Jag kommer inte att äkta någon annan, Hallbera.
And I will marry no one else, Hallbera.
And one man will marry me.
Ja, här kommer jag för att äkta min brud.
Yes, it is I, come to marry my bride.

Användningsexempel för "äkta" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet är av den anledningen som vi måste bevara äkta pluralism och sann mångfald.
It is for this reason that we must preserve genuine plurality and true diversity.
SwedishFör det andra måste vi skapa en äkta solidaritet mellan de 27 medlemsstaterna.
Secondly, we need to develop genuine solidarity between the 27 Member States.
SwedishSlutligen vill vi peka på behovet av att utveckla äkta integrationsstrategier.
Finally, we would point out the need to develop genuine integration policies.
SwedishEn av fem kvinnor blir offer för brutala övergrepp från sin äkta man eller partner.
One in five women suffers violence at the hands of their spouse or partner.
SwedishGenerellt sett är äkta frihet den viktigaste av alla mänskliga rättigheter.
Broadly speaking, genuine freedom is the most important of all human rights.
SwedishI så fall skulle jag helhjärtat kunna stödja en äkta europeisk konstitution.
This would mean that I could fully support a genuine European Constitution.
SwedishPatienterna måste vara helt säkra på att de läkemedel som de intar är äkta.
Patients must be absolutely sure that the medicines they take are authentic.
SwedishFör det anser jag att vi gemensamt kan känna en äkta och uppriktig stolthet.
For that, I believe, we can feel a real and genuine sense of shared pride.
Swedish(Skratt) Nu är det så här att det här är ett äkta, icke photoshoppat foto.
(Laughter) ~~~ Now it turns out this is a legitimate non-photoshopped photo.
SwedishFör äkta makar innebär detta att det blir omöjligt att bli egenföretagare i Sverige.
For spouses, it means it is impossible to become self-employed in Sweden.
SwedishVi är ett äkta, verkligt parlament.
But, please, we are no mere 'dimension'; we are a true, real Parliament.
SwedishVi vann inte, vi förlorade, sånt händer, men det förekom en äkta offentlig diskussion.
We did not win, we lost, that is life, but there was a real public debate.
SwedishJag säger detta med en äkta känsla och rätt för jag har själv varit i den positionen.
I say that with real feeling and authority because I have been in that position myself.
SwedishVi är européer som står för äkta värderingar och vi ger inte vika för hot från någon.
We are Europeans who stand for real values and will not succumb to threats from anyone.
SwedishDe vill inte ha någon surrogatchoklad utan äkta choklad med kakaosmör.
They do not want substitute chocolate, but genuine chocolate made from cocoa butter.
SwedishÄven möjligheten att kunna sammankoppla utskrifter är ett äkta framsteg.
It is also a real step forward that invitations to tender can be collated.
SwedishTill detta behövs det att man fortsätter med äkta och inte med kvasimonopol.
So we do not need the continuation of monopolies and quasi-monopolies.
SwedishYtterligare ett problemkomplex blir aktuellt, om den äkta maken är medborgare i tredje land.
Another set of problems arises if the spouse is a national of a third country.
SwedishHär talar vi om utvecklingen av en äkta kultur för att skydda de grundläggande rättigheterna.
We are talking here about the development of a genuine fundamental-rights culture.
SwedishDet är det bästa och säkraste sättet att kontrollera att en visering är äkta.
This is the best and safest way to check the authenticity of a visa.