"întâietate" - Engelsk översättning

RO

"întâietate" på engelska

RO întâietate
volume_up
{femininum}

întâietate
volume_up
primacy {substantiv}
Este, în mod firesc, extrem de important să se acorde întâietate politicii în domeniul sănătăţii în faţa corectitudinii politice.
It is naturally of the greatest importance that public health policy should be given primacy over political correctness.
întâietate (även: primordialitate, prioritate, precădere)
volume_up
priority {substantiv}
Violenţele militate trebuie să lase loc imediat şi să acorde întâietate unei soluţii politice.
Military violence must immediately give way and priority to a political solution.
Celălalt punct critic ţine de faptul că transportul este anevoios pentru că trebuie să aştepte trenurile de călători, care au întâietate.
The other critical point is that this transport is slow because it has to wait for passenger trains, which have priority.

Användningsexempel för "întâietate" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

RomanianÎn această Uniune, este, de asemenea, esenţial ca pasagerii să aibă întâietate.
In this Union, it is also essential that passengers come first.
RomanianSper sincer că bunăvoinţa va avea întâietate, de dragul bunelor relaţii dintre vecini.
I sincerely hope that we will see good will prevail for the sake of good neighbourly relations.
RomanianAşa cum a afirmat dna Sippel, calitatea trebuie să aibă întâietate în faţa cantităţii.
As Mrs Sippel said, quality must take precedence over quantity.
RomanianStructurile de protecţie civilă trebuie să acorde întâietate capacităţii de reacţie la inundaţii şi secetă.
Civil protection structures have to prioritise preparedness for floods and droughts.
RomanianPot Consiliul şi Comisia să confirme că acest acord va avea întâietate în faţa celui dintre Italia şi Libia?
Can the Council and the Commission confirm that this agreement would prevail over the Italy-Libya one?
RomanianUnitatea culturală are întâietate faţă de unitatea economică.
Cultural unity comes before economic unity.
RomanianAstfel, statul capătă întâietate în faţa cetăţenilor săi, care vor fi reduşi cu toţii la statutul de suspecţi.
This gives the state precedence over its citizens, who will all be reduced to the status of objects of suspicion.
RomanianInteresele pentru sumele mari de bani, fie că sunt economice sau financiare, şi marile puteri au avut mereu întâietate în faţa intereselor de solidaritate.
The interests of big money, whether economic or financial, and the major powers always supersede the interests of solidarity.
RomanianMă bucur că simţul realităţii a avut întâietate în acest caz şi că transportul urban şi cel suburban vor fi ferite de aplicarea unor regulamente excesive.
I am pleased that common sense has prevailed in this case, and that urban and suburban transport will be protected from excessive regulation.
RomanianDl Sarkozy și dl Berlusconi dau întâietate intereselor electorale pe termen scurt, prin instaurarea fricii și făcându-i pe oameni să creadă că are loc o invazie.
Mr Sarkozy and Mr Berlusconi are putting short-term electoral interests first, by fearmongering and making people believe there is an invasion going on.
RomanianInteresele marilor companii și ale instituțiilor financiare, precum și ale marilor puteri au aproape întotdeauna întâietate în fața intereselor autentice și reale de solidaritate.
The interests of big companies and financial institutions, and of the major powers almost always overcome the genuine and real interests of solidarity.
RomanianNu se poate să existe doi şefi de stat şi, întrucât UE primează în faţa organismelor naţionale, preşedintele UE - poate Tony Blair - va avea întâietate faţă de Regină.
You cannot have two Heads of State and, since the EU takes precedence over national bodies, the EU President - perhaps Tony Blair - will take precedence over our Queen.
RomanianToate celelalte aspecte, cum ar fi transporturile, turismul, cultura, conservarea patrimoniului, oricât de importante ar fi, nu au întâietate când este vorba de protejarea resurselor de apă.
There are important issues like transportation, tourism, culture, preserving our heritage, but all these rank behind protecting our water resources.