SV

ägna sig åt {verb}

volume_up
Man kan inte ägna sig åt protektionism för att andra länder gör det.
One cannot pursue a protectionist course simply because other countries are doing so.
Europaparlamentet kan vara visst om att kommissionen kommer att fortsätta att ägna sig åt denna uppgift med största eftertryck.
The European Parliament can rest assured that the Commission will pursue this task with the utmost vigour.
Landsbygdsområdena har rätt att ägna sig åt sin egen utveckling med hjälp av medel som finns tillgängliga inom regionalpolitiken.
Rural areas have the right to pursue their own development using money available under regional policy.
Kommer det nya underrättelsecentret att ägna sig åt sådana frågor?
Will this new intelligence hub attend to such matters?
Om han åtminstone kunde ägna sig åt detta arbete skulle det hjälpa.
If he were at least able to attend to it, this would help.
Anledningen till att han inte är här denna morgon är att han var tvungen att ägna sig åt sitt arbete, inte feghet.
The reason he is not here this morning is because he has to attend to his work, not from any cowardice.
Detta är ytterligare ett försök att ge pseudodemokratisk täckning och ägna sig åt självbedrägeri när det gäller EU: s och Europaparlamentets roll i det globala imperialistiska systemet.
This is yet another attempt to give pseudo-democratic coverage and cultivate self-delusion as to the role of the Ε U and the European Parliament in the global imperialist system.

Användningsexempel för "ägna sig åt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDessutom har den bara knappt trettio tjänstemän som kan ägna sig åt utredningar.
Moreover, its has a staff of only some 30 officials who can work on investigations.
SwedishSkall vi säga till lantbrukarna att de inte får ägna sig åt denna lagliga handel?
Are we going to tell farmers that they cannot engage in this legitimate trade?
SwedishMänniskor kan börja ägna sig åt att ?hacka? datorer av vitt skilda anledningar.
People can become involved in computer hacking for very different reasons.
SwedishMänniskor kan börja ägna sig åt att? hacka? datorer av vitt skilda anledningar.
People can become involved in computer hacking for very different reasons.
SwedishOm det för den sakens skull inte kan ägna sig åt utrikespolitik, så låt gå för det!
If this means that it no longer deals with foreign affairs, then so be it.
SwedishEnheten skall kunna ägna sig åt brott som har begåtts av anställda inom EU.
The unit is only to be involved with criminality committed by EU employees.
SwedishFörra året hade vi ändå mer än 2 100 fall som ombudsmannen måste ägna sig åt.
After all, we had more than 2100 cases last year, which the Ombudsman had to deal with.
SwedishMin Europaminister Atzo Nicolaï kommer av detta skäl även att ägna sig åt den frågan.
I agree with you that there, too, the European Parliament can play an important role.
SwedishEnheten skall endast ägna sig åt kriminella handlingar som begåtts av EU-anställda.
The unit must only concern itself with crimes committed by EU employees.
SwedishDet finns ingen som helst anledning för EU att ägna sig åt denna fråga.
There is absolutely no reason for the EU to concern itself with this question.
SwedishDe bör hellre ägna sig åt att aktivt leda sitt land mot en bättre framtid.
They should, rather, engage proactively to lead their country towards a better future.
SwedishMin Europaminister Atzo Nicolaï kommer av detta skäl även att ägna sig åt den frågan.
Mr Nicolaï, my European Affairs Minister will also commit to this matter for that reason.
SwedishDet är alltså på nytt frågan om det inte är mer meningsfullt att ägna sig åt genomförandet.
The question, again, is thus whether it is not more sensible to look at compliance.
SwedishEU ska strikt ägna sig åt handelsfrågor samt gränsöverskridande miljöfrågor.
The EU should devote itself strictly to trade issues and cross-border environmental issues.
SwedishDetta är åldern då unga kvinnor borde ägna sig åt utbildning eller kanske bilda familj.
That is the time when young women ought to be in education or perhaps starting families.
SwedishDetta är uppenbarligen ytterligare ett område som kommissionen måste ägna sig åt.
Obviously, this is another area which the Commission must address.
SwedishNu är inte tid för EU att ägna sig åt institutionella maktstrider.
Now is not the time for the EU to spend its time on institutional power struggles.
SwedishJag uppmanar rådet att fortsätta ägna sig åt denna explosiva situation.
I would ask the Council to continue to address this explosive situation.
SwedishJag ville tacka henne för hennes beredvillighet att personligen ägna sig åt detta ärende.
I wanted to thank her for being willing to give her personal attention to these matters.
SwedishMan kan inte ägna sig åt protektionism för att andra länder gör det.
One cannot pursue a protectionist course simply because other countries are doing so.

Liknande översättningar för "ägna sig åt" på engelska

sig pronomen
åt preposition
English
ägna verb
hänge sig åt verb
kunna glädja sig åt verb
English
bära sig åt verb
English
börja ägna sig åt verb
English
anförtro sig åt verb
glädja sig åt verb
helt ägna sig åt verb
gotta sig åt verb
English