SV

öppning {utrum}

volume_up
1. allmänt
Dialogen i sig innebär ingen öppning av förhandlingar om nya åtaganden.
The dialogue in itself is not an opening for negotiations on new commitments.
En viktig öppning för att reformera detta föråldrade fördrag kommer att blockeras.
A great opening towards reform of this obsolete treaty will be blocked.
Dessa områden är användbara om de är ett uttryck för strävan efter en kontrollerad öppning.
Such areas are useful if they reflect a desire for controlled opening.
Nyckeln till en öppning av EU:s tjänstemarknad bröts emellertid av i parlamentets händer.
This key to the opening of the European services market, however, broke off in Parliament's hands.
Inte ens den amerikanska utrikesministerns medlingsförsök har givit några öppningar i det rådande dödläget.
Even the attempts at mediation by the American Secretary of State did not manage to break the deadlock.
Break through the hole!
öppning (även: lucka, hål, klyfta, gap, glipa)
volume_up
gap {substantiv}
öppning (även: intag, intagning, inlopp)
öppning
volume_up
mouth {substantiv}
In- och utandning sker genom en öppning på halsen, en så kallad trakeostomi, som leder direkt till luftstrupe och lungor.
Air is breathed in and out through an opening created at the base of the neck — known as a tracheostomy — directly into the trachea and lungs, without use of the nose or mouth.
öppning (även: mynning)
öppning (även: hamn, port, portvin, hamnplats, hamnstad)
volume_up
port {substantiv}
öppning (även: glugg, skottglugg, hyttventil, sidventil)
2. medicinvetenskap
öppning
volume_up
motion {substantiv} [GBR]

Användningsexempel för "öppning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishI vilket fall som helst tror jag att det finns en möjlighet och en öppning här.
However, whatever the case, I think that there is a possibility and a door open here.
SwedishVad åldersgränser beträffar sade jag att jag nu lägger fram en öppning.
As far as age limits are concerned, I said that I am presenting here an opening.
SwedishVi tycker att det är för tidigt att göra en öppning gentemot de två länderna.
We believe it is still too early to make overtures to these two countries.
SwedishEn viktig öppning för att reformera detta föråldrade fördrag kommer att blockeras.
A great opening towards reform of this obsolete treaty will be blocked.
SwedishDialogen i sig innebär ingen öppning av förhandlingar om nya åtaganden.
The dialogue in itself is not an opening for negotiations on new commitments.
SwedishDet får mig att undra om detta initiativ fortfarande kan kallas en demokratisk öppning.
It makes me wonder whether this can still be called a democratic opening.
SwedishSjälvklart ställer jag mig positiv till den utveckling och öppning som sker i Kina.
Naturally I am in favour of the development and opening-up of China.
SwedishDet finns ingen utsikt till en öppning 2014 enligt parlamentets krav.
There is no prospect of an opening up in 2014, as per Parliament's request.
SwedishVi har nu en möjlig öppning med den pågående regeringskonferensen.
We now have a window of opportunity with the ongoing Intergovernmental Conference.
SwedishVarför blockerar kommissionen och rådet en öppning av handeln med Nord?
Why are the Commission and the Council blocking the opening up of trade with the North?
SwedishJag är glad att det här kommit en öppning för försvarspolitiken.
I am pleased that this has opened a few matters up in relation to defence policy.
SwedishEn viktig öppning för att reformera detta föråldrade fördrag kommer att blockeras.
They – they alone – have budget sovereignty behind closed doors.
SwedishFör det fjärde, ingen öppning för expresstjänster, fastän dessa utgör en ny och separat marknad.
Fourthly, no opening of express mail, even though this is a new and separate market.
SwedishDessa områden är användbara om de är ett uttryck för strävan efter en kontrollerad öppning.
Such areas are useful if they reflect a desire for controlled opening.
SwedishDärför måste någonting göras för att uppnå en demokratisk öppning.
That is why something must be done about providing a democratic opening.
SwedishJag tycker att det är en rimlig kompromiss för en fortsatt öppning när det gäller postala tjänster.
I think that is a fair compromise towards further opening up postal services.
SwedishDet är denna möjlighet till öppning som vi måste dra nytta av i dag.
It is that window of opportunity that we must take advantage of today.
SwedishNi medgav en liten öppning för båtar som är kortare än 12 meter. Det är bra.
You have conceded a small amount of ground for vessels less than 12 metres long, which is positive.
SwedishDe polska arbetsgivarna vill ha en bredare öppning av arbetsmarknaden.
Polish employers want a broader opening up of the labour market.
SwedishNyckeln till en öppning av EU:s tjänstemarknad bröts emellertid av i parlamentets händer.
This key to the opening of the European services market, however, broke off in Parliament's hands.

Synonymer (svenska) till "öppning":

öppning