ES amodorrar
volume_up
[amodorrando|amodorrado] {verb}

amodorrar (även: aletargar)
amodorrar (även: atontar, idiotizar, alelar)
amodorrar
amodorrar
volume_up
v + o + adv, v + adv + o {vb} (make sleepy)

Synonymer (spanska) till "amodorrar":

amodorrar