"önskemål" - Engelsk översättning

SV

"önskemål" på engelska

SV önskemål
volume_up
{neutrum}

önskemål (även: lust, begär, åtrå, önskning)
volume_up
desire {substantiv}
Kommissionen lade fram ett omfattande förslag för att genomföra detta önskemål.
The Commission tabled a comprehensive proposal to make this desire a reality.
Han lyckades förankra vårt önskemål om en parlamentarisk församling inom WTO i budgeten.
He has managed to enshrine our desire for a WTO parliamentary assembly in the budget.
Deras önskemål om neutralitet måste respekteras i alla avseenden.
Their desire to remain neutral must be respected in every way.
önskemål (även: begäran, hemställan, anmodan, anhållan)
volume_up
request {substantiv}
Kommissionens önskemål om 700 nya tjänster är berättigat, även om antalet är stort.
The Commission’s request for 700 new posts is right, even if it is a huge number.
Olika säljare har olika riktlinjer och kan eventuellt inte alltid uppfylla ditt önskemål.
As policies vary by seller, they may or may not be able to accommodate your change request.
Denna fråga ställs efter önskemål från en medborgare i delstaten Steiermark i Österrike.
This question is tabled at the request of a constituent from the State of Styria in Austria.
önskemål
volume_up
desiderata {substantiv}
Ordförande, inom detta parlament har det under två år diskuterats internt, och det har fått en ambitiös lista med önskemål som följd, som på långt när inte är uppfyllda.
Madam President, after two years of discussions, Parliament produced an ambitious list of desiderata which have by no means been satisfied.
. – Parlamentets resolutioner om förberedelserna inför Europeiska rådets möten består i regel av en litania av önskemål till regeringarna och kommissionen.
. – As a general rule, this Parliament ’ s resolutions on the preparations for European Councils consist of a litany of desiderata to the governments and the Commission.
. – Parlamentets resolutioner om förberedelserna inför Europeiska rådets möten består i regel av en litania av önskemål till regeringarna och kommissionen.
. – As a general rule, this Parliament’s resolutions on the preparations for European Councils consist of a litany of desiderata to the governments and the Commission.
önskemål (även: behov)
volume_up
desideratum {substantiv}
Det snabba antagandet av den europeiska bolagsstadgan, naturligtvis också inbegripande arbetskraften, skulle åstadkomma detta önskemål.
The swift adoption of the European Company Statute, naturally involving the workforce, would achieve that desideratum.
Ordförande, inom detta parlament har det under två år diskuterats internt, och det har fått en ambitiös lista med önskemål som följd, som på långt när inte är uppfyllda.
Madam President, after two years of discussions, Parliament produced an ambitious list of desiderata which have by no means been satisfied.
. – Parlamentets resolutioner om förberedelserna inför Europeiska rådets möten består i regel av en litania av önskemål till regeringarna och kommissionen.
. – As a general rule, this Parliament ’ s resolutions on the preparations for European Councils consist of a litany of desiderata to the governments and the Commission.

Synonymer (svenska) till "önskemål":

önskemål

Användningsexempel för "önskemål" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDetta innebär ett önskemål om ökad, varaktig stabilitet i fråga om riktlinjerna.
Implicit in this is the wish for greater stability in the guidelines over time.
SwedishFör det första har vi behandlat fem av parlamentets främsta önskemål i vårt förslag.
First, we have addressed five fundamental wishes of Parliament with our proposal.
SwedishDen måste använda de extra ämnen som behövs för att uppfylla konsumenternas önskemål.
It has to use the auxiliary substances needed to meet the demands of consumers.
SwedishOm vi tror på partnerskap för utveckling bör vi respektera deras önskemål.
If we believe in partnership in development then we should respect their wishes.
SwedishDen brittiska regeringen har hela tiden handlat i enlighet med rådets önskemål.
The UK government has acted at all times in accordance with the wishes of the Council.
SwedishJag ville lägga fram det för parlamentet för att visa att era önskemål uppfylls.
I wanted to bring it before Parliament to show that your wishes will be put into effect.
SwedishJag antecknar er kommentar och rättelse kommer att göras enligt ert önskemål.
I take good note of your comment, and the correction you wish will be made.
SwedishI det här läget talar vi därför inte bara om önskemål utan om konkreta förslag.
On this point, therefore, we are not talking simply of wishes but of concrete proposals.
SwedishSlutligen vill jag fråga vem som uttryckt önskemål om en höjning av dessa gränsvärden.
Finally, I want to ask who has asked for these limit values to be increased.
SwedishParlamentet måste därför sända ett tydligt budskap till rådet i dag om vårt önskemål.
Parliament must therefore send a clear message to the Council today about what we want.
Swedish2.Har den portugisiska regeringen redan framfört ett sådant önskemål?
2.whether the Portuguese government has made any representations in this sense;
Swedish. - Förslaget till betänkande innehåller många olika tyckanden och önskemål.
in writing. - (SV) The motion for a resolution contains many different ideas and wishes.
SwedishSvaret är att det uppfyller alla önskemål hos en viss typ av ledamöter här i parlamentet.
The answer is that it ticks all the boxes of a certain kind of Member of this House.
SwedishVi skall därför försöka organisera saker och ting på lämpligt vis och enligt era önskemål.
We shall therefore try to organise everything properly and as you would wish.
SwedishDetta är bara ett exempel på när vi försökt följa parlamentets önskemål.
That is just one example of where we have tried to go along with Parliament's wishes.
SwedishI vår presentation av budgeten kommer vi att följa föredragandens önskemål.
We will follow in our budgetary presentation the wish of the rapporteur.
SwedishEtt önskemål från min sida är att kontrollerna i Europeiska unionen fungerar.
I am, however, concerned that the EU's controls should work properly.
SwedishTillverkarna har sedan länge haft önskemål om benämningar och märkning.
The long-standing wishes of producers are focused on naming and labelling.
SwedishDärav följer att våra önskemål var långt större än det vi slutligen uppnådde.
It follows that our wishes far outweighed the eventual achievements.
SwedishÅr 2005 fastställde Ambroise Guellec parlamentets önskemål i sitt betänkande.
Back in 2005, Mr Guellec set out Parliament's wishes in his report.