"återta" - Engelsk översättning

SV

"återta" på engelska

SV återta
volume_up
{verb}

återta (även: ta tillbaka)
Den ena rör producentens oinskränkta ansvar att återta uttjänta fordon.
The first concerns the manufacturer's unrestricted liability to take back end-of-life vehicles.
Man hade straffat dem genom att anmoda dem att återta sina medborgare.
We would have imposed sanctions on them to force them to take back their nationals.
Den ena rör producentens oinskränkta ansvar att återta uttjänta fordon.
The first concerns the manufacturer' s unrestricted liability to take back end-of-life vehicles.
återta (även: ta ut, ta bort, gå ut, avlägsna)
Enligt vissa skilda källor sa ni ” Vi kan inte rädda det, vi måste återta det. ”
According to some indiscreet sources, you said: ‘ We cannot save it; we must withdraw it’.
Enligt vissa skilda källor sa ni ”Vi kan inte rädda det, vi måste återta det.”
According to some indiscreet sources, you said: ‘We cannot save it; we must withdraw it’.
Således måste den dock återta sitt förslag.
It should withdraw its proposal too.
återta (även: fördriva, vräka, avhysa, återfå)
Dagens Ryssland visar tydligt i utformningen av sin utrikespolitik att det håller på att återta sin ställning i sin del av världen.
Contemporary Russia, through its conception of foreign policy, is clearly demonstrating that it is recapturing its position in its part of the world.
återta
Vi i detta parlament måste inse att tiden har kommit för politikerna att återta utvidgningsdagordningen efter det mycket komplexa arbete som utförts av kommissionen.
In this Parliament we must understand that the time has come for the politicians to repossess the enlargement agenda following the highly complex work carried out by the Commission.
återta (även: ta om)
Vi måste stödja Hamid Karzai och den afghanska regeringen i deras strävan att återta kontrollen över sitt land och återta de politiska initiativen i sitt eget land.
We have to support Mr Karzai and the Afghanistan Government in retaking control of their country and in retaking control of the policy initiatives in their own country.
återta
EU måste återta ledarrollen och göra sin röst hörd med en enad front.
The European Union needs to reclaim the role of leader and make itself heard with one voice.

Synonymer (svenska) till "återta":

återta

Användningsexempel för "återta" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet första är att vi måste återta den ledande rollen i det globala klimatskyddet.
The first is that we must regain the leading role in global climate protection.
SwedishMedlemsstaterna i rådet måste med kraft återta kontrollen över kommissionen.
The Member States in the Council must forcibly regain control of the Commission.
SwedishVi måste gå ur Europeiska unionen och återta kontrollen över våra gränser.
What we need is to leave the European Union and regain control of our borders.
SwedishTanken är att Europa ska återta sin position från den amerikanska filmindustrin.
The idea is that Europe should regain its position from American cinema.
SwedishJag skall därför be er vara så vänliga att återta era skyltar.
I shall therefore request you, colleagues, to be so kind as to put away your banners.
SwedishHär måste politiken på nytt återta sina rättigheter på den internationella scenen.
Here again, the political dimension should resume its due place on the international stage.
SwedishHan vill rensa Kosovo för att serberna skall kunna återta Kosovo, så ser läget ut.
He wanted to purify Kosovo so that the Serbs could regain it, and that is the current situation.
SwedishOm de inte gör detta, kommer revisionsrätten eller kommissionen att återta pengarna för alltid.
If they do not, the Court of Auditors or the Commission will recover the money for ever.
SwedishTanken är att Europa ska återta sin position från den amerikanska filmindustrin.
I would like to see the European Union play a more active role in the organisation of film distribution.
SwedishJag kommer att återta ordet mot debattens slut.
I am happy to listen to the views of those of you in the Chamber and to speak again at the end.
SwedishDenna dom demonstrerar tydligt varför Storbritannien bör återta kontrollen över sina egna angelägenheter.
This ruling clearly demonstrates why Britain should regain control of its own affairs.
SwedishJag instämmer därför, enbart åtgärder på gemenskapsnivå kan hjälpa oss att återta den tid som gått förlorad.
I agree too: a common action will help us catch up on lost time.
SwedishHans Majestät beordrar General Meng... att återta pillret!
His Majesty commands General Meng... to retrieve the pill!
SwedishI Finland finns grupper som drömmer om att ändra gränserna och på något sätt återta delar av Karelen.
There are groups in Finland who dream about changing the borders and taking back parts of Karelia again.
SwedishJag kan således återta nästan samtliga ändringsförslag.
I am therefore able to accept almost all of the amendments.
SwedishVi stöder detta betänkande, liksom alla initiativ för att återta Europeiska unionens roll på detta område.
I support this report and any other initiative to restate the role of the European Union in this objective.
SwedishJag kommer att återta den förteckning som ni tog upp och som, vilket ni påpekar, Wulf-Mathies upprättade.
I shall now refer back to the list that you mentioned and which was drawn up, as you said, by Mrs Wulf-Matthies.
SwedishI migrationsfrågan finns det också svårigheter, särskilt eftersom Libyen vägrar att återta tredjelandsmedborgare.
On migration there are also difficulties, notably because Libya refuses to readmit third-country nationals.
SwedishDet är ett alternativ som helt enkelt uppmanar medlemsstaterna att återta kontrollen över de fördrag som de undertecknar.
It is an alternative that simply calls on the Member States to regain control of the treaties that they sign.
SwedishJag uppmanar honom att återta sitt yttrande.
I demand that he retract his allegations.