SV

överallt {adjektiv}

volume_up
Vi borde tala om det informationssamhälle som förekommer överallt.
We should be talking about the ubiquitous information society.
Metaforen finns överallt, men den är ändå gömd.
Now metaphor is ubiquitous, yet it's hidden.
Dioxin är i dag ett överallt förekommande ämne, som finns i hela världen och tyvärr också i vår natur.
Dioxin these days is an ubiquitous substance that can be found anywhere in the world and which also occurs, unfortunately, in our countryside.

Användningsexempel för "överallt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi vill ha en inspektion av varje gård; det bör räcka överallt som inspektion.
We want one inspection of every farm; that should be enough anywhere to inspect.
SwedishHaven har också en avgörande betydelse för människors liv överallt i världen.
Our seas also play a decisive role in people's lives in every part of the globe.
SwedishOch överallt var det tecken på kinesernas närvaro - överallt en ständig påminnelse.
And everywhere, were symbols of the Chinese -- everywhere, a constant reminder.
SwedishEuropeiska unionen är en motståndare till dödsstraffet överallt och i samtliga fall.
The European Union opposes the death penalty everywhere, and whatever the case.
SwedishÅh, Europeiska unionen, låt ditt uppdrag spridas överallt, liksom den luft vi andas.
Oh, European Union let your mission spread everywhere like the air we breathe.
SwedishDessa biståndsprogram är nödvändiga vid Medelhavet och överallt i världen.
These aid programmes are needed in the Mediterranean and elsewhere in the world.
SwedishTribologiska processer uppstår överallt där ytor är i kontakt med varandra.
Tribological processes occur wherever surfaces are in contact with each other.
SwedishÖverallt finns olika former av medborgarinflytande, och EU föreskriver också detta.
There are forms of citizen consultation everywhere, and the EU also prescribes this.
SwedishBarn lever idag i en värld som är digitaliserat, och tiden, för dem, finns överallt.
Kids now live in a world which is digitized, and the time, for them, is everywhere.
SwedishÖverallt ger de upphov till vinster som är flera gånger större än utläggen.
Wherever they take place, they yield profits several times higher than the outlays.
SwedishVi har hört att tjänster utgör en mycket stor andel av BNP överallt i världen.
We have heard that everywhere in the world services play a very important part in GNP.
SwedishDom är typ såna där nervösa kreatur som hoppar och slabbar överallt på dig.
They're just like these nervous creatures that jump and slobber all over you.
SwedishKampen mot droger och drogmissbruk måste föras jämt och ständigt och överallt.
The battle against drugs and drug abuse must be constant and far-reaching.
SwedishÖverallt i världen får det humanitära företräde före utvecklingsstöd.
Mr President, throughout the world, development aid is giving way to humanitarian aid.
SwedishMan måste överallt inrätta bra slakterier för att begränsa transporterna.
Proper slaughterhouses must be set up everywhere, so as to restrict transport.
SwedishVi har alltså att göra med digital teknik, som är närvarande överallt hela tiden.
We are, then, dealing with digital technology, which is present everywhere all the time.
SwedishMed mindre än hundra pund och tio minuter i telefonen kan man göra affärer överallt.
Less than a hundred pounds, ten minutes on the phone and you can do business anywhere.
SwedishNaturligtvis kände vi alla att vår säkerhet hotades överallt på alla sätt.
Of course, we all felt that our safety was being threatened everywhere in every way.
SwedishDet är likaså viktigt att medborgarna ges samma rättigheter överallt i EU.
It is also important to grant the same rights to citizens throughout the EU.
SwedishDe där killarna som står där, överallt i fotot. ~~~ Jag känner det här fotot, gosse.
These guys standing there, everybody in the photo, I feel this photo, man.