"åta sig" - Engelsk översättning

SV

"åta sig" på engelska

SV åta sig
volume_up
{verb}

Kan kommissionen åta sig att hålla parlamentet informerat om utvecklingen?
Will the Commission undertake to keep Parliament fully informed about developments?
Kommissionsledamöterna skall åta sig att snabbt svara på alla frågor som ställs.
The Commissioners will undertake to respond rapidly to any questions raised.
Detta bör medlemsstaterna åta sig att arbeta med och fullfölja - det tillhör deras befogenheter.
This is for Member States to undertake and follow through - such is their competence.
åta sig (även: inta, anta, tillträda, ikläda)
Den kommer att vara avgörande för val av områden och hur stora engagemang EU kan åta sig under de kommande 7-8 åren.
This will be crucial to choices of areas and to how great a commitment the EU can assume during the next seven to eight years.
Och för att åta sig dem räcker det med att gå via naturaliseringsförfarandet, som varje intresserad part är fri att ansöka om.
And to assume them you just have to go through the naturalisation procedure, which those concerned are free to request.
Förenta staterna har tydligt gett uttryck för att man inte vill åta sig nya förpliktelser i samband med världstoppmötet.
The United States has clearly expressed the view that it does not want to assume new obligations in connection with the world summit.
åta sig (även: kräva, garantera, anta, engagera)
Jag instämmer med alla i denna debatt som uppmanar EU att åta sig, agera och utöva ansvaret att tillhandahålla skydd.
Mr President, I agree with everyone in this debate who calls on the European Union to engage, to act and to exercise the responsibility to protect.
På samma sätt välkomnar jag förslaget om att kommissionen ska åta sig att hjälpa utvecklingsländer när det gäller olagligt, orapporterat och oreglerat fiske.
Likewise I welcome the suggestion that the Commission should engage with developing countries to give them assistance in dealing with IUU fishing.
Kommissionen har tillräckligt med utbildade tjänstemän som kan åta sig denna uppgift.
The Commission has more than enough trained officials to take on this task.
Fördraget säger att en medlemsstat inte kan tvingas åta sig skulder.
The treaty says that a Member State cannot be forced to take on debts.
Jag upprepar: fördraget anger tydligt att en medlemsstat inte kan tvingas åta sig skulder.
I repeat: the treaty clearly states that a Member State cannot be forced to take on debts.

Liknande översättningar för "åta sig" på engelska

sig pronomen
äta verb

Användningsexempel för "åta sig" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishI dag måste Europaparlamentet åta sig ett verkligt ansvar.
Mr President, today the European Parliament must face up to real responsibilities.
SwedishEU måste nu åta sig att minska sina utsläpp med 30 procent av tre skäl.
The EU needs to commit itself now to a 30% cut in emissions for three reasons.
SwedishEU måste kunna åta sig en ledande roll i kampen mot klimatförändringen.
The EU must be capable of taking a leading role in the fight against climate change.
SwedishDet innebär att medlemsstaterna måste åta sig ett verkligt partnerskap.
That represents a commitment by the Member States to real partnership.
SwedishDet betyder också att EU måste åta sig att täppa till de kryphål som finns i avtalet.
This also means that the EU must commit itself to closing the existing loopholes in the Treaty.
SwedishUnionen har ett underskott för vissa produktionsformer, som den mycket väl skulle kunna åta sig själv.
The Union is in deficit in certain products that it could easily produce itself.
SwedishDärför måste EU åta sig att respektera Internationella atomenergiorganets beslut som väntas i mars.
That is why Europe must commit to respect the IAEA’ s findings due in March.
SwedishDetta är ett bra tillfälle för lagstiftarna att åta sig det ansvaret.
And now is the time for legislators to shoulder this responsibility.
SwedishDärför måste EU åta sig att respektera Internationella atomenergiorganets beslut som väntas i mars.
That is why Europe must commit to respect the IAEA’s findings due in March.
SwedishDet är Islands sak att tydligt åta sig ett program för integration med övriga Europa.
It is up to Iceland to clearly subscribe to a genuine project of integration with the rest of Europe.
SwedishDet spanska ordförandeskapet måste också tydligt åta sig att utarbeta en gemensam EU-strategi.
The Spanish Presidency must also make a clear commitment to developing a common European strategy.
SwedishBollen ligger nu hos medlemsstaterna, eftersom de måste åta sig att ratificera konventionen.
The ball is now in the court of the Member States, as they have to commit to ratify this convention.
SwedishDet kan naturligtvis inte åta sig något annat, men någon liknande organisation skulle utan tvekan krävas.
However, there is no doubt that some similar type of organization would be required here.
SwedishOm Kina vill spela en större roll i världen måste landet åta sig det medföljande ansvaret.
If China wishes to play a bigger role on the world stage, it must shoulder the resultant responsibilities.
SwedishKommissionen måste åta sig att fastställa en budget som är tillräcklig för att uppnå dessa mål.
The Commission must commit itself to defining a budget that is sufficient to achieve these objectives.
SwedishEU måste helhjärtat åta sig att uppnå de föreslagna målen.
The EU must fully commit to achieving the proposed objectives.
SwedishDärför måste alla medlemsstater åta sig att bidra fullt ut.
Therefore, it is crucial that all Member States commit themselves to making their full contribution.
SwedishEn majoritet av vår grupp har avvisat tanken att köttproducenterna skall åta sig detta ansvar själva.
A majority of our group has rejected the idea of the meat sector taking on the responsibility itself.
SwedishJag tror att kommissionen måste åta sig att respektera de resolutioner som parlamentet antagit.
I think that the Commission must make a commitment to show respect for the resolutions adopted by Parliament.
SwedishFör det tredje måste alla typer av offentliga myndigheter åta sig att genomföra sammanhållningspolitiken.
Thirdly, all types of public authorities must be committed to the implementation of cohesion policy.