"å" - Engelsk översättning


Menade du A, à, A, a
SV

"å" på engelska

volume_up
å {utr.}
EN
volume_up
å {prep.}
EN

SV å
volume_up
{utrum}

å (även: bäck, jokk)
volume_up
creek {substantiv}
Så några år gick och sedan startade vi "Hell Creek-projektet".
So a few years went by, and then we started the Hell Creek Project.
And then we're up shit creek.
Om svaret på frågan om leveranser inte är ett tydligt " ja ", så vore inrättandet av fonden bara som att gå över ån för att blöta ner fötterna.
If the answer to the question about delivery is not a clear " yes ", the establishment of the fund will only be like crossing the creek to get wet feet.
å (även: park, flotta, eskader)
volume_up
fleet {substantiv}
Den europeiska fiskeflottans framtid är starkt beroende av dessa avtal.
The future of the European fisheries fleet is closely tied to these agreements.
En minskning av flottan är perfekt förenlig med ett behållande av det offentliga stödet.
Reducing the fleet is perfectly compatible with maintaining public aid.
Vår flotta är krossad och fienden förbereder ett anfall mot stationen.
The fleet is decimated and the enemy is setting up to attack the station.

Användningsexempel för "å" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishÅ andra sidan tror jag att man verkligen borde se intresset i energieffektivitet.
I fervently believe that we must appreciate the importance of energy efficiency.
SwedishJag tycker alltså, å min partigrupps vägnar, att den här frågan var litet onödig.
On behalf of my Group, I would say that this question was somewhat superfluous.
SwedishMen å andra sidan vill vi också att dessa frågor skall få en fortsatt behandling.
On the other hand, though, we also want discussion of these topics to continue.
SwedishÅ skattebetalarnas vägnar kräver vi mervärde för pengar som spenderas på EU-nivå.
On behalf of taxpayers, we demand real added value for money spent at EU level.
SwedishÅ andra sidan vill vi framföra våra starka reservationer (se särskilt punkt 3).
On the other, we wish to express strong reservations (see point 3, in particular).
SwedishÅ andra sidan betalar icke-brittiska åkare ingenting när de kör i Storbritannien.
On the other hand non-British hauliers pay nothing when travelling in Britain.
SwedishÅ andra sidan, kan vi fuska lite och fortfarande kännas oss nöjda med oss själva.
On the other hand, we can cheat a little bit, and still feel good about ourselves.
SwedishVi har å andra sidan riktigt goda erfarenheter av samarbetet med myndigheterna.
On the other hand we have very good experience of cooperation between authorities.
SwedishMitt tack till det tjeckiska ordförandeskapet är å andra sidan något mer blandat.
My thanks to the Czech Presidency, on the other hand, are somewhat more ambivalent.
SwedishÅ andra sidan har konsekvenserna för arbetstagarna helt klart varit problematiska.
On the other hand, the effects on the employees have clearly been problematic.
SwedishVi har å ena sidan inte råd att slösa tid i väntan på att ta ställning i frågan.
On the one hand we cannot afford to waste any time in taking a stance on this issue.
SwedishÅ andra sidan kommer sjömännen att i hög grad börja användas som syndabockar igen.
On the other hand, very strict use will again be made of seamen as scapegoats.
SwedishÅ andra sidan agerade den ofta som om den vore den starka gentemot parlamentet.
On the other hand, it often made a point of showing its muscle to Parliament.
SwedishÅ andra sidan handlar denna harmonisering om rättvis, genomblickbar konkurrens.
On the other hand, this harmonisation is about fair, transparent competition.
SwedishJag protesterar å den gröna gruppens vägnar bestämt mot detta smutskastningsförsök!
On behalf of the Greens, I reject this attempt at defamation most emphatically.
SwedishSpänningen mellan rätt och verklighet måste å andra sidan göra oss försiktiga.
On the other hand the tension between justice and reality should make us cautious.
SwedishJag önskar honom å Europas medborgares vägnar all framgång i sitt ordförandeskap.
I wish him every success in his presidency on behalf of the people of Europe.
SwedishAndra medlemsstater, som Spanien, har å andra sidan bestämt lovat att inte göra det.
Others like Spain, on the other hand, have made a firm commitment not to do so.
SwedishÅ ena sidan har den ekonomiska och monetära unionen visat hur användbar den är.
On the one hand, the Economic and Monetary Union has shown how useful it is.
SwedishÅ andra sidan måste vi vara införstådda med att finansiell säkerhet kostar.
On the other hand, however, we must be aware that financial security also costs.