"över" - Engelsk översättning


Menade du over, over, to over
SV

"över" på engelska

EN
EN
SV

över {adjektiv}

volume_up
över (även: förbrukad, slut)
Det hänger som ett Damoklessvärd inte bara över unionen utan över hela jorden.
Like a sword of Damocles, it hangs over not only the Union, but over the whole world.
Och när den väl är över, säger alla " Krisen är över - vem bryr sig om den?
Then, once it is over, everyone says " It is over - who cares about it?
På EU-nivå är arbetslösheten dock fortfarande hög, över 17 procent.
At European Union level, however, unemployment is still high, at over 17%.

Synonymer (svenska) till "över":

över

Användningsexempel för "över" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishEU och medlemsstaterna får ett allt större inflytande över utvecklingsbiståndet.
The Union and its Member States have an increasing influence on development aid.
SwedishNi har fel om ni tror att våra problem kommer att försvinna när krisen är över.
If you believe that our problems will pass with the current crisis, think again.
SwedishHur många av dessa klagande slås ut - för man överhuvudtaget register över detta?
How many of those fall by the wayside - or, indeed, is there ever a record kept?
SwedishJag är bekymrad, liksom de övriga talarna, över befolkningens belägenhet i Irak.
I am concerned, as are the other speakers, at the plight of the people in Iraq.
SwedishTill och med då, vid 2100 är genomsnittligt GDP per capita över 200 000 dollar.
Even at that rate, by 2100 average GDP per capita in the world will be $200,000.
SwedishResultatet är 30 procents tillväxt, så vi är inte helt olyckliga över resultatet.
The result is 30% growth, so we are not completely dissatisfied with the result.
SwedishJag ska nu gå över till att belysa de viktigaste resultaten av denna kompromiss.
I will now proceed to set out the most important consequences of this compromise.
SwedishJag har kontaktats av många djurskyddsgrupper som är mycket bekymrade över detta.
Many animal welfare groups that are very concerned about this have contacted me.
SwedishGläder han sig över att vi rör oss i rätt riktning när det gäller genomförandet?
Is he happy that we are moving in the right direction in terms of implementation?
SwedishDe andra punkter som ni tog upp måste ses över med avseende på denna förordning.
The other issues you raised must be reviewed in the context of this regulation.
SwedishDet kanske är mödan värd att se över sådana småfrågor, för att hjälpa medborgarna.
Perhaps it is worth reviewing such minor matters, in order to help our citizens.
SwedishEftersom det tydligen uppstod ett överskott 2007 är de oroade över sin framtid.
Since 2007 did apparently produce a surplus, they are worried about their future.
SwedishFrågan togs över huvud taget inte upp under det öppna sammanträdet vid toppmötet.
Nor was the matter raised at all during the open session at the summit meeting.
SwedishI fråga om Bulgarien är vi bekymrade över främst två aspekter av budgetprognosen.
On Bulgaria, our concerns relate mostly to two aspects of the budgetary forecast.
SwedishKöpenhamnskonferensen visade att vi behöver se över EU:s roll på världsarenan.
Copenhagen showed that we need to rethink the role of Europe on the world stage.
SwedishDetta skulle teoretiskt sett kunna fortsätta över hela världen, men också inom EU.
This could theoretically continue worldwide, but also within the European Union.
SwedishDet är inte enbart kommissionen och parlamentet som behöver tänka över sin roll.
It is not just the Commission and Parliament which need to think about their role.
SwedishMen jag är ändå lite bekymrad, för det hänger ett damoklessvärd över vårt huvud.
But I am left with some concern, as if something bad could happen at any time.
SwedishJag är glad, kommissionär Fischler, över att ni har ökat era informationsflöden.
Commissioner Fischler, I am glad that you have increased your flow of information.
SwedishFram till juli 2002 förfogar kommissionen också över resurser från EKSG-budgeten.
Lastly, the Commission also has resources from the ECSC budget until July 2002.