"unic" - Engelsk översättning

RO

"unic" på engelska

volume_up
unic {adj. mask.}
EN

"IC" på rumänska

volume_up
IC [förkortning]
RO
RO

unic {adjektiv maskulinum}

volume_up
Cazul lui Muhammed Taher Thabet Samoum nu este unic.
The case of Muhammed Taher Thabet Samoum is not the only one.
Stabilirea relațiilor cu Uniunea Europeană nu este un eveniment unic.
Establishing relations with the European Union is not a one-off event.
Cu toate acestea, spunem că aceasta nu este o stradă cu sens unic şi că există o soluţie.
However, we say that this is not a one-way street and that there is a solution.
unic (även: original)
Un număr unic pe care instrumentele îl atribuie computerului (Identificator unic global sau GUID)
A unique number assigned to your computer by the tools (Globally Unique Identifier or GUID)
Acest lucru îi va asigura profesionalismul, eficienţa şi caracterul unic.
This will ensure its professionalism, effectiveness and unique character.
Acest caz este unic: Strategia Europa 2020 cu indicatori şi obiective.
This case is unique: the Europe 2020 strategy, with indicators and targets.
unic (även: singur)
Cazul lui Muhammed Taher Thabet Samoum nu este unic.
The case of Muhammed Taher Thabet Samoum is not the only one.
Temele panoramice pot fi utilizate pe instalări pe un monitor unic, dar se va vedea doar partea centrală a imaginii.
Panoramic themes can be used on single monitor setups, but only the center part of the image will be visible.
Prin votul meu am condamnat acest exerciţiu de manipulare politică al cărei unic scop este acela de a exprima dezaprobarea faţă de guvernul cubanez.
With my vote I have expressed my condemnation of this exercise in political manipulation whose only aim is to express disapproval of the Government of Cuba.
Stilul său unic de şovinism postcolonial a ajutat, cu siguranţă, să atragă câţiva republicani irlandezi de partea cauzei în favoarea Tratatului.
His singular style of post-colonial jingoism certainly served to recruit several of the Irish republicans to the pro-Treaty cause.
În ceea ce îi privește pe cei al căror unic obiectiv este de a reduce bugetul Uniunii Europene, le-aș spune să se mai gândească o dată.
As for those whose sole objective is to cut the European Union budget, I would ask them to think twice.
Nu mai putem fi ţinuţi ostatici de câţiva oameni al căror unic scop este acela de a acţiona împotriva interesului general al Europei.
We can no longer be held hostage by a few people whose sole aim is to work against the general European interest.
Ulterior, m-am gândit cum ar fi primit acest raport, de exemplu, de un asociat unic independent, precum un instalator sau un electrician.
But then I thought how this report would be greeted by, for example, a self-employed sole trader, such as a plumber or an electrician.
EN

IC [förkortning]

volume_up
1. IT
IC
volume_up
IC [förk.] (circuit integrat)

Användningsexempel för "unic" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

RomanianÎn acest sens, Uniunea acţionează în direcţia implementării Cerului unic european.
In order to do this, the Union is working to implement the Single European Sky.
RomanianEste o precondiție strategică pentru instituirea unui adevărat cer unic european.
It is a strategic precondition for the genuine establishment of a Single European Sky.
RomanianAcest lucru a însemnat înlocuirea celor 64 de amendamente printr-un text unic, consolidat.
This meant that the 64 amendments were replaced by a single, consolidated text.
RomanianDiclormetanul, după cum am auzit, este o substanţă cu un profil unic de periculozitate.
Dichloromethanes, as we have heard, are substances with a uniquely hazardous profile.
RomanianDe ce nu avem în vedere un preț unic pentru cărțile digitale peste tot în Europa?
Why not also consider a single price for digital books across Europe?
RomanianUn spaţiu aerian comun european, un cer unic european şi sistemele noastre de management.
A common European airspace, a single European sky and our management systems.
RomanianPropunerea privind Cerul unic european ne ajută să monitorizăm în continuare acest lucru.
The Single European Sky proposal is there to help us to further monitor this.
RomanianExistă însă un element unic ce afectează întreg acest ansamblu: schimbările climatice.
However, there is a single factor that affects all this: climate change.
RomanianSusţin deci crearea unui brevet unic simplu şi ieftin pentru întreaga UE.
I therefore support the creation of a simple inexpensive single patent for the entire EU.
RomanianÎn urmă cu aproximativ 20 de ani, piața internă a fost creată prin Actul Unic European.
Almost 20 years ago, the internal market was created by means of the Single European Act.
RomanianPuteţi efectua formalităţile administrative în format electronic prin intermediul ghişeului unic.
You can complete your administrative formalities electronically through the PSC.
RomanianAcest lucru ne-a determinat să iniţiem în 2004 conceptul de cer unic european.
This led us in 2004 to initiate the single European sky concept.
RomanianConsider că răspunsul la această problemă este un instrument legislativ unic.
I think that a single legislative instrument must be the answer.
RomanianSuntem un continent unic și ar trebui să fim de acord și în privința acestor chestiuni”.
We are a single continent, and should also agree on these questions'.
RomanianCriza provocată de cenușa vulcanică a evidențiat importanța crucială a cerului unic european.
The volcanic ash crisis highlighted the crucial importance of the Single European Sky.
RomanianAcum este foarte important ca partidele politice să obțină un statut juridic comun și unic.
It is now very important for political parties to get a common and single legal statute.
RomanianSuntem plasaţi în mod unic datorită celor realizate în Uniunea noastră.
We are uniquely placed because of what we have achieved in our Union.
RomanianUn sistem unic de reglementări este, desigur, benefic în ambele cazuri.
A single system of regulations is of course beneficial in both cases.
Romanianînfiinţarea unui punct unic de acces la documentele care servesc la elaborarea legislaţiei.
setting up a single access point with regard to preparatory documents.
RomanianDar în lume se întâmplă ceva diferit - un moment unic, ca cel în care a fost inventat becul.
But something else is happening - a light bulb moment around the world.