"a parca" - Engelsk översättning


Menade du parcă
RO

"a parca" på engelska

EN
volume_up
a parca {tran. vb}
EN

RO a parca
volume_up
{verb}

a parca (även: a parca)

Användningsexempel för "a parca" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

RomanianMajoritatea vorbesc de parcă Islanda ar fi fost deja atrasă în gaura neagră a euro.
Most here talk as though Iceland being sucked into the Euro black hole is a done deal.
RomanianAţi vorbit de parcă Uniunea Europeană s-ar pregăti de o reuniune la nivel înalt cu Elveţia.
You spoke as if the European Union were preparing for a summit with Switzerland.
RomanianParcă terorismul s-ar opri la graniţele statelor membre, la graniţele naţionale!
As if terrorism stopped at the borders of Member States, of nations!
RomanianDe fapt, de la distanță, casele arată de parcă cineva ar fi zugrăvit jumătate dintre ele în roșu.
Actually, from a distance, the houses look like somebody has painted half of them in red.
RomanianÎn acest caz, nu ar trebui să ne comportăm de parcă Tratatul de la Lisabona ar fi deja în vigoare.
While this remains the case, we should not be acting as if the Lisbon treaty is already in force.
RomanianParcă urmărim un accident rutier cu încetinitorul, iar acum solicitați un mecanism permanent de salvare.
It is like watching a slow-motion car crash and now you want a permanent bail-out mechanism.
RomanianDin acest motiv, scanerele corporale se introduc într-o grabă nebună, de parcă ar fi un leac miraculos.
For this reason, body scanners are being introduced in a mad rush as if they were a miracle cure.
RomanianParcă ar fi vorba despre un brad de Crăciun cu sute de dorinţe.
That is a Christmas tree with several hundred wishes.
RomanianBietul domn Barroso arată de parcă ar fi văzut o fantomă.
Poor old Barroso here looks like he has seen a ghost.
RomanianParcă ne-am afla într-un parlament naţional!
You would think that we were in a national parliament!
RomanianFactorii decizionali au reacţionat la închiderea robinetului conductei de gaz de parcă acest lucru ar fi fost o surpriză totală.
Decision-makers reacted to the turning off of the gas taps as if this had been completely unexpected.
RomanianPoate părea evident şi totuşi parcă ar fi o revoluţie copernicană, în raport cu ceea ce a devenit sistemul dominant.
It may seem obvious, but it verges on a Copernican Revolution in comparison with what has become the dominant system.
RomanianȘi tot în repetate rânduri, dl Mugabe ne ignoră și își continuă activitățile de parcă noi nu am exista sau opiniile noastre n-ar conta.
Time and time again, Mr Mugabe has ignored us and carried on as if we do not exist and our opinions do not matter.
RomanianŞi, de parcă nu ar fi fost de ajuns, acum pregătim calea pentru câteva mii de diplomaţi care îşi vor asuma cu toţii roluri duble.
And, as if that were not enough, we are paving the way for a couple of thousand diplomats who will all be wearing two hats.
RomanianNu trebuie să abordăm această problemă repede și, în opinia mea, în mod iresponsabil, de parcă am adopta textul Consiliului mâine.
We must not deal with this issue so quickly and, in my view, so irresponsibly as we would if we adopted the Council's text tomorrow.
RomanianSpeculanţii, pe care trebuie să îi mulţumim de parcă ar fi semizei şi cărora trebuie să le aducem ofrande pentru a le putea cere îndurare.
Speculators, whom we must appease as if they were demigods and to whom we must make offerings so that we can beg them for mercy.
RomanianPrin urmare, este destul de prezumţios, să nu spunem arogant, să invocăm Tratatul de la Lisabona de parcă ar fi deja un fapt real.
It is therefore highly presumptuous, not to say arrogant, to be invoking the name of the Lisbon treaty as if it was already a fact of life.
RomanianAducem pe capul baroanei Ashton şi un foarte important Serviciu pentru acţiune externă, de parcă dumneaei nu ar fi deja suficient de ocupată.
As if Baroness Ashton did not already have her hands full, we are giving her a top-heavy External Action Service on top of that.
RomanianParcă îmi amintesc că în timpul dictaturii lui Franco din ţara mea de origine, Spania, s-a interzis vorbirea limbii basce, catalane sau galiciene.
I seem to recall that during the Franco dictatorship in my home country of Spain, it was forbidden to speak in Basque, Catalan or Galician.
RomanianSunt o membră olandeză a acestui Parlament şi sunt foarte frustrată de ideea că discutăm aici de parcă această problemă ar fi o dezbatere internă italiană.
I am a Dutch Member of this Parliament and I am very frustrated by the idea that we are talking here as if the issue were an internal Italian debate.