"årtal" - Engelsk översättning

SV

"årtal" på engelska

EN
SV

årtal {pluralis}

volume_up
årtal (även: år, årgång, året)
volume_up
year {substantiv}
Här väljer du intervallet som ska gälla vid inmatning av tvåsiffriga årtal.
Select here the range, which is meant when entering a two-digit year.
Årtal i datumangivelser anges ofta med två siffror.
The year in the date details is often stated as two digits.
Vi har här föreslagit ett sent årtal, nämligen år 2020.
We had suggested a late date, namely the year 2020.

Användningsexempel för "årtal" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet är därför mycket viktigt att kraven är tydligt angivna i siffror och årtal.
It is therefore very important that the requirements are clearly given in figures and years.
SwedishDet har i samband med utvidgningen redan sagts mycket om tidsplaner, datum och årtal.
Much has already been said in relation to enlargement about time scales, dates and annual figures.
SwedishOm serietypen Datum är aktiverad, kan du skapa en serie med årtal.
Use the Date series type and this option to create a series of years.
SwedishDär ställer du in tidsperioden då tvåsiffriga årtal ska gälla.
This sets the period for which two-digit information will apply.
SwedishDen enda tänkbara förklaringen till valet av årtal är att 2014 ligger exakt halvvägs mellan 2010 och 2018.
The only thing which might explain it is that 2014 is exactly halfway between 2010 and 2018.
SwedishVi anser att ett definitivt årtal skall sättas som mål för när stödet skall vara helt avskaffat.
We think that we must set a specific date as a target by which time aid will have been completely abolished.
SwedishAlla lägre årtal gäller i det följande århundradet.
Any earlier date is placed in the following century (e.g.
SwedishDet vore därför konsekvent att nämna ett årtal för kadmium på samma sätt som man nämner bly i betänkandet.
It would therefore be consistent to specify a deadline for cadmium, just as the report does in the case of lead.
SwedishVi har en tendens att ge sekelskiften en betydelse som ligger högt över det egentliga fortskridandet av en serie årtal.
We tend to regard the turn of a century as far more important than just the next number in the series.
SwedishHär handlar det inte om ett exakt årtal.
We are not talking about an exact annual figure.
SwedishDet gäller förbudet mot vilseledande märkesnamn, där inget årtal för genomförandet fastställs, vilket vi gärna hade sett.
This applies to the ban on misleading brand names, for which no date has been set for implementation, something which we would have liked to have seen.
SwedishJag hoppas att man kommer att stödja 2006 som årtal, vilket omfattas av den gemensamma ståndpunkten och, faktiskt, ingick i kommissionens ursprungliga förslag.
I hope that it will support that date of 2006, as it is foreseen in the common position and, indeed, was included in the Commission's original proposal.
SwedishMin värderade kollega Klaus Hänsch var den första i denna kammare att föreslå 2004 som årtal för att slutföra den första nya anslutningen, och vi måste hålla oss till det årtalet.
My esteemed colleague, Klaus Hänsch, first raised in this House the date of 2004 as the date for the completion of the first new accession and we must stick to that date.