SV

åtgärd {utrum}

volume_up
1. allmänt
Åtgärd: En åtgärd är en beskrivning av en specifik händelse.
Action: An action is a descriptor for a particular event.
Vilken åtgärd skulle rådet vidta vid en eventuell överträdelse av den gemensamma åtgärden?
What action would the Council take if there were an infraction of the Joint Action?
Denna åtgärd är nödvändig oavsett resultatet av de pågående förhandlingarna i Genève.
This action is required whatever the outcome of the ongoing discussions in Geneva.
åtgärd (även: mått, mått och steg, mätetal)
Är det en åtgärd för marknaden eller är det en åtgärd för att skydda miljön?
Is it a market measure or is it a measure to protect the environment?
Åtgärd efter åtgärd har kommit från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor.
Measure after measure has come out of the Environment Committee.
Genèvekonventionen, som utarbetades 1951, utformades som en tillfällig åtgärd.
The Geneva Convention drafted in 1951 was conceived as a temporary measure.
Denna åtgärd är ytterligare ett bevis på EU: s åtagande att göra sin framtoning litet grönare.
This measure is yet further proof of the EU's commitment to greening up its act.
Denna åtgärd är ytterligare ett bevis på EU:s åtagande att göra sin framtoning litet grönare.
This measure is yet further proof of the EU's commitment to greening up its act.
Även denna åtgärd kommer att minska impulsen till intensiv produktion.
This measure will also act as an incentive to reduce intensive production.
Som Solbes Mira helt riktigt sade, så är inte detta endast en formell åtgärd.
As Mr Solbes Mira quite rightly said, this is not simply a technical arrangement.
Förslaget är en positiv åtgärd för att finansiera miljön.
This proposal is a positive arrangement for financing the environment.
Vad Kroatien beträffar finns det all anledning att sätta in en ekonomisk åtgärd.
As far as Croatia is concerned, there is every reason to set up a financial arrangement.
åtgärd (även: steg, flytt, drag, utspel, flyttning)
volume_up
move {substantiv}
Känner kommissionen till den irländska regeringens åtgärd?
Is the Commission aware of this move by the Irish Government?
En sådan åtgärd skulle verkligen väcka uppmärksamhet och många frågor i landet.
Such a move would certainly raise attention and many questions across the country.
Slutligen, stöder ECB att dessa mynt avskaffas som en positiv åtgärd för framtiden?
Finally, is the ECB in favour of abolishing these coins as a positive move for the future?
Jag vädjar till kommissionen att skyndsamt genomföra denna åtgärd.
I urge the Commissioner to bring that provision forward as a matter of urgency.
Skulle ni vara beredd att inbegripa en sådan åtgärd i era förslag?
Could you foresee the inclusion of such a provision in your proposals?
På samma sätt är detta en åtgärd på lång sikt.
We are talking here about the same sort of provision.
volume_up
step {substantiv}
Det är en välkommen och nödvändig åtgärd, men den måste utföras på ett korrekt sätt.
That is a welcome and necessary step, but it needs to be done in the right way.
Denna åtgärd är för det första djupt diskriminerande för kvinnor.
This is a step which, in the first place, discriminates profoundly against women.
Den tragedi vi upplever skulle motivera denna ovanliga åtgärd.
The problems that we are experiencing would justify this unusual step.
2. medicinvetenskap
åtgärd (även: handling)

Användningsexempel för "åtgärd" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishNär det gäller avlägsnande av uppgifter handlar det om en åtgärd av sunt förnuft.
When it comes to erasing personal data, it is just a question of being sensible.
SwedishLiksom så många andra här i dag tror jag att detta är en bra åtgärd.
Mr President, like so many others here today, I believe this is a good measure.
SwedishVi har dock vissa förbehåll när det gäller några av detaljerna i denna åtgärd.
However, we do have some reservations about some of the details in this measure.
SwedishÅtminstone det ansvariga utskottet har röstat enhälligt ja till en sådan åtgärd.
The lead committee, at least, has voted unanimously in favour of such a move.
SwedishVår andra åtgärd måste bli att öka EU:s användning av alternativa energiformer.
Our second action must be to increase Europe's use of alternative forms of energy.
SwedishAtt rädda våra hav är en så viktig åtgärd att den förtjänar större satsningar.
Saving our seas is such a serious issue that it merits our spending more money.
SwedishJag menar att denna åtgärd är effektiv, men att vi fortfarande har lång väg kvar.
I believe that this action is effective, but that there is still a long way to go.
SwedishSpårbarhet är en underlättande åtgärd, men det bygger inte på riskbedömningar.
Traceability is a facilitating measure, but it is not based on risk assessment.
SwedishEn sådan åtgärd skulle verkligen väcka uppmärksamhet och många frågor i landet.
Such a move would certainly raise attention and many questions across the country.
SwedishTror verkligen kommissionen att föräldrar har förståelse för en sådan åtgärd?
Does the Commission somehow believe that parents will comprehend such a measure?
SwedishEG-domstolen bekräftade 1998 att denna åtgärd faller inom ramen för artikel K.3.
The Court of Justice has confirmed in 1998 that this action falls under Article K.3.
SwedishSom Solbes Mira helt riktigt sade, så är inte detta endast en formell åtgärd.
As Mr Solbes Mira quite rightly said, this is not simply a technical arrangement.
SwedishNära nog samtliga medlemsstater ställer sig positiva till att vidta denna åtgärd.
Almost all the Member States take a positive position on this measure in principle.
SwedishVi vet att det är svårt att nå hela den målgrupp som åsyftas genom en åtgärd.
We know how difficult it is to reach the whole of a target group with any measure.
SwedishSärskilt det faktum att regelverket innesluter patent är en felaktig åtgärd.
In particular, extending the regulations to include patents would be a mistake.
SwedishDet är en välkommen och nödvändig åtgärd, men den måste utföras på ett korrekt sätt.
That is a welcome and necessary step, but it needs to be done in the right way.
SwedishJag måste erkänna att många har ifrågasatt behovet av vissa element i denna åtgärd.
I have to say that many have questioned the need for some aspects of this measure.
SwedishDet är en rent frivillig åtgärd och inte reglerad av lagstiftning på EU-nivå.
It is a purely voluntary aspect and it is not governed by legislation at EU level.
SwedishEn sådan åtgärd borde ha vidtagits från början för att utrota galna ko-sjukan.
Similar action to eradicate mad cow disease should have been taken from the outset.
SwedishMen i Tyskland har denna i grunden goda EU-åtgärd blivit ett misslyckande.
In Germany, though, this essentially good European measure has proved a failure.

Synonymer (svenska) till "åtgärd":

åtgärd
Swedish
åtgärda