SV

åt sidan {adjektiv}

volume_up
åt sidan (även: sido-)
Tyngdlagen gäller väl också människor som är vända åt sidan, precis som människor som är vända framåt.
Surely the laws of gravity apply to people facing sideways, just as they do to people facing forwards.
Låt oss nu ställa ett par frågor: hur skulle vår framtid se ut om Förenade kungadömet verkligen tog ett steg åt sidan och London - ett av de viktigaste finanscentrumen - stannade utanför euron?
I would now like to raise several questions: what would our future be if the United Kingdom really took a step sideways and London, one of the leading financial markets, remained outside the euro?

Användningsexempel för "åt sidan" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEuropa får inte sätta deras fri- och rättigheter åt sidan för andra hänsyn.
Europe must not make their rights and freedoms secondary to other considerations.
SwedishProtester och alternativ måste skjutas åt sidan.
Only the biggest groups count; protests and alternatives have to be sidelined.
SwedishMan kan inte nå en balanserad lösning i en institution om man lämnar en annan åt sidan.
We cannot reach a balanced solution for one institution and leave another aside.
SwedishHär lämnar jag åt sidan frågan om erotik, som kan ha ett visst samband med konst.
I am not talking about eroticism, which may have some connection with art.
SwedishDet är meningslöst att tala om livslångt lärande och ställa forskarna åt sidan.
It is pointless to talk about lifelong learning if we ignore researchers.
SwedishDen kommer i stället att ställa dem åt sidan som inte accepterar enhetstanken.
On the contrary, it will leave those who do not accept the single mindset by the wayside.
SwedishDe lägger yttrandet från den tekniska tjänsten åt sidan och beslutar ändå om 5 %.
It rejected the advice from its technical services and decided on 5 %.
SwedishTonen i betänkandena är mycket positiv, och belackarna måste därför kliva åt sidan.
The reports are steeped in optimism and the grumblers need to make way.
SwedishJag ber er därför att lösa dessa problem och inte bara lägga dem åt sidan.
I am therefore asking you to resolve these problems and not just put them to one side.
SwedishAllt måste vika åt sidan för en hård euro, även Amsterdam-fördraget om det behövs.
Everything has to be sacrificed for the hard euro, even the Amsterdam treaty if necessary.
SwedishSamma summa pengar måste sättas åt sidan för en lång rad olika risker.
The same amount of money needs to be put aside for a wide range of different risks.
SwedishMen ett tal kommer inte att räcka för att lägga år av misstänksamhet åt sidan.
Britain has moved on since then – heavens, even England has moved on!
SwedishAllt fler kubaner lägger sin rädsla för regeringens förtryck åt sidan.
Increasing numbers of Cubans are losing their fear of government repression.
SwedishOm vi hade varit för ambitiösa hade vi skuffats åt sidan, vilket skedde förra året.
If we were too ambitious now, we would be left by the wayside, as happened to us last year.
SwedishSluta uppföra er som översittare, sluta sopa den allmänna opinionen åt sidan.
Stop behaving like a bulldozer, stop sweeping aside public opinion.
SwedishNär det handlar om säkerhet måste vi sätta de politiska spelen åt sidan.
When we are talking about security, political games should be set aside.
SwedishLåt oss bygga vidare på detta tillfälle att lägga våra olikheter åt sidan.
Let us not be complacent, for the present ECHO can act as a financier.
SwedishDet vi har gemensamt å ena sidan och det som skiljer oss åt å andra sidan.
Our commonalities, on the one hand, and our differences on the other.
SwedishVi kan acceptera det, lägga det åt sidan, och allt löper som det skall.
We can adopt it, put it to one side and everything will take its course.
SwedishMen jag vill också nämna de luckor som fortfarande finns, och som rådet har lämnat åt sidan.
I also want to point out the remaining loopholes that the Council has left.

Liknande översättningar för "åt sidan" på engelska

åt preposition
English
gå åt sidan verb
English
knuffa åt sidan verb
English
på andra sidan preposition
English
på andra sidan adverb
köra på från sidan verb
på sidan adverb
åt alla håll adverb
English
åt höger adverb
English
från sidan adverb
åt norr adverb
omge på sidan verb
English
lägga åt sidan verb