SV

åberopa {verb}

volume_up
1. allmänt
Att åberopa Lissabonfördraget är därför ett uttryck för en oacceptabel arrogans.
To invoke the Treaty of Lisbon is therefore an expression of unacceptable arrogance.
Här vill jag åberopa både gemenskapsrätten och havsrättskonventionen.
In this case, I wish to invoke both Community law and the Convention on the Law of the Sea.
I detta fall går det inte att åberopa försiktighetsprincipen för att förbjuda.
In this case it is not possible to invoke the precautionary principle in order to ban the substance.
Det räcker inte med att åberopa ödet, höga vattenflöden eller extrem nederbörd.
To cite fate, high tides or exceptional levels of rainfall is not enough.
Därför är det hyckleri att åberopa de mänskliga rättigheterna.
That is why it is hypocritical to cite human rights.
Föredraganden Catania har i betänkandet valt att åberopa 26 olika artiklar i fördraget som stöd för förslaget.
The rapporteur, Mr Catania, has chosen to cite 26 assorted articles in his report as support for the proposal.
Vi skulle dock föredra att åberopa direktiv 99 / 30 mer direkt.
We would however prefer to quote Directive 99/ 30 more directly.
Vi skulle dock föredra att åberopa direktiv 99/30 mer direkt.
We would however prefer to quote Directive 99/30 more directly.
Jag vill citera artikel 2 och kapitel VII om att överföra rätten att åberopa stadgan till regionala organisationer.
I would quote Article 2 and chapter VII on the transfer of the right to invoke the Charter to regional organisations.
Att åberopa dessa omständigheter är dock inte acceptabelt!
However, just to refer to this situation is unacceptable!
Herr ordförande, jag skulle vilja åberopa arbetsordningen.
Mr President, I should like to refer to the rules.
Jag vill då först åberopa mig på de slutsatser som antogs av rådet (ekofin).
I would first of all like to refer to the conclusions passed by the Ecofin Council.
Era argument, kommissionär Bolkestein, är inte vattentäta och jag tycker att det är beklagligt att ni har tillåtit er att åberopa dem.
Your arguments, Commissioner, do not hold water, and I find it regrettable that you have presumed to adduce them.
Detta ger tobakstillverkare möjlighet att fortsätta åberopa ovetskap om några skadliga effekter av dessa tillsatser på människors hälsa.
This allows tobacco manufacturers to continue to plead ignorance of any detrimental effects on human health of these additives.
2. näringsliv
Att åberopa dessa omständigheter är dock inte acceptabelt!
However, just to refer to this situation is unacceptable!
Herr ordförande, jag skulle vilja åberopa arbetsordningen.
Mr President, I should like to refer to the rules.
Jag vill då först åberopa mig på de slutsatser som antogs av rådet (ekofin).
I would first of all like to refer to the conclusions passed by the Ecofin Council.

Användningsexempel för "åberopa" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet klargörs dock att man måste kunna åberopa en varaktig och stabil relation.
Nevertheless, it states, the relationship will have to be stable and long term.
SwedishAtt åberopa Lissabonfördraget är därför ett uttryck för en oacceptabel arrogans.
To invoke the Treaty of Lisbon is therefore an expression of unacceptable arrogance.
SwedishJag vill då först åberopa mig på de slutsatser som antogs av rådet (ekofin).
I would first of all like to refer to the conclusions passed by the Ecofin Council.
SwedishÅberopa inte den finansiella neutraliteten för att förkasta rimliga förslag.
That they do not resort to financial inaction to reject reasonable proposals.
SwedishTalare kommer även att åberopa sina egna bedömningar av det vetenskapliga underlaget.
Speakers will also put forward their own assessments of the scientific basis.
SwedishDet räcker inte med att åberopa ödet, höga vattenflöden eller extrem nederbörd.
To cite fate, high tides or exceptional levels of rainfall is not enough.
SwedishPå dessa grunder, herr Corbett, vill ni då åberopa artikel 69.2 i arbetsordningen?
On that basis, Mr Corbett, do you wish to invoke Rule 69(2) of the Rules of Procedure?
SwedishÅberopa inte rådet för rekommendationen av ansvarsfrihet.
Mr Santer, do not rely on the Council when it comes to recommending the discharge.
SwedishFör förordningen kan man som rättslig grund lika väl åberopa artikel 95 som artikel 308.
Article 95 is just as appropriate a legal base for the regulation as Article 308.
SwedishVi vill också åberopa artikel 177 i arbetsordningen.
(ES) Mr President, we, too, wish to refer to Rule 177 of the Rules of Procedure.
SwedishJag vill åberopa den universella allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.
I simply want to assert the Universal General Declaration of Human Rights.
SwedishAtt åberopa denna ”grundläggande rättighet” är i själva verket endast en mischmasch-utopi.
Invoking this 'fundamental right' is, in reality, only a 'hotch-potch' utopia.
SwedishDet räcker nämligen inte med att åberopa demokrati för att vara demokrat.
It is not enough to claim to adhere to democracy in order to be a democrat.
SwedishPå ett strukturerat sätt gås nämligen villkoren för att åberopa det allmännas bästa igenom.
The conditions for an appeal to the public interest are set out in a structured way.
SwedishÅberopa inte den finansiella neutraliteten för att förkasta rimliga förslag.
I would like the Committee to consider this seriously and rigorously.
SwedishDe spanska myndigheterna kan också åberopa bestämmelsen om statligt stöd av mindre betydelse.
The Spanish authorities can also use the new 'de minimis' rule for state aid.
SwedishPrecis som vägtransporterna kan sjöfarten åberopa ett separat direktiv.
And maritime transport, like road transport, can have recourse to a separate directive.
SwedishVar inte orolig, herr talman, jag skall inte åberopa min personliga replikrätt.
Do not worry, Mr President, I am not going to exercise my right to reply to personal references.
SwedishVi är tillika oerhört skeptiska till att åberopa Europol och SIS.
Furthermore, we are extremely sceptical about the references to Europol and the SIS.
SwedishEU bör överväga att åberopa bestämmelserna i Cotonouavtalet när det gäller sanktioner.
The EU should consider invoking the provisions of the Cotonou Agreement relating to sanctions.

Synonymer (svenska) till "åberopa":

åberopa