SV

äldre {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
För det sjunde, sysselsättning för de äldre och en gradvis och flexibel pensionering.
Seventhly, employment for the elderly and gradual and flexible retirement.
Dessa anordningar omfattar även hissplattformar för rörelsehindrade och äldre.
Such devices also include lift platforms for the disabled or elderly.
Under 2005 reste 500 miljoner européer med buss; många av dem var äldre människor.
500 million Europeans travelled by coach in 2005, many of them elderly people.
Vi kan inte låta deras framtid bestå av förtidspensioner för de äldre och emigration för de yngre.
We must not accept that their future lies in early retirement for the older people or in emigration for the younger ones.
Mängder av äldre arbetstagare tvingas till förtida pensionering och yngre arbetstagare stämplas som improduktiva.
Older workers are being pushed off into early retirement en masse, and younger ones labelled as unproductive.
De spreds över Afrika också, naturligtvis, och det fanns äldre, tidigare former av människor där.
They spread across Africa also, of course, and there were older, earlier forms of humans there.
äldre (även: vördig)
Där stod att Plinius den äldre sade att ”från Afrika kommer alltid något nytt”, .
It said that Pliny the Elder said that 'out of Africa there is always something new.' .
Men låt mig innan jag fortsätter återvända till Plinius den äldre.
But before I go any further, let me return to Pliny the Elder.
Cato den äldre blev förlöjligad och utbuad, och de andra senatorerna brukade imitera hans röst.
Cato the Elder was mocked and shouted down and the other senators used to mimic his voice.
Den tredje målgruppen är äldre människor, som vi måste hjälpa att stanna kvar i arbete.
The third target group is senior citizens whom we must be able to keep in work.
Äldre har särskilda behov och samhället måste förändras för att uppfylla de behoven.
Senior citizens have special needs and society must undergo a change in order to satisfy such needs.
Livsperspektiv för äldre människor i det tjugoförsta århundradet
Senior citizens in the 21st century
2. gammalmodigt
äldre
volume_up
major {adj.} [GBR] [gam. mod.]
Den kompetens och erfarenhet som finns hos äldre utgör en viktig tillgång, särskilt i ett kunskapsbaserat samhälle.
The skills and experience acquired by older persons represent a major asset, especially in a knowledge-based society.
En stor demografisk förändring närmar sig utan tvekan i unionen, och vi måste försöka se till att vi håller kvar de äldre på arbetsmarknaden.
There is indeed a major demographic shift under way within the Union, and we must try to ensure that we retain older people in the labour market.
Den äldre generationen riskerar därför att bli en stor börda för den arbetande befolkningen som ansvarar för att hålla i gång ekonomin.
As a result, the older generation could become a major burden on the working population which is responsible for supporting the economy.

Användningsexempel för "äldre" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishÄldre människor utsätts för många former av diskriminering som vi måste bekämpa.
We must work against all of the many forms of discrimination against older people.
SwedishSåledes är förmåner för ungdomar, äldre människor och funktionshindrade relevanta.
Therefore benefits for young people, the disabled and the elderly are relevant.
SwedishJag tycker att det är utmärkt att vi inte utsätter våra äldre för fler tester.
I think it excellent that we have not subjected our elderly people to more tests.
SwedishKommissionen håller på att framställa ett meddelande om problemen med de äldre.
The Commission is bringing forward a communication on problems of the elderly.
SwedishVissa EU-länder kan skryta med sexstjärniga hotelliknande bostäder för de äldre.
Some EU countries boast of six-star, hotel-style residences for the elderly.
SwedishUnder 2005 reste 500 miljoner européer med buss; många av dem var äldre människor.
500 million Europeans travelled by coach in 2005, many of them elderly people.
SwedishVilken ram lämpar sig bäst för omhändertagandet av äldre människor och handikappade?
What is the most suitable framework for the care of elderly and disabled people?
SwedishUnder 2005 reste 500 miljoner européer med buss; många av dem var äldre människor.
500 million Europeans travelled by coach in 2005, many of them elderly people.
SwedishTidigare pensionsreformer har redan resulterat i en ökad fattigdom för äldre.
Previous pension reforms are already leading to increasing poverty in old age.
SwedishDet är sant att vi måste göra mer för sysselsättningen av äldre arbetstagare.
It is true that we have to do more with regard to the employment of older workers.
SwedishVi anser inte heller att föräldrar och äldre generellt har dålig mediekunskap.
Nor do we believe that parents and older people in general have poor media literacy.
SwedishSåsom förväntat är barn, äldre och personer med nedsatt immunförsvar mest sårbara.
As expected, children, the elderly and the immunosuppressed are the most vulnerable.
SwedishDet berör vilka psykologiska effekter detta får på dessa barn när de blir äldre.
It deals with the psychological effects that has on those children as they grow older.
SwedishReformer krävs för att uppmuntra äldre personer och kvinnor att arbeta mer och längre.
Reforms are needed to encourage older people and women to work more and longer.
SwedishDetta gäller särskilt äldre arbetstagare, framför allt kvinnorna bland dem.
This applies in particular to older workers, particularly to the women among them.
SwedishDe orättvisor som drabbar kvinnor i hela livet avspeglas också när de blir äldre.
The injustices which women suffer throughout their lives continue when they get older.
SwedishVi måste öka kvinnors och äldre arbetstagares deltagande på arbetsmarknaden.
We must increase the participation of women and older workers on the labour market.
SwedishDetta förslag innehåller många relevanta delar som handlar om övergrepp mot äldre.
This proposal contains many elements that are relevant to the abuse of elderly people.
SwedishDär stod att Plinius den äldre sade att ”från Afrika kommer alltid något nytt”, .
It said that Pliny the Elder said that 'out of Africa there is always something new.' .
SwedishDet finns ändå administrativa uppdateringar och det vore inte rättvist mot de äldre.
They are administrative updates, after all, and it would not be fair on the elderly.