kommer att överlämna ett exemplar av hela den gemensamma förklaringen till kansliet.
I will submit a copy of the full text of the joint statement to the Secretariat.
SwedishDet valet bör vi tryggt kunna överlämna åt de portugisiska väljarna och de folkvalda.
We can safely leave those decisions to Portuguese voters and their representatives.
SwedishDetta måste jag överlämna till parlamentet: jag kommer att respektera utgången.
That I must leave in the hands of Parliament: I will respect its outcome.
SwedishOm ni inte har sett det skulle jag mycket gärna vilja överlämna det till er.
What I would be very willing to do, if you have not seen it, is to pass it on to you.
SwedishDet är bäst att överlämna detta till nationella förvaltningars kompetensområde.
It is best to leave this to the competence of national administrations.
SwedishVi kommer att överlämna följande budskap: Vi välkomnar givetvis den nya regeringen.
We will convey the following message: Obviously we welcome the new government in place.
SwedishJag tror inte heller att vi enbart skall överlämna detta avgörande åt industrin.
I do not think that we can just leave this decision to industry alone.
SwedishEfter mitt anförande skulle jag vilja överlämna ett tvåeuromynt till er.
   Mr President, after speaking I would like to hand over to you a two-euro coin.
SwedishVi har ansvaret för att överlämna detta kulturarv till kommande generationer.
It is our responsibility to hand this heritage on to future generations.
SwedishJag kommer naturligtvis att överlämna de övriga handlingar som jag har tagit emot.
I will of course pass on the other documentation that I have received.
SwedishLåt oss, Europeiska unionen, ta initiativet och inte överlämna det till länder som Iran.
Let us, the European Union take the initiative, not leave it to countries like Iran.
SwedishDetta är ett separat paket som vi kommer att överlämna till Ekofinrådet den 13 oktober.
It is a separate package which will be submitted to the Ecofin Council on 13 October.

Synonymer (svenska) till "överlämna":

överlämna