"întâi" - Engelsk översättning

RO

"întâi" på engelska

RO întâi
volume_up
{adverb}

întâi (även: mai întâi)
Există trei probleme: Mai întâi, disproporţia în lumea academică.
There are three problem areas: firstly, the disproportion in the academic world.
Mai întâi, un prim aspect: combaterea creşterii temperaturii.
Firstly, in relation to the first point: combating the increase in temperature.
Mai întâi, trebuie să spunem clar că schimbările climatice încă sunt o prioritate majoră.
Firstly, we need to make it clear that climate change is still a major priority.
întâi
Mai întâi este Agenţia pentru cooperarea autorităţilor de reglementare europene.
First of all there is the agency for cooperation of European regulators.
Mai întâi, chestiunile urgente: recent am dezbătut rezultatele Consiliului European.
First, the urgent issues: we recently debated the results of the European Council.
Mai întâi exportați informațiile despre persoana dvs. de contact pe primul computer.
First, export your contact information on the first computer.

Användningsexempel för "întâi" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

RomanianVoi menţiona întâi sprijinul dumneavoastră entuziast pentru Tratatul de la Lisabona.
I will mention at the outset your enthusiastic support for the Treaty of Lisbon.
RomanianEle au acționat în conformitate cu principiul "siguranța mai întâi de toate”.
They have acted according to the principle that safety is paramount.
RomanianDemocraţia ne impune, mai întâi de toate, să privim la nevoile şi dorinţele poporului însuşi.
Democracy requires us, above all, to look at the needs and desires of the people themselves.
RomanianPoate că ar trebui să se uite mai întâi în grădina proprie și apoi peste Marea Irlandei.
Perhaps he should look at the plank in his own eye before he casts his gaze across the Irish Sea.
RomanianUniunea trebuie să rămână în linia întâi în ceea ce priveşte această problemă.
The Union must remain at the forefront on this issue.
RomanianVoi face câteva comentarii cu privire la câteva dintre subiecte - coeziunea teritorială, mai întâi.
I am going to make a few comments about some of the topics, starting with territorial cohesion.
RomanianAm făcut acest lucru mai întâi în interesul partenerilor noștri și al companiilor care sunt afectate.
We did this primarily in the interests of our partners and of the companies which are affected.
RomanianAsigurați-vă mai întâi că o persoană a creat un grup de domiciliu sau creați chiar dvs. un grup de domiciliu.
Make sure that someone has created a homegroup, or you can create a homegroup yourself.
RomanianÎn al doilea rând, România și Bulgaria nu concurează pentru premiul întâi al Transparency International.
Secondly, Romania and Bulgaria did not compete to win the top prize of Transparency International.
RomanianDoamnă preşedintă, domnule comisar, aş vrea mai întâi, foarte repede, să salut munca excelentă a dlui Karas.
Madam President, Commissioner, I would like to start by briefly praising Mr Karas' excellent work.
RomanianEu cred că pentru a economisii, trebuie mai întâi să cheltuim.
I believe that we have to spend in order to save.
RomanianNATO nu este o alianţă pentru pace - este un procuror al războaielor, întâi în Iugoslavia şi acum în Afganistan.
NATO is not an alliance for peace - it is a prosecutor of wars, in Yugoslavia and now in Afghanistan.
RomanianBineînţeles, este normal ca, pe timp de criză, cei mai mulţi să spună că ar trebui să ne ocupăm mai întâi de propriile probleme.
In times of crisis, it is natural that many people would say that charity begins at home.
RomanianDle președinte, doamnelor și domnilor, aș dori să-l felicit, mai întâi, pe dl Belder pentru munca sa excelentă.
Mr President, ladies and gentlemen, I should like to begin by congratulating Mr Belder on his excellent work.
RomanianPentru a pleca în străinătate prin intermediul Serviciului european de voluntariat trebuie să găsiţi mai întâi o organizaţie de origine.
To go abroad with the European Voluntary Service you need to find a sending organisation.
RomanianÎntâi este răspunsul "nu” şi apoi răspunsul "da”.
The 'no' to start with and then the 'yes'.
RomanianUniunea Europeană înseamnă mai întâi cei aproape 500 milioane de cetăţeni ai săi şi de aceea Europa trebuie să aibă un aspect social.
The European Union is primarily about its 500 million citizens, which is why Europe must have a social aspect.
RomanianPărerea mea este că trebuie să încurajăm întâi nivelurile de jos, astfel încât să nu mai apară, pe viitor, practici de acest gen.
It appears to me that we need to encourage from the bottom up so that practices of this kind do not occur in future.
RomanianBineînţeles, trebuie să definim mai întâi noţiunea de "spaţiu natural” şi invit Comisia să ia măsuri în acest sens.
Of course, this cannot be done without defining 'wilderness', therefore I urge the European Commission to take action in this field.
RomanianÎn lumea globală a concurenței și cunoașterii, numai cel de pe locul întâi poate ieși învingător.
In the global world of competition and knowledge, the only way to win is to be number one, and that should be our aim.