RO a considera
volume_up
{verb}

1. allmänt

a considera
Astfel, se consideră că această variantă oferă suficiente garanţii.
This version is considered therefore to offer sufficient guarantees.
Se consideră că acest fapt este cauzat de raportarea necorespunzătoare a statelor membre.
This is considered a result of bad reporting by Member States.
Propunerea Comisiei a fost cu 40% sub ceea ce comisiile de nivel 3 consideră necesar pentru următorii patru ani.
The Commission proposal was 40% below what the level 3 committees considered necessary for the next four years.

2. "a socoti"

Probabil dvs. îl considerați nesatisfăcător, alții îl pot considera complet.
You may consider it wanting, others may consider it complete.
Consideră Comisia că zborurile comune reprezintă o expulzare colectivă?
Does the Commission consider that joint flights are a collective expulsion?
Consideră Consiliul că zborurile comune reprezintă o expulzare colectivă?
Does the Council consider that joint flights are a collective expulsion?
a considera (även: a crede, a judeca, a zice, a socoti)
Consideră Comisia că această strategie este aplicabilă Uniunii Europene?
Does the Commission think this strategy is applicable to the European Union?
Comisia consideră că există motive întemeiate pentru a continua pe cont propriu?
Does the Commission think that there are good reasons for carrying on alone?
Cu toate acestea, înțeleg că unele persoane le consideră necesare.
Nevertheless, I can understand that some people may think they are necessary.

3. "a cerceta atent"

Probabil dvs. îl considerați nesatisfăcător, alții îl pot considera complet.
You may consider it wanting, others may consider it complete.
Consideră Comisia că zborurile comune reprezintă o expulzare colectivă?
Does the Commission consider that joint flights are a collective expulsion?
Consideră Consiliul că zborurile comune reprezintă o expulzare colectivă?
Does the Council consider that joint flights are a collective expulsion?

4. "a avea în vedere"

Probabil dvs. îl considerați nesatisfăcător, alții îl pot considera complet.
You may consider it wanting, others may consider it complete.
Consideră Comisia că zborurile comune reprezintă o expulzare colectivă?
Does the Commission consider that joint flights are a collective expulsion?
Consideră Consiliul că zborurile comune reprezintă o expulzare colectivă?
Does the Council consider that joint flights are a collective expulsion?

5. "a scocoti"

a considera (även: a crede, a socoti, a gândi)
Cu toate acestea, există unii care doresc să ne pună restricţii şi mai mari şi care consideră raportul ambiţios.
Yet there are those who want to restrict us yet further and who would deem the report ambitious.
Este trist să vedem că grupul Opel/Vauxhall consideră că închiderea fabricii este necesară.
It is sad to see that the Opel/Vauxhall group deems plant closures necessary.
Se poate considera astfel că procedura bugetară este încheiată, iar bugetul este declarat adoptat definitiv.”
The budgetary procedure can thus be deemed to be completed and the budget is declared definitively adopted.'
a considera (även: a ține, afirma, a reține, a susţine)
Uniunea Europeană consideră că pedeapsa cu moartea nu poate fi considerată niciodată un act de justiție.
The European Union holds the position that the death penalty can never be regarded as an act of justice.
Afirmăm principiul conform căruia dorim un drept de apel pentru persoanele care consideră că faptul de a fi fost supuse verificărilor de date reprezintă un tratament nedrept.
We hold the principle that we want a right of appeal for people who feel they have been unfairly treated in being subjected to data checks.
Comisia consideră că procesul drei Saberi, care a avut loc cu uşile închise, nu a îndeplinit standardele minime necesare pentru un proces echitabil şi transparent.
The Commission considers that Ms Saberi's trial, held behind closed doors, did not meet the minimum standards required for a fair and transparent trial.
a considera (även: a judeca, aprecia, a măsura, a osândi)
Analizând evenimentele recente, Frontex nu protejează frontierele externe ale Europei; le consideră un fel de comitet de primire.
Judging by current events, Frontex is not protecting the external borders of Europe; it is treating them as a sort of welcoming committee.
Curtea de Conturi consideră fiabile conturile anuale ale Autorității pentru exercițiul financiar 2009, iar operațiunile subiacente legale și regulamentare.
The Court of Auditors judged that the Authority's annual accounts for the financial year 2009 are reliable and that the underlying transactions are legal and regular.
Am prezentat deja Georgiei principalele recomandări pentru măsurile care trebuie luate înainte de a considera că ţara este pregătită să se angajeze în acest domeniu al negocierilor.
We have already presented to Georgia key recommendations for steps to be taken before we can judge the country ready to embark on this area of negotiations.

6. "a cumpăni"

a considera (även: a trage, a cântări, a drămui, a cumpăni)
Comisia consideră, de asemenea, că este adecvat să se cântărească rezultatul muncii inițiale în funcție de problema generală, înainte de a lua în considerare alte elemente mai specifice.
The Commission also considers it appropriate to weigh the outcome of initial work on the overall issue before considering any more specific elements.

7. "a se socoti"

8. "a examina"

Prin urmare, Comisia consideră esenţial să examineze modalitatea în care să trateze asistenţa macrofinanciară în viitor, în special în cadrul Tratatului de la Lisabona.
Therefore, the Commission considers it crucial to examine how to deal with macro-financial assistance in the future, notably within the framework of the Lisbon Treaty.

9. "a privi"

a considera (även: a se gândi)
Aceștia depășesc ceea ce am putea considera ca fiind acceptabil în acest Parlament.
They go far beyond what we would regard as acceptable in this House.
Consideră Comisia că Afganistanul este o țară sigură?
- Does the Commission regard Afghanistan as a safe country?
Fundaţia consideră educaţia şi formarea ca partea integrantă a unui sistem complet de învăţământ.
We regard education and training as part of one, complete learning system.
a considera

Användningsexempel för "a considera" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

RomanianComisia consideră că această modificare a temeiului juridic este nejustificată.
The Commission believes that this amendment to the legal basis is unjustifiable.
RomanianDe aceea, Uniunea Europeană consideră că această problemă este extrem de urgentă.
Therefore, the European Union considers this problem to be extremely urgent.
RomanianCetăţenii irlandezi consideră că băncile germane sunt salvate pe cheltuiala lor.
The Irish believe that the German banks are being rescued at their expense.
RomanianMajoritatea elitei politice consideră că aceasta este cea mai favorabilă opţiune.
The majority of the political elite believes that this is the most favourable option.
RomanianEi consideră că Europa se va descurca mai bine decât propriile lor state membre.
They believe that Europe will do this better than their own Member States.
Romanian Ce rol consideră Comisia că va juca Africa de Sud în negocierile pentru APE complete?
 What role does the Commission see South Africa playing in full EPA negotiations?
RomanianDin acest motiv, grupul nostru consideră cu tărie că bugetul UE nu trebuie să crească.
That is why our group feels strongly that the EU budget does not need to grow.
RomanianComisia consideră acreditarea ca fiind o chestiune de autoritate națională.
The Commission considers accreditation to be a matter of national authority.
RomanianDin acest punct de vedere, propunerea nu este ceea ce se consideră un document clar.
In this respect, the proposal is not what you would call a clear document.
RomanianVVD consideră că sistemele de audit din aceste domenii trebuie îmbunătăţite.
The VVD considers that the audit systems in these areas must be improved.
RomanianToţi consideră că balanţa este înclinată în beneficiul Coreei de Sud în acest acord.
They all see the playing field unfairly tilted to benefit South Korea in this agreement.
RomanianPreşedinţia consideră acest pas a fi un semnal foarte important pentru întreaga regiune.
The presidency considers this step to be a very important signal to the whole region.
RomanianUnii oameni consideră că termenul denotă...
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
RomanianPutem considera aceasta ca fiind părerea PLD-ului sau doar a domnului Graf Lambsdorff?
May we take that as the opinion of the FDP or just as the opinion of Mr Graf Lambsdorff?
Romanian Consideră Consiliul că aspectele esențiale care urmează a fi negociate trebuie să includă:
 Does the Council agree that key issues for negotiation must include the following:
RomanianEste trist să vedem că grupul Opel/Vauxhall consideră că închiderea fabricii este necesară.
It is sad to see that the Opel/Vauxhall group deems plant closures necessary.
RomanianMulți consideră în mod greșit că marca CE este un indicator al siguranței.
Many people wrongly believe that the CE mark is an indicator of safety.
RomanianCare este impactul pe care consideră că îl va avea directiva asupra sectorului?
What impact does it expect the directive to have on the sector?
RomanianPopulaţia consideră că acesta este un instrument urban la care zonele rurale nu au acces.
People are saying that this is an urban instrument to which rural areas have no access.
RomanianÎn plus, China consideră energia nucleară o formă de energie regenerabilă.
Moreover, China refers to nuclear power as a form of renewable energy.