SV

öka {verb}

volume_up
Den skulle öka trafikstockningarna, minska trafiksäkerheten och öka kostnaderna.
This would increase traffic jams, weaken road safety and increase costs.
Vi behöver öka kompensationen och vi behöver öka stödperioden till tolv månader.
We need to increase compensation and we need to increase the period of support to 12 months.
Kommissionen tillkännagav dessa åtgärder för att öka produkternas tillgänglighet.
They announced these measures to increase the availability of products.
De försäkrade oss om att de var i färd med att öka säkerheten vid gränsen.
They assured us that they were stepping up security on the border.
Ett förbud kan i stället öka den illegala handeln, och driva upp priset.
A ban might lead to a fuelling of illegal trade and push up the price.
Om det visar sig möjligt att tidigarelägga detta datum är vi villiga att öka takten.
If it proves possible to bring that date forward, we are willing to try to up the pace.
Detta kan endast leda till att öka den demokratiska legitimiteten hos reformprocessen.
In this way we can only add to the democratic legitimacy of the reform process.
Eller öka tjockleken på tjusiga årsrapporter som är fullständigt oanvändbara?
To add to the length of the beautifully presented annual reports which achieve precisely nothing?
Det finns ytterligare en alarmerande faktor som oundvikligen kommer att öka våra problem.
There is a further alarming factor which will inevitably add to our problems.
Kunskap som investeras i innovation kommer att öka detta finansiella bidrag.
Knowledge invested in innovation will boost this financial contribution.
Indien har visat sig kunna jonglera med globala aktörer för att öka konkurrenskraften.
India has proved itself adept at juggling global players to boost competitiveness.
Ett högt förtroende är en förutsättning för att öka sysselsättningen och konkurrenskraften.
High levels of confidence are necessary to boost job numbers and competitiveness.
Runt om i Europa kommer denna siffra att öka och öka precis som vattennivån.
Across Europe this bill will rise and rise like the water level.
Betydelsen av tjänstepensionssystemen kommer att öka i många medlemsstater.
The importance of occupational pensions schemes will rise in many Member States.
Mitt andra bekymmer är att transportkostnaderna kommer att öka avsevärt.
My second concern is that the cost to transport will rise by a substantial amount.
öka (även: intensifiera, driva upp)
volume_up
to step up {vb} (increase, raise)
Vi kommer också att öka öppenheten, vilket flera ledamöter med rätta efterlyste.
It will also step up transparency, rightly called for by a number of Members.
Medlemsstaterna måste dock öka arbetet med att bekämpa barnfattigdomen.
However, the Member States must step up their efforts to combat child poverty.
Det är också viktigt att öka kontrollerna och sätta stopp för orättvis konkurrens.
It is also essential to step up controls and put an end to unfair competition.
På lång sikt underminerar de Europas förmåga att upprätthålla sin ställning i världen, skapa varaktiga arbetstillfällen och öka resurserna för ett rättvisare samhälle.
In the long term, they are undermining Europe’s ability to maintain its position in the world, create lasting jobs and accrue the resources for a more equitable society.
Vi måste alltså öka sysselsättningen med konkurrenskraftig sysselsättning.
We therefore need to augment our rate of employment with jobs that are competitive.
Varför inte ha den snabbtänkthet som Ken Jennings har, särskilt om man kan öka den med hjälp av nästa generations Watson-maskin?
Why not have the quick wit of a Ken Jennings, especially if you can augment it with the next generation of the Watson machine?
Beskattningen är en viktig faktor för att det i allt högre grad skall vara möjligt för enskilda länder att öka den sociala rättvisan och stabiliteten.
Taxation is an important factor when increasing the power of individual countries to augment social justice and stability.
Vi behöver inte heller dra näringslivet vid näsan längre genom att anta att den nya politiken kommer att öka företagens innovation och konkurrenskraft.
We therefore no longer need to pull the wool over the eyes of industry by positing that the new policy will improve innovation and businesses ' competitive edge.
Om vi kollektivt lyckas uppnå dessa, vet vi att Europa kommer att öka sin konkurrenskraft, bevara sin livsstil och stärka sin ställning som global aktör.
We know that, if we collectively manage to achieve them, Europe will boost its competitive edge, Europe will preserve its way of life, and Europe will strengthen its position as a global player.
Europa kommer inte att kunna öka sin konkurrenskraft utan att vinna slaget om produktiviteten.
Europe will not gain in competitiveness without winning the productivity battle.
Detta är emellertid inte tillräckligt för att hälsosamma livsmedel ska öka.
However, this is not sufficient for healthy foods to gain ground.
Den kommer inom forskningen och med alla sina tillämpningar att fortsätta att öka i betydelse.
They will continue to gain in importance in research, and in terms of their many applications.
öka (även: tillta)
Kommissionen säger att om det ömsesidiga erkännandet fungerade skulle vår BNP öka med 1,8 procent.
The Commission tells us that, if mutual recognition worked, our GDP would go up by 1.8%.
Den så kallade aktiva befolkningen måste öka i förhållande till den så kallade icke-aktiva befolkningen.
The ratio between the so-called active and non-active population should go up.
För de fartyg som fiskar andra skaldjur än languster (räkor och krabbor) kommer tonnaget att öka med 9 procent från 5 500 BRT till 6 000 BRT.
For those targeting crustaceans other than crawfish (shrimps and crabs), the tonnage will go up by 9% from 5 500 to 6 000 GRT.
Dagens kris i Europa orsakades av dem som på ett oansvarigt sätt tillät skulderna att öka och dem som inte respekterade gjorda överenskommelser.
The current European crisis was caused by those who irresponsibly allowed debt to mount up and those who failed to comply with the agreements made.
Tidigare gemensamma ställningstaganden har ännu inte genomförts i alla medlemsstater samtidigt som hotet mot barns säkerhet genom stora tekniska framsteg fortsätter att öka.
Previous common positions have not yet been implemented in all Member States, while the threat posed to children's safety by greater technological progress continues to mount.
Det är tydligt att situationen fortfarande är spänd och att denna spänning kan komma att öka allteftersom valkampanjen framskrider och den andra omgången den 29 oktober kryper närmare.
It is clear that the situation remains tense and that this tension is liable to mount further as the election campaign and the date of 29 October, which has been set for the second round, draw near.
Dagens kris i Europa orsakades av dem som på ett oansvarigt sätt tillät skulderna att öka och dem som inte respekterade gjorda överenskommelser.
The current European crisis was caused by those who irresponsibly allowed debt to mount up and those who failed to comply with the agreements made.
Det finns höga förväntningar på att den ekonomiska aktiviteten kommer att återhämta sig under den andra halvan av detta år och sedan öka takten under 2004.
There are widespread expectations that economic activity will pick up over the second half of this year and then speed up in 2004.
Då får skattebetalarna betala de nödvändiga miljöinvesteringarna för vägtransporterna, och behovet av mer utrymme på vägarna fortsätter att öka.
Road transport will then get the taxpayer to pick up the tab for the necessary environmental investments, and demand for more motorways will continue to rise.
Vi har ännu några månader på oss, men både takten och allvaret liksom arbetet på djupet måste öka avsevärt jämfört med vad som hittills varit fallet!
We still have a few more months, but the work will have to pick up speed and increase in gravity and depth at a much greater rate than we have seen so far!
EIB avsåg att öka lånen till medelstora företag med 1 miljard euro om året.
The EIB intended to supplement the loans for medium-sized businesses with EUR 1 billion a year.
Pakten bör kompletteras med ett varningssystem som kommer att öka samordningen av den ekonomiska politiken inom EU.
The pact should be supplemented by an early warning system which will enhance the coordination of economic policies within the European Union.
Dessutom måste vi undersöka möjligheterna till att öka finansieringen för viktiga projekt som kompletterar det transeuropeiska nätverket.
In addition we have to explore opportunities to increase financing for important projects that supplement the trans-European transport network.
De väntar på att dessa reaktioner ständigt skall öka och de är rädda för den folkliga vredens störtflod.
They expect this reaction to swell and fear the deluge of grass-roots anger.
De kommer att kunna se sina vinster öka till enorma belopp till följd av en social katastrof.
They will be able to watch their profits swell enormously on the basis of a social disaster.
öka
volume_up
to ante up {vb} (step up, pay up)

Användningsexempel för "öka" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet är viktigare att minska fattigdomen i världen än att öka den egna rikedomen.
Reducing poverty in the world is more important than increasing one's own wealth.
SwedishMålet är att öka förtroendet och insynen i EU:s och Rysslands energiförbindelser.
The objective is to promote trust and transparency in EU-Russia energy relations.
SwedishAtt öka det anslag som har öronmärkts för konvergensen av Europeiska socialfonden.
increasing the appropriation earmarked for the European Social Fund convergence.
SwedishVi kommer att öka vårt samarbete inom ramen för dessa program under kommande år.
We will be increasing our cooperation in those programmes in the coming years.
SwedishI augusti 1993 beslöt EMS-länderna att tillfälligt öka spannet till 15 procent.
In August 1993, the EMS countries decided to temporarily widen the bands to 15 %.
SwedishJag tror att kommissionens förslag hjälper oss att öka hamnarnas effektivitet.
In my view, the Commission proposal helps us to enhance the efficiency of ports.
SwedishDet är viktigare att minska fattigdomen i världen än att öka den egna rikedomen.
Reducing poverty in the world is more important than increasing one' s own wealth.
SwedishEn människa som kunde ha bidragit till att öka det allmännas väl lämnar landet.
An individual who could have contributed to increasing the common good leaves.
SwedishTillväxten i Europa måste återigen öka i kvalitativa termer till minst 3 procent.
Growth in Europe must be raised in qualitative terms back to rates of at least 3%.
SwedishDetta kommer att skapa friska vindar och öka öppenheten i kommissionens arbete.
This will blow fresh air and bring transparency into the offices of the Commission.
SwedishRisken för en upplösning och åternationalisering fortsätter följaktligen att öka.
Consequently, the danger of disintegration and renationalisation continues to grow.
SwedishEn bra mediestrategi behövs sannerligen för att öka medvetenheten om Solvit.
A good media strategy is certainly needed in order to raise awareness of SOLVIT.
SwedishFör det andra, borde vi inte öka satsningarna på att inrätta den civila kapaciteten?
Secondly, should we not put greater effort into establishing civil capabilities?
SwedishInte för inte har vi i EU beslutat att öka kvinnornas andel på arbetsmarknaden.
Not for nothing did we in Europe plan to enhance the labour participation of women.
SwedishTill följd av detta kommer utgifterna för sjukvård och pensioner att öka drastiskt.
As a consequence, expenditure on health care and pensions will soar dramatically.
SwedishRamprogrammet bör här spela en roll för att öka medvetenheten om denna fråga.
The Framework Programme must play a part in increasing awareness of this issue.
SwedishViktiga insatser har gjorts sedan 2001 för att öka säkerheten på Europas vägar.
Significant efforts have been made since 2001 to make Europe ’ s roads safer.
SwedishDet är därför ännu viktigare att öka medvetenheten i den socialdemokratiska gruppen.
Awareness-raising in the Socialist Group is therefore of even greater importance.
SwedishGenom konstitutionen har vi en plikt att öka medvetenheten om vårt delade intresse.
Through the Constitution we have a duty to raise awareness of our shared interest.
SwedishAntagandet av detta direktiv är särskilt viktigt för att öka denna medvetenhet.
The approval of this directive is especially important in increasing this awareness.